Napravi svoj Předávací protokol na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukcije

  • Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci předmětu předávané věci, jelikož specifikace a dostatečná určitost, resp. neurčitost by mohla mít vliv na platnost či neplatnost převzetí věci či díla, začátek běhu další lhůty atd.
  • Při něktrých právních vztazích můžete být ze zákona či jiné smlouvy (např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo) zavázáni k dalším specifickým podmínkám spojeným s předáním věci jako např. časové omezení, minimální množství předávaných věcí, rozsah díla atd.
  • Dejte si záležet na řádném vyznačení případných vad věci či díla při předání jakož i na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhému parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé osoby. 
  • Často jej budete potřebovat v souvislosti s Kupní smlouvou nebo Smlouvou o dílo.

Předávací protokol

Dodaj komentar
Otkaži
TENTO PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (DÁLE JEN „PROTOKOL“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Předávající“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Přebírající“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Strany“ a každý jednotlivě jako „Strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
KTERÉ TÍMTO STVRZUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Chci předat
Vyberte jednu z možností.
Chci předat
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V tomto předávacím protokolu „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy č.p.
, v
, obec
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
V tomto Předávacím protokolu „Smlouva“ znamená
uzavřenou mezi Předávajícím a Přebírajícím dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předání
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Strany na základě Smlouvy uzavřené mezi Předávajícím a Přebírajícím tímto protokolem stvrzují, že níže uvedeného dne Předávající předal Přebírajícímu Věc.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Vady věci
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.