Napravi svoj Licenčnú zmluvu na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

  • Použite ak poskytujete licenciu (právo na užívanie) napr. k softwaru, Vašemu logu, grafickému dielu alebo inému autorskému dielu.
  • Pokiaľ bude autorské dielo vytvorené pre Vás na zakázku, použite Zmluvu o dielo (ktorá obsahuje licenčnú zmluvu) alebo Rámcovú zmluvu o dielo, ak ste stálym dodávateľom alebo objednávateľom.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.
  • Ak si chcete grafické dielo, napr. logo vašej spoločnosti alebo produktu chrániť, zaregistrujte si ho ako ochrannú známku. S aplikáciou trama to zvládnete sami pár klikmi.

Licenčná zmluva

Dodaj komentar
Otkaži
TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
Definícia
Dodaj komentar
Otkaži
V tejto Zmluve „Predmet licencie“ znamená
.
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet licencie je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovateľ týmto poskytuje Nadobúdateľovi k Predmetu licencie
licenciu, a to
, na dobu
(ďalej ako „Licencia“).
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia je poskytnutá
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ
právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu licencie, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ
právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto tretia osoba neobmedzene ďalej, k čomu týmto Poskytovateľ udeľuje súhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými právami vyplývajúcimi z duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie uvedenej Licencie, vrátane všetkých práv uvedených v tomto článku.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvanie Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu trvania Licencie podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena za Licenciu
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli , že Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi Licenciu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za Licenciu
+ slovami
bez ohľadu na dobu trvania Licencie (ďalej ako „Odmena“).
Dodaj komentar
Otkaži
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny. Zaplatením Odmeny a/alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvná pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa článku 5 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Dodaj komentar
Otkaži
Výpoveď
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany
právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia končí uplynutím výpovednej doby.
Dodaj komentar
Otkaži
Odstúpenie od Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Dodaj komentar
Otkaži
Vyhlásenie Poskytovateľa uvedené v ods. 2.5 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľa je v omeškaní so zaplatením Odmeny alebo jej časti dlhšie ako
dní;
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený súdom konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie;
Dodaj komentar
Otkaži
Nadobúdateľ poruší podmienky Licencie uvedené v čl. 2 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Dodaj komentar
Otkaži
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia; tým nie je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Dodaj komentar
Otkaži
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.