Napravi svoj Zmluvu o spolupráci na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Dodaj komentar
Otkaži
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Predmet Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zmluvná strana 1
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
3
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Zmluvná strana 2
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4
Peňažné plnenia
Dodaj komentar
Otkaži
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
4.1
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
6
Trvanie a ukončenie zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7
Zodpovednosť za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Odstúpenie od Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.1
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.3
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Dodaj komentar
Otkaži
8.1.5
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.1
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.3
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.5
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Dôvernosť
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Zmluvná pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
11
Vyššia moc
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.4
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.6
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.7
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.8
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.9
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.10
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.