Napravi svoj Dohodu o konkurenční doložce na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukcije

  • Vhodné řešení pro klíčové zaměstnance nebo pro obchodní zástupce či jiné smluvní partnery, u kterých hrozí, že vezmou Vaše know-how a začnou podnikat, zneužijí kontaktů nabytých u Vaší společnosti či je přetáhne konkurence.
  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ochránit své podnikání před zneužitím zkušeností a kontaktů získaných ve Vaší společnosti.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci činnosti, pro kterou zákaz konkurence vzniká.
  • Dejte si záležet na rozeznatelném podpisu všech stran – vyvarujte se pouhého parafování listiny, jelikož v případě sporu pak narůstá riziko, že neprokážete pravost podpisu druhé strany.
  • Buďte obezřetní, pečliví a čtěte nápovědy zejména při doplňování délky doby a výše finanční kompenzace. 
  • Často ji budete potřebovat v souvislosti s Pracovní smlovou nebo Smlouvou o spolupráci.
  • Zákonnou úpravu dle zákoníku práce týkající se této problematiky naleznete zde.
  • Zákonnou úpravu dle občanského zákoníku týkající se této problematiky naleznete zde.

Dohoda o konkurenční doložce

Dodaj komentar
Otkaži
TATO DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE (DÁLE JEN „DOHODA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Povinným je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Povinný“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Oprávněným je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Oprávněný“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Povinný a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Tuto dohodu uzavíráte se
Vyberte osobu, se kterou chcete uzavřít konkurenční doložku. Obchodním zástupcem je myšlen obchodní zástupce, který je podnikatelem (OSVČ).
Smluvní strany prohlašují, že dne
mezi sebou uzavřely Pracovní smlouvu (dále jako „Smlouva“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Povinný může vedle svého zaměstnání vykonávaného pro Oprávněného na základě Smlouvy vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Oprávněného, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Povinný se zavazuje, že se v době
měsíců od skončení účinnosti Smlouvy (tj. od skončení pracovního poměru) na území
(dále jen „Území“) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti Oprávněného nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a Oprávněný se zavazuje poskytnout za to Povinnému přiměřené peněžité vyrovnání sjednané dále v této Dohodě.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Povinný má povinnost zdržet se na daném Území činnosti vůči
Dodaj komentar
Otkaži
2
Přiměřenost konkurenční doložky
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že konkurenční doložka uvedená v předchozím článku Dohody neomezuje Povinného více, než vyžaduje potřebná ochrana Oprávněného, a dále, že konkurenční doložka je vzájemně vyvážená, a to zejména s ohledem na to, že:
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.1
Oprávněný sdělil Povinnému své know-how a obchodní tajemství;
Dodaj komentar
Otkaži
2.1.2
Oprávněný seznámil Povinného se svými klienty;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3
Finanční kompenzace
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Oprávněný se zavazuje zaplatit Povinnému peněžité vyrovnání ve výši
+ slovy
za každý měsíc trvání konkurenční doložky uvedené v odst. 1.2 této Dohody (dále jako „Vyrovnání“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Vyrovnání je splatné
, a to k
. dni
po měsíci, za který je Vyrovnání placeno.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Vyrovnání bude Povinnému zaplaceno bankovním převodem na bankovní účet č. ú.
, vedený u
.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
V případě, že Povinný poruší svou povinnost specifikovanou v odst. 1.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Oprávněnému smluvní pokutu ve výši
+ slovy
. Zaplacením smluvní pokuty závazek Povinného z konkurenční doložky zaniká.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, je vykládán význam pojmu v jednotném čísle rovněž významu daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž rody ostatní.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k jejímu předmětu a pokud by existovala jakákoliv předchozí ujednání či dohody ohledně předmětu této Dohody, jsou taková ujednání či dohody touto Dohodou nahrazeny.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Tato Dohoda může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
6.5
Tato Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
6.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
6.7
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
6.8
Smluvní strany podpisem této Dohody stvrzují, že si ji přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.