Napravi svoj Odovzdávací protokol na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukcije

  • Ak potrebujete dôkaz o odovzdaní nehnuteľnosti, vozidla alebo akejkoľvek inej veci
  • Často sa používa v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo

Preberací protokol

Tento odovzdávací protokol (ďalej len „Protokol“) bol uzatvorený nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito stranami:
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Odovzdávajúci“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Preberajúci“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej tiež spoločne ako „Strany“ a každý jednotlivo ako „Strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ktoré týmto potvrdzujú nasledovné:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definície
Dodaj komentar
Otkaži
Chcem odovzdať
Vyberte jednu z možností.
Chcem odovzdať
Dodaj komentar
Otkaži
0.1
V tomto odovzdávacom protokole „ Vec “ znamená
číslo
o výmere
m2, nachádzajúci sa na
budovy súp. číslo
, postavená na parcele registra
, parcelné číslo
, vo vchode číslo
, na ulici
v
, zapísaný na liste vlastníctva č.
, katastrálne územie
.
Dodaj komentar
Otkaži
0.2
V tomto odovzdávacom protokole „Zmluva“ znamená
uzatvorenú medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim dňa
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Odovzdanie
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Strany na základe Zmluvy uzatvorenej medzi Odovzdávajúcim a Preberajúcim týmto protokolom potvrdzujú, že nižšie uvedeného dňa Odovzdávajúci odovzdal Preberajúcemu Vec.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Stav meračov
Dodaj komentar
Otkaži
Strany potvrdzujú, že vyššie špecifikovanú Vec Kupujúci preberá s nasledujúcim stavom meračov:
Dodaj komentar
Otkaži
Elektrická energia:
Dodaj komentar
Otkaži
Evidenčné číslo merača:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Stav:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Plyn:
Dodaj komentar
Otkaži
Evidenčné číslo merača:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Stav:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Voda:
Dodaj komentar
Otkaži
Evidenčné číslo merača:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Stav:
.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Vady Veci
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Strany podpisom tohoto protokolu potvrdzujú, že v dobe odovzdania
.
Dodaj komentar
Otkaži
Na dôkaz čoho strany pripájajú svoje podpisy:
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.