Napravi svoj Smlouvu o agilním vývoji a implementaci softwaru na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

  • Tato smlouva se zabývá agilním vývojem softwaru. Tento vývoj je založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
  • Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
  • Pokud chcete smlouvu na vytvoření programu tradičním způsobem, použijte smlouvu o dílo.
  • Pokud chcete jen smlouvu o postoupení práv k programu, použijte tuto smlouvu.
TATO SMLOUVA O AGILNÍM VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „ Objednatel “)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
Preambule
Dodaj komentar
Otkaži
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při takzvaném agilním vývoji softwaru.
Dodaj komentar
Otkaži
Mezi způsoby vývoje softwaru patří tradiční způsob vývoje a agilní vývoj.
Dodaj komentar
Otkaži
Tradiční způsob vývoje softwaru je založen na předem detailně stanoveném rozsahu dodávky softwaru, kdy je rozsáhle definována přesná funkčnosti budoucího produktu a zejména cena. Tento způsob vývoje má ovšem své nevýhody v tom, že často nejsou požadavky objednatele dost dobře předem známy, dochází ke změnám v zadání, což prodlužuje a prodražuje celý projekt.
Dodaj komentar
Otkaži
Agilní vývoj softwaru je naopak založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
Dodaj komentar
Otkaži
Tato Smlouva tedy upravuje práva a povinnosti stran v rámci takzvaného agilního vývoje softwaru.
Dodaj komentar
Otkaži
1
Úvodní ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
„Software“ pro účely této Smlouvy znamená počítačový program vyvíjený Zhotovitelem podle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
„Hardware“ pro účely této Smlouvy znamená nezbytné hmotné elektronické vybavení, které je potřebné k fungování Softwaru.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Software lze popsat a určit podstatnými znaky tak, že:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.1
Software má sloužit k:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.2
Hlavními funkcemi a podstatnou náležitostí Softwaru bude:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.3
Software bude funkční na následující platformě:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.4
Software bude Zhotovitelem programován v jazyce:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.5
Minimální požadavky na Hardware jsou:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.6
Objednatel si vymiňuje, že
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
1.5
„Dokumentace“ pro účely této Smlouvy znamená jakékoliv dokumenty v českém či anglickém jazyce, které mají být dodány Zhotovitelem a jsou určeny k použití společně se Softwarem, včetně všech manuálů, návodů, licenčních dokumentů. V této Smlouvě tam, kde se hovoří o Softwaru, platí, že je tím myšlena i Dokumentace.
Dodaj komentar
Otkaži
1.6
„Sprint“ pro účely této Smlouvy znamená jednu jednotlivou fázi vývoje Softwaru, při kterém dochází k analýze, vývoji a implementaci Softwaru. Sprint je zahájen definováním požadavků na nové funkčnosti Softwaru; obvykle následuje vytvoření technické specifikace, návrh funkčního modelu, na který navazuje samotný vývoj a testování. Sprint je ukončen předáním a uvedením Sprintu do provozu. Každý Sprint je tak vymezen dílčí smlouvou o dílo; tam, kde se v této Smlouvě hovoří o Sprintu, je tím myšlena dílčí smlouva o dílo a naopak.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zhotovitel se zavazuje postupně vyvíjet a implementovat Software ve Sprintech za podmínek a za cenu stanovenou v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Sprinty včetně případné Dokumentace převzít a uhradit za jejich provedení Zhotoviteli odměnu za podmínek a ve výši dohodnuté v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Smluvní strany se zavazují dohodnout obsah Sprintu v průběhu vývoje Softwaru. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se Sprinty a vztahy z nich řídit touto Smlouvou a podmínkami stanovenými v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Sprint bude Smluvními stranami definován alespoň těmito údaji:
Dodaj komentar
Otkaži
2.3.1
obsahovou definicí Sprintu, tedy požadavky Objednatele na novou funkcionalitu či na změnu předcházející funkcionality Softwaru, opravu chyb a podobně.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3.2
odhad časové náročnostina realizaci Sprintu, tedy hodinová doba práce potřebná k tomu, aby došlo k dokončení Sprintu.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3.3
termín realizace, respektive datum dokončení a předání Sprintu.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3.4
zda bude Sprint obsahovat Dokumentaci a v jakém rozsahu.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Sprint může být dále definován těmito údaji:
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.1
odměnou Zhotovitele za realizaci Sprintu. V takovém případě se za učení odměny považuje takto dohodnutá odměna namísto odměny dohodnuté v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.2
maximální částkou odměny Zhotovitele za realizaci Sprintu.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3
Uzavření dílčí smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Za Objednatele je oprávněna dílčí smlouvu uzavřít, tedy Sprint definovat, zaslat návrh Sprintu Zhotoviteli a jednat o podmínkách Sprintu, pouze pověřená osoba (dále jen „Pověřená osoba Objednatele“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Za Pověřenou osobu Objednatele se považuje:
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.1
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Dílčí smlouva vzniká potvrzením návrhu Sprintu pověřenou osobou Zhotovitele (dále jen „Pověřená osoba Zhotovitele“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Za Pověřenou osobu Zhotovitele se považuje:
Dodaj komentar
Otkaži
3.4.1
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
Potvrzení Sprintu s uvedením jiné ceny je považováno za protinávrh. Potvrzení Sprintu s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Místo plnění
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Software, respektive jednotlivé Sprinty, budou dodány a implementovány
.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Práva a povinnosti Objednatele
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a jeho zaměstnancům veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Zhotovitel mohl splnit své povinnosti podle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele všechny potřebné přístupy, zejména vstup do svých prostor a k technickým prostředkům v rozsahu, který bude nutný ke splnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele vhodné, hygienické a bezpečné podmínky pro činnosti, které budou vykonávány v sídle Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Dokumenty vytvořené Zhotovitelem za účelem splnění této Smlouvy (například analytické dokumenty, návrh softwarové architektury, zdrojové kódy) patří k know-how Zhotovitele. Objednatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby se tyto dokumenty nedostaly do dispozice třetích osob.
