Napravi svoj Darovaciu zmluvu na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Dodaj komentar
Otkaži
Chcem previesť
Dodaj komentar
Otkaži
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné priezvisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Štátna príslušnosť:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Darca“).
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné priezvisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Štátna príslušnosť:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
.
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Dodaj komentar
Otkaži
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Dodaj komentar
Otkaži
Chcem previesť
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definícia
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.1
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Dodaj komentar
Otkaži
2
Predmet Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Vyhlásenia
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Popis a rozloha
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Príslušenstvom bytu je:
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Správa domu
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Prechod nebezpečenstva škody
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Vady Daru
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Darca vyhlasuje, že Dar
Dodaj komentar
Otkaži
10
Kataster nehnuteľností
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Dodaj komentar
Otkaži
11
Odstúpenie od Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Dodaj komentar
Otkaži
13.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
13.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
13.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Dodaj komentar
Otkaži
13.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Dodaj komentar
Otkaži
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
.
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________.
Dodaj komentar
Otkaži
_____.
Dodaj komentar
Otkaži

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Dodaj komentar
Otkaži
Názov úradu:
Dodaj komentar
Otkaži
Ulica a číslo.:
Dodaj komentar
Otkaži
Mesto a PSČ:
Dodaj komentar
Otkaži
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovateľ - účastník konania
Dodaj komentar
Otkaži
Meno: _____, rod.: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Štátna príslušnosť: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Darca“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Meno: _____, rod.: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Štátna príslušnosť: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
Prílohy:
Dodaj komentar
Otkaži
- Darovacia zmluva
Dodaj komentar
Otkaži
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Dodaj komentar
Otkaži
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Dodaj komentar
Otkaži
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Dodaj komentar
Otkaži
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Dodaj komentar
Otkaži
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Dodaj komentar
Otkaži
S úctou
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.