Napravi svoj Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Ovaj šablon je sastavio/la : Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukcije

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Dodaj komentar
Otkaži
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Budoucím převodcem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí převodce“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Budoucím nabyvatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
Je uzavření Smlouvy o převodu podílu vázáno na splnění podmínky?
1.1
V této Smlouvě
Dodaj komentar
Otkaži
Podmínka“ znamená
;
Dodaj komentar
Otkaži
Smlouva o převodu podílu“ znamená Smlouvu o převodu podílu ve společnosti, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Kdo má právo vyzvat k uzavření Smlouvy o převodu podílu?
2.1
Budoucí nabyvatel má právo písemně vyzvat Budoucího převodce k uzavření Smlouvy o převodu podílu ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí nabyvatel dozví o splnění Podmínky.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Budoucí převodce je povinen vyhovět výzvě Budoucího nabyvatele podle odst. 2.1 této Smlouvy a dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Smlouvy o převodu podílu a Smlouvu o převodu podílu uzavřít.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Další práva a povinnosti
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Budoucí převodce je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy podíl, jenž je předmětem převodu podle Smlouvy o převodu podílu, nepřevádět na třetí osoby ani ho nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Budoucí převodce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dále učinit veškerá právní a/nebo faktická jednání tak, aby se nesnížila hodnota společnosti, ve které má podle Smlouvy o převodu podílu nabýt Budoucí nabyvatel daný podíl.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Smlouvy o převodu podílu budou určeny ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Smlouvy o převodu podílu.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Zánik Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez dalšího následujícím dnem.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
V případě, že se Budoucí převodce i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Smlouvy o převodu podílu v místě a čase podle odst. 3.4 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím nabyvatelem Smlouvu o převodu podílu, zavazuje se Budoucí převodce zaplatit Budoucímu nabyvateli smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Smlouvy o převodu podílu za každý den prodlení až do uzavření Smlouvy o převodu podílu.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu podílu

Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí převodce“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
Touto smlouvu se převádí podíl ve
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
Touto smlouvu se převádí
V této Smlouvě
Dodaj komentar
Otkaži
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Dodaj komentar
Otkaži
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Kupní cena
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Dodaj komentar
Otkaži
4
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Kupní cena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Odkládací podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Dodaj komentar
Otkaži
5.1.1
má povinnost
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Dodaj komentar
Otkaži
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
7.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Dodaj komentar
Otkaži
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.