Napravi svoj Smlouvu o vedení účetnictví na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Smlouva o vedení účetnictví

TATO SMLOUVA O VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Účetním je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
Dodaj komentar
Otkaži
Místo podnikání:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Účetní“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Klient vede
Dodaj komentar
Otkaži
Klientem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Klient“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Účetní a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Je účetní certifikovaný daňový poradce?
Pouze certifikovaný daňový poradce může přímo zpracovávat účetní, mzdovou a daňovou agendu. Pokud není účetní certifikovaný daňový poradce, může zpracovávat podklady pro uvedenou agendu.
1.1
Účetní se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě:
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.1
zpracovávat účetní agendu;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.2
zpracovávat mzdovou agendu;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.3
zpracovávat daňovou agendu;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.4
poskytovat odborné konzultace v oblasti účetnictví a daní;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.5
vystavovat účetní a daňové doklady (zejména faktury a pokladní doklady);
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.6
vést pokladnu;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.7
vést skladovou evidenci.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Klient se zavazuje platit Účetnímu za činnosti uvedené v čl. 1.1 této Smlouvy odměnu, a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Daňová agenda
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
V rámci zpracovávání daňové agendy se Účetní zavazuje pro Klienta zpracovávat:
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.1
přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období;
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.2
přiznání k dani z příjmu;
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.3
přiznání k silniční dani za příslušné zdaňovací období;
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.4
přiznání ke spotřební dani za příslušné zdaňovací období;
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.5
přiznání k dani z nemovitostí za příslušné zdaňovací období.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z přidané hodnoty nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Klient je povinen předat podklady pro zpracování silniční daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k silniční dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Klient je povinen předat podklady pro zpracování spotřební daně nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k spotřební dani nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z nemovitostí nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2.7
Účetní se zavazuje předat veškeré podklady uvedené v tomto článku v
formě.
Dodaj komentar
Otkaži
2.8
Klient není povinen předat Účetnímu podklady, které má již Účetní z jakéhokoliv důvodu u sebe nebo které pro Klienta zpracovával přímo Účetní.
Dodaj komentar
Otkaži
2.9
Smluvní strany ujednávají, že příslušná daňová přiznání bude podávat příslušnému správci daně
, a to vždy ve lhůtě
dní od schválení daného daňového přiznání Klientem.
Dodaj komentar
Otkaži
2.10
Schválení daňového přiznání Klientem před jeho zasláním správci daně se nevyžaduje, pokud by nebyl souhlas poskytnut nejpozději poslední den zákonné lhůty pro podání daného daňového přiznání.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Účetní závěrka a účetní knihy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Účetní se zavazuje vést pro Klienta účetní knihy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Účetní se zavazuje zpracovat pro Klienta účetní závěrku za každý hospodářský rok. Pro účely této Smlouvy se účetní závěrkou rozumí:
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.1
inventurní soupisy;
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.2
uzavřené účetní knihy za dané období.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Klient je povinen předat Účetní(mu) podklady pro zpracování účetní závěrky nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta a Účetní se zavazuje předat
přiznání k dani z příjmu nejpozději
pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Účetní se zavazuje předat jím zpracovanou účetní závěrku v
formě.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Mzdová agenda
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Klient je povinen předat podklady pro zpracování kompletní mzdové agendy pro každého jednoho zaměstnance do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají, a Účetní se zavazuje předat kompletní mzdovou agendu pro každého jednoho zaměstnance nejpozději do
. pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Kontrola podkladů
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Účetní
povinnost formálně kontrolovat Klientem předané podklady a má povinnost bezodkladně Klienta upozornit na formální vady jím předaných podkladů.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Podklady označené Účetním za vadné má právo Účetní užít až na základě výslovného pokynu Klienta danému Účetnímu po upozornění na vadu takového podkladu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Do lhůt uvedených pro Účetního v této Smlouvě se nezapočítává doba od sdělení vady podkladů Klientovi po doručení pokynu Klienta ohledně daného vadného podkladu Účetnímu.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Způsob předání
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Podklady v písemné podobě
Účetní Klientovi
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Klient se zavazuje předávat podklady pro Účetního v
podobě. Podklady v písemné podobě
Klient Účetnímu
.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Zmocnění
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Za účelem podávání daňových přiznání podle odst. 2.9 této Smlouvy se Klient zavazuje udělit Účetnímu písemnou plnou moc spolu s uzavřením této Smlouvy. Plná moc zaniká bez dalšího spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy. Pokud Klient odvolá plnou moc před zánikem účinnosti této Smlouvy, pozbývá spolu s plnou mocí účinnost i ustanovení odst. 2.9 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Odměna
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Klient se zavazuje zaplatit Účetnímu:
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.1
paušální částku
+ slovy
za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služeb na základě této Smlouvy;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.2
do paušální odměny ve smyslu čl. 8.1.1 této Smlouvy nespadají následující činnosti, které budou Účetním vyúčtovány zvlášť:
;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.3
částku
+ slovy
za každou zaúčtovanou účetní položku, zejména přijatou a vydanou fakturu, pokladní doklad, interní účetní doklad a řádek bankovního výpisu;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.4
částku
+ slovy
za každý vyhotovený účetní doklad, zejména přijatou nebo vydanou fakturu nebo pokladní doklad;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.5
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě pracovní smlouvy;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.6
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o pracovní činnosti;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.7
částku
+ slovy
za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o provedení práce;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.8
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z příjmu Klienta;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.9
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.10
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k silniční dani;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.11
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání ke spotřební dani;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.12
částku
+ slovy
za každé zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.13
částku
+ slovy
za každé zpracování účetní závěrky;
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.14
částku
+ slovy
za každou
poskytování poradenství a konzultací
Dodaj komentar
Otkaži
(dále společně jako „Odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
V případě, že Klient čerpá a/nebo bude čerpat dotace a čerpání dotace je spojeno s povinností vyúčtovat danou dotaci jejímu poskytovateli, zvyšuje se Odměna za plnění Účetního poskytnuté Klientovi ve věci spojené s dotací o
%.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Odměna bude vyúčtována vždy společně za
.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Odměna je splatná vždy
. dne od konce období uvedeného v odst. 9.2 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Klient se zavazuje platit Odměnu
v sídle
.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Účetní má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad – fakturu doručit Klientovi.
Dodaj komentar
Otkaži
9.6
Účetní má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Trvání a ukončení Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Účetní má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
11.1
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Účetním Klientovi porušením jakékoliv povinnosti Účetního uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Účetnímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
V případě, že se Účetní dostane do prodlení s předáním jakéhokoliv jednoho plnění podle této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení až do předání daného plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
V případě, že Účetní poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 13 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Účetní se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.3
cenovou politiku Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.4
marketingovou strategii Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
Dodaj komentar
Otkaži
13.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
13.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
13.4
Klient tímto dává Účetnímu souhlas k tomu, aby jej uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
13.5
Účetní bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Dodaj komentar
Otkaži
13.6
Smluvní strany prohlašují, že za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání Účetním, jakožto zpracovatelem,
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) uzavřena zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
14.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
14.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.