Dodaj komentar
Otkaži
5.5
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli informace a dokumenty nezbytné pro plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že je výlučně na posouzení Objednatele, zda je k poskytnutí informací či dokumentů třeba uzavření zvláštní smlouvy k převzetí závazku mlčenlivosti. Odmítne-li Objednatel poskytnout informace či dokumenty, které budou dle Zhotovitele potřebné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy či k dokončení Sprintu, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Dodaj komentar
Otkaži
5.6
Objednatel se zavazuje během vývoje Softwaru za účelem předejití škodám pravidelně denně provádět zálohu dat.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Práva a povinnosti Zhotovitele
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečností opatření, o kterých budou Objednatelem informováni. Zhotovitel odpovídá za to, že o těchto opatřeních informuje své zaměstnance.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, které mu Objednatel sdělí. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu. Není-li možné takový pokyn splnit, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Předání díla
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Zhotovitel se zavazuje Objednatele informovat o připravenosti dodat Sprint. Smluvní strany se zavazují poskytnout si potřebnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k jeho předání.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Zhotovitel před předáním předvede Objednateli, že předávaný Sprint je funkční, bez vad bránících jeho užití k dohodnutým účelům.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Objednatel má
pracovních dnů k tomu, aby Software odzkoušel a vytkl Zhotoviteli vady. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě vady, má se zato, že je dílo (Sprint) bez vad.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Má-li dílo (Sprint) vady, zavazuje se Zhotovitel vady odstranit podle své volby buď ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne vytknutí vad, nebo v rámci následujícího Sprintu.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Autorské právo
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Smluvní strany se dohodly, že předáním Sprintu nabývá Objednatel oprávnění užívat Software jakožto předmět autorskoprávní ochrany jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak (dále též jen „Licence“).
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Objednatel
je oprávněn upravovat či jinak měnit Software a spojovat jej s jinými programy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Objednatel
oprávněn zasahovat do Softwaru a dalších předaných materiálů,
oprávněn jej rozmnožovat neomezeným způsobem,
oprávněn jej předávat třetím osobám a umožnit jeho použití třetími osobami.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Licence je udělena k užití pouze těmito osobami:
Dodaj komentar
Otkaži
8.4.1
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
Cena za udělení Licence je již zahrnuta v ceně díla v čl. 9. této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Odměna bude určena
Dodaj komentar
Otkaži
9
Odměna
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za činnost podle této Smlouvy odměnu ve výši
+ slovy
za jednu odpracovanou
(dále jako „Odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Doba strávená prací na Sprintu (a tedy i Odměna) musí být přiměřená rozsahu a náročnosti daného Sprintu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyúčtování Odměny obsahující popis činnosti spolu s uvedením doby, kterou touto činností strávil.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Odměna bude vyúčtována vždy společně za každý kalendářní měsíc na základě faktury.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Zhotovitel
plátcem DPH. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH. Ke všem cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů platných k datu zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je den akceptace plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Zhotovitelem Objednateli porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Zhotovitele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Zhotovitelem porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 14.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Objednatel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
12.1.1
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Sprintu delším než
dní;
Dodaj komentar
Otkaži
12.1.2
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence;
Dodaj komentar
Otkaži
12.1.3
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
Zhotovitel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
12.2.1
Objednatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Dodaj komentar
Otkaži
12.2.2
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatele a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Dodaj komentar
Otkaži
12.2.3
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Vypořádání při odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká udělené Licence k předmětu této Smlouvy, Licence tak v případě odstoupení od Smlouvy nadále trvá. Pokud by se ukázalo, že je toto ustanovení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné, zavazuje se Zhotovitel udělit licenci k dodanému Softwaru a Dokumentaci podle této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém byla Objednateli na základě této Smlouvy udělena.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Jestli některá ze stran odstoupí od Smlouvy, jsou strany povinny vzájemně se vypořádat takto:
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.1
Zhotovitel se zavazuje předat veškeré dokončené nebo rozpracované Sprinty, včetně veškeré dohodnuté Dokumentace ve stavu, v jakém se ke dni odstoupení nacházejí.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.2
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do
dnů ode dne odstoupení od Smlouvy provést vyúčtování a sdělit Objednateli část dosud neuhrazené Odměny. Současně je Zhotovitel povinen doložit Objednateli oprávněnost Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.3
cenovou politiku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
14.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
14.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
Vložit doložku vyšší moci?
Dodaj komentar
Otkaži
15
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.