Napravi svoj Smlouvu o pořízení a užití fotografie (Model Release)

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Tato smlouva se používá mezi fotografem a fotografovanou osobou. Na jejím základě jsou upravena vzájemná práva a povinnosti stran, způsob užití fotografií a podobně.

Smlouva o pořízení a užití fotografie

TATO SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE, JINAK TÉŽ „MODEL RELEASE“ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Fotograf“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Model“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Fotograf a Model dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Úvodní ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Modelem“ podle této smlouvy může být pouze člověk.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
V této Smlouvě termín „Fotografie“ znamená jakoukoliv podobiznu, obrazový snímek, obrazový záznam, který zobrazuje Modela nebo jeho část, kterou zachytí „Fotograf“. To platí bez ohledu na formu uložení nebo použitou techniku zachycení, včetně reprodukce takových záznamů. Součástí Fotografie mohou být dále věci vlastněné Modelem či s ním všeobecně spojované. Fotografie může být dále upravena, retušována, doplněna o textové části či jinak upravena. O konečné úpravě fotografií rozhoduje Fotograf.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Pro účely této smlouvy se za „Fotografa“ považuje též jakákoliv další osoba najatá Fotografem za účelem splnění povinností podle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Fotograf má v úmyslu zachytit a užívat pro své účely a pro účely dále stanovené touto Smlouvu Fotografie a případně umožnit dalším třetím osobám jejich další užití.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s pořízením a následným užíváním Fotografií.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Smluvní strany prohlašují, že Model
fotografován Fotografem dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Fotografie jsou typu / druhu:
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Model výslovně prohlašuje, že s pořízením Fotografií a následným užíváním Fotografií Fotografem za podmínek této Smlouvy souhlasí.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Pouze s výhradou omezení použití uvedených v odstavci 3 této Smlouvy poskytuje Model Fotografovi povolení k pořízení a užití Fotografií, které je:
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.1
rozsahem časově
;
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.2
rozsahem místně
;
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.3
obsahově neomezené.
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Povolení k pořízení a užití fotografií je uděleno k následujícím účelům:
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.1
k vlastní prezentaci Fotografa v síti Internet, v audiovizuálních dílech, ve filmu, v televizi, v časopisech, knihách a dalším tisku;
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.2
komerčním/reklamním/obchodním účelům;
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.3
publikačním/ilustračním účelům;
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.4
uměleckým/výstavním účelům (např. prodej uměleckých děl, realizace výstav);
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.5
k použití v audiovizuálním médiu (např. v televizi, ve filmu, na internetu);
Dodaj komentar
Otkaži
2.6.6
ke všem účelům, pro které příslušná ustanovení právních předpisů nevyžadují souhlas Modela s užitím Fotografií;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
2.7
Fotograf je oprávněn Fotografie zpracovávat a provádět jejich úpravy (např. retuše, ořezy, změny barevnosti) nebo Fotografie zapracovat do jiného díla (např. fotomontáže).
Dodaj komentar
Otkaži
2.8
Fotograf je oprávněn Fotografie užít ve formě elektronické i na médiích papírových či jiných i v současné době neznámých.
Dodaj komentar
Otkaži
2.9
Model
právo užít Fotografie pro osobní potřebu.
Dodaj komentar
Otkaži
2.10
Model
užít Fotografie k vlastní prezentaci. Model ale není oprávněn převést právo užít Fotografie na třetí osobu bez písemného souhlasu Fotografa.
Dodaj komentar
Otkaži
2.11
Fotograf poskytne Modelovi Fotografie elektronicky. Fotograf je oprávněn označit Fotografie vodoznakem, na kterém bude označení Fotografa. V případě žádosti o předání fotografií v tištěné formě má Fotograf právo žádat složení zálohy na úhradu předpokládaných nákladů na tisk Fotografií včetně souvisejících prací.
Dodaj komentar
Otkaži
2.12
Model se trvale a v plném rozsahu zříká nároků na další plnění z případného užití Fotografií.
Dodaj komentar
Otkaži
2.13
Model bere na vědomí, že může souhlas s užitím Fotografií později odvolat. V takovém případě ale bere Model rovněž na vědomí, že není vyloučena jeho odpovědnost za vznik povinnosti k náhradě způsobené škody, kterou způsobí porušením své smluvní povinnosti.
Toto právo a povinnst vyplývá ze zákona. 

Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, komentář, C. H. Beck 2009, § 12 odst. 1 OZ, str. 165. 

Dodaj komentar
Otkaži
3
Omezení použití
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Fotografie mohou být Fotografem nebo třetí osobou upraveny a užity jen za předpokladu, že nepoškodí důstojnost a dobré občanské či profesní jméno Modela.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Model je oprávněn (ve smyslu čl. 2.9a 2.10) užít Fotografie jen s plným označením jména Fotografa, a to po závěrečných úpravách provedených Fotografem.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
U veřejného publikování fotografie Modelem musí být uvedeny internetové stránky Fotografa
a jméno Fotografa
.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Autorská práva
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Autorem Fotografií je Fotograf. Ten je také jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových práv k fotografiím dle autorského zákona a dle občanského zákoníku.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Zaznamenal-li nebo zaznamená-li Fotograf na Fotografii jakýkoliv umělecký výkon Modela, který je chráněn ustanoveními autorského zákona, Model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon zaznamenaný ve formě podle této Smlouvy neomezeně a opakovaně užívat ve smyslu § 71 autorského zákona.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Odměna
Dodaj komentar
Otkaži
Bude sjednána odměna?
5.1
Model nemá nárok na finanční či jiná plnění za pořízení a užití Fotografií Fotografem.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Fotograf nemá nárok na finanční či jiná plnění za užití Fotografií Fotografovaným.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Smluvní strany se dohodly, že Model
právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaného uměleckého výkonu ve smyslu čl. 4.2 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.5
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
6.6
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.7
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6.8
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
6.9
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.