Napravi svoj Rámcovou smlouvu o dílo na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukcije

  • Pokud pro nějakého klienta opakovaně vytváříte díla nebo poskytujete služby. Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • V případě, že tvoříte dílo pro jednoho klienta jednorázově, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro dlouhodobý vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Rámcová smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Objednatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Objednatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Zhotovitelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Objednávka
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete, aby před závazným objednáním vytvoření díla Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla a ten mu ji potvrdil?
2.1
Objednatel zašle nezávazný dotaz Zhotoviteli, který musí obsahovat alespoň:
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.1
informaci, že se jedná o objednávku,
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.2
označení Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.3
specifikaci Díla,
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.4
způsob předání Díla,
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.5
termín provedení Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Objednávka“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Objednatel doručí Objednávku Zhotoviteli jedním z následujících způsobů:
Dodaj komentar
Otkaži
2.2.1
písemně na adresu
;
Dodaj komentar
Otkaži
2.2.2
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Dodaj komentar
Otkaži
2.2.3
telefonicky na tel. č.
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Dodaj komentar
Otkaži
3
Přijetí Objednávky
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Na základě Doručení Objednávky sdělí Zhotovitel Objednateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce, a to jedním z následujících způsobů:
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.1
písemně na adresu
;
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.3
telefonicky na tel. č.
;
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Sdělení Ceny“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Sdělení Ceny Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy o Dílo ze strany Zhotovitele.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Potvrzení objednávky
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Objednatel má právo na základě Sdělení Ceny potvrdit svou Objednávku (dále jako „Potvrzení Objednávky“).
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Potvrzení Objednávky se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny).
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Potvrzení Objednávky doručí Objednatel Zhotoviteli jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2.2 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Za Potvrzení Objednávky se nepovažuje zejména pouhé oznámení (potvrzení) o doručení Sdělení Ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Uzavření Smlouvy o Dílo
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Doručením Potvrzení Objednávky Zhotoviteli je uzavřena Smlouva o Dílo.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Nevyjádří-li se Objednatel žádným způsobem ke Sdělení Ceny ve lhůtě
dnů od doručení Sdělení Ceny, platí, že Objednatel návrh na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny)
.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Smlouva o dílo
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Předmětem Smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo specifikované v Objednávce a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Smlouvě o dílo.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Smlouvu o dílo tvoří zejména Objednávka a Sdělení Ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Smlouva o dílo se řídí touto Smlouvou.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
V případě, že Smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této Smlouvy, mají přednost ustanovení
.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Zhotovení Díla
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Zhotovitel
povinen provést Dílo osobně.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
V případě předčasného ukončení plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
Objednatel zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Předání Díla
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, ujednávají Smluvní strany, že způsob předání Díla
.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Cena za Dílo
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením
hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Cena za Dílo je splatná
dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Cena za Dílo není splatná dříve, než den následující po dni, ve kterém Zhotovitel doručí řádný daňový doklad – fakturu Objednateli.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Bude-li na příslušném daňovém dokladu – faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější, než je uvedeno v této Smlouvě, platí datum uvedené na dané faktuře.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Objednatel zaplatí cenu Díla
.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Vady Díla
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Záruka
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
Zhotovitel poskytuje záruku
Dodaj komentar
Otkaži
13
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
13.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy o Dílo.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Přechod nebezpečí škody
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Dodaj komentar
Otkaži
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Dodaj komentar
Otkaži
15
Autorská práva
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Licence je udělena
Dodaj komentar
Otkaži
15.3
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
15.4
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
15.5
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Dodaj komentar
Otkaži
15.6
Zhotovitel
právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Přechod vlastnického práva
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Dodaj komentar
Otkaži
17
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
17.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.3
cenovou politiku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
17.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
17.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 17.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
17.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
17.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
17.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Smlouvy o dílo,
Dodaj komentar
Otkaži
17.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
17.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
17.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
17.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
18
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
18.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny Díla nebo její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
18.2
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v Objednávce a nebude-li tam uvedena, pak ve lhůtě podle odst. 8.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z ceny Díla za každý den prodlení až do provedení Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
18.3
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 17 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
18.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
19
Trvání a ukončení Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
19.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Dodaj komentar
Otkaži
19.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
19.3
Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na Smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy, a dále na ustanovení článků 15, 17 a 18 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
20
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
20.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
21
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
21.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
21.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
21.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
22
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
22.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
22.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
22.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.