Napravi svoj Kupní smlouvu na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukcije

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Dodaj komentar
Otkaži
Chci převést
Dodaj komentar
Otkaži
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Prodávajícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Prodávající“).
Dodaj komentar
Otkaži
a.
Dodaj komentar
Otkaži
Kupujícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Kupující“).
Dodaj komentar
Otkaži
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Chci převést
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Dodaj komentar
Otkaži
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Dodaj komentar
Otkaži
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Dodaj komentar
Otkaži
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Dodaj komentar
Otkaži
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Kupní cena
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Kupní cena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Prohlášení
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Dodaj komentar
Otkaži
5.5
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.6
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Dodaj komentar
Otkaži
5.7
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Předání věci
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Katastr nemovitostí
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Daně a poplatky
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Vady Věci
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
13
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.