Napravi svoj Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Táto zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu je uzavretá podľa ustanovenia § 566 zákona číslo 513/19991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Spoločnosť:
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
Dodaj komentar
Otkaži
Sídlo:
Dodaj komentar
Otkaži
Za ktorú koná:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
Dodaj komentar
Otkaži
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu:
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán sa zaväzuje
vykonávať pre Spoločnosť funkciu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
Dodaj komentar
Otkaži
Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho funckie.
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
Dodaj komentar
Otkaži
zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach,
Dodaj komentar
Otkaži
zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
Dodaj komentar
Otkaži
zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
Dodaj komentar
Otkaži
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
Dodaj komentar
Otkaži
riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
Dodaj komentar
Otkaži
plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Zákaz konkurencie
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 84 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
Dodaj komentar
Otkaži
Náklady
Dodaj komentar
Otkaži
Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dovolenka
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v každom jednom kalendárnom roku.
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán
právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
Dodaj komentar
Otkaži
Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
Dodaj komentar
Otkaži
Povinnosť mlčanlivosti
Dodaj komentar
Otkaži
Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu, alebo prevádzky Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
Dodaj komentar
Otkaži
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Dodaj komentar
Otkaži
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 566 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
Dodaj komentar
Otkaži
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____ _____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.