Napravi svoj Smlouvu o spolupráci na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Smluvní strana 1
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Smluvní strana 2
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4
Peněžitá plnění
Dodaj komentar
Otkaži
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
6
Trvání a ukončení smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
11
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.