Napravi svoj Servisní smlouvu (SLA) na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Servisní smlouva (SLA)

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Poskytovatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Klientem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Klient“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Bude poskytovatel kromě servisu zajišťovat i technický provoz aplikace (tzv. cloudové řešení)?
1.1
Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě
(dále jen „Garance“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě technicky zajišťovat provozování internetové aplikace s názvem
, jejímiž hlavními funkcionalitami jsou
. Tato internetová aplikace je dostupná z internetové stránky
(dále jako „Provozování internetové aplikace“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby:
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.1
,
Dodaj komentar
Otkaži
(dále společně jako „Technická podpora“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Klient se zavazuje platit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace a poskytování Technické podpory odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Podmínky Provozování internetové aplikace
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Poskytovatel se zavazuje pro Provozování internetové aplikace zajistit počítačové servery o minimální technické specifikaci
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Provozovatel se zavazuje zajistit pro Provozování internetové aplikace připojení k internetu (konektivitu) o minimální rychlosti
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Provozovatel se zavazuje v rámci Provozování internetové aplikace zajistit propojení uvedené aplikace do sítě internet v rozsahu minimálně
% času v každém kalendářním
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Poskytovatel
právo provádět odstávky serveru, na kterém probíhá Provozování internetové aplikace, a to v čase od
hod. do
hod. (dále jen „Odstávky“). Tyto Odstávky je oprávněn provádět maximálně
nebo podle dohody stran.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Poskytovatel je oprávněn provádět Odstávky
Klienta. Odstávku je Provozovatel povinen oznámit
předem.
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Doba Odstávek se pro účely ustanovení odst. 2.3
jako doba výpadku serveru (tj. doba, kdy nebylo zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet).
Dodaj komentar
Otkaži
3
Hlášení požadavků
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.1
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
;
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.2
telefonicky na telefonní číslo
;
Dodaj komentar
Otkaži
3.1.3
prostřednictvím funkce
v informačním systému
;
Dodaj komentar
Otkaži
4
Důležitost požadavků
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.1
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se:
Dodaj komentar
Otkaži
4.2.1
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se:
Dodaj komentar
Otkaži
4.3.1
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s
důležitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Čas přijímání požadavků
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnutí Technické podpory
, tedy v jakýkoliv čas (24 hodin denně) a v jakýkoliv den, včetně svátků a víkendů.
Dodaj komentar
Otkaži
6
První reakce na zaslaný požadavek
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Řešení požadavků
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nejvyšší důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Poskytovatel má povinnost
Klienta s vysokou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Poskytovatel má povinnost
Klienta se střední důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nízkou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Rozsah Technické podpory
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Odměna
Dodaj komentar
Otkaži
Chci sjednat
9.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Technické podpory v rozsahu sjednaném v čl. 8 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Technické podpory podle této Smlouvy (dále jako „Fixní odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Poskytovatel má právo na odměnu v plné výši i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Technické podpory.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Fixní odměna bude vyúčtována a bude splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné
v sídle
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 7.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 7.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta se střední důležitostí podle odstavce 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Dodaj komentar
Otkaži
11.6
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Dodaj komentar
Otkaži
11.7
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
, ve které(m) nebude zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet nad limit stanovený uvedeným odstavcem.
Dodaj komentar
Otkaži
11.8
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Klienta na náhradu škody v plném rozsahu.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
12.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Trvání a ukončení Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Povinnost mlčenlivosti
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.3
cenovou politiku Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.4
marketingovou strategii Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
14.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
14.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
17
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.