Napravi svoj Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

  • použijte, pokud chcete společnosti poskytnout finance nebo jiný majetek bez toho, abyste zvyšovali základní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál je efektivní a rychlý způsob, jak poskytnout společnosti finance na krytí jejich potřeb. 
  • k poskytnutí příplatku je třeba, aby poskytnutí příplatku umožnila společenská smlouva, nebo aby s tím souhlasil statutární orgán
  • nepeněžitý příplatek musí být oceněn znaleckým posudkem
  • věnujte patřičnou pozornost úpravě vrácení příplatku, kdy zákon je v tomto ohledu poměrně stručný
  • zákonnou úpravu naleznete zde

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

TATO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako " Společník ").
Dodaj komentar
Otkaži
a.
Dodaj komentar
Otkaži
Společnost je:
Dodaj komentar
Otkaži
Firma:
.
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Sídlo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Za kterou jedná:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako " Společnost ").
Dodaj komentar
Otkaži
(Společník a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana").
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Úvodní ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Smyslem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se závazkem Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve smyslu § 163 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").
Dodaj komentar
Otkaži
2
Společník
Dodaj komentar
Otkaži
Společník je jediným společníkem ve společnosti?
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Smluvní strany prohlašují, že Společník je jediným společníkem společnosti, tj. vlastní celkový podíl na společnosti o velikosti 100 % základního kapitálu společnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Poskytnutí příplatku
Dodaj komentar
Otkaži
Dobrovolný příplatek bude:
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Společník se tímto zavazuje, že Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytne dobrovolný příplatek ve smyslu § 163 ZOK (dále jen „Dobrovolný příplatek") dle dále uvedených pravidel. Společnost tento Dobrovolný příplatek přijímá a zavazuje se s ním nakládat dle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Společník se zavazuje poskytnout Společnosti Dobrovolný příplatek v penězích ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě do
bezhotovostním převodem na účet Společnosti
/
, pod VS
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Smluvní strany se dohodly, že Dobrovolný příplatek je možné poskytnout i po částech; v takovém případě jsou platební údaje stejné.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Souhlas s poskytnutím příplatku
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Jednatel Společnosti udělil s poskytnutím Dobrovolného příplatku souhlas. Jednatel podpisem této Smlouvy tento svůj souhlas za Společnost potvrzuje.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Vrácení příplatku
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení Dobrovolného příplatku, a to i jen jeho část, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOK, a budou-li splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a touto Smlouvou.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
V případě převodu či přechodu obchodního podílu Společníka na jinou osobu přechází s převodem i právo na vrácení poskytnutého příplatku, protože příplatek je ze své povahy vázán na podíl jako takový, nikoliv na osobu, která jej poskytla.
Dodaj komentar
Otkaži
Stanovit další podmínky pro vrácení příplatku?
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Společnost se zavazuje za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v článku 5.1 této Smlouvy, vrátit Společníkovi poskytnutý Dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném v žádosti Společníka, a to nejpozději do
dnů ode dne doručení takové žádosti.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 163 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____ zastoupena _____.
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.