Napravi svoj Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instrukcije

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Dodaj komentar
Otkaži
Nemovitostí je
Dodaj komentar
Otkaži
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Zřizovatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále společně jako „Zřizovatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Oprávněným je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Oprávněný“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
Dodaj komentar
Otkaži
jednotku –
číslo
, zapsaný na listě vlastnictví č.
, nacházející se v
budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
, zapsané na listě vlastnictví č.
(dále jako „Pozemek“),
Dodaj komentar
Otkaži
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Dodaj komentar
Otkaži
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území
, obec
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Prohlášení Zřizovatele
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Zřízení služebnosti
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
Dodaj komentar
Otkaži
k Zatížené věci ve prospěch
Dodaj komentar
Otkaži
– parc. č.
, ležící v katastrálním území
, obec
, zapsaného na listě vlastnictví č.
vedeného u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
přidat další pozemek
Dodaj komentar
Otkaži
(dále též jako „Služebnost“).
Dodaj komentar
Otkaži
4
Právo Zřizovatele
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Zřizovatel
právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Úplata za zřízení Služebnosti
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Služebnost se zřizuje
.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Náklady na Zatíženou věc
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí
.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Katastr nemovitostí
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu
, a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit
.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Trvání Služebnosti
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Služebnost se zřizuje
.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
10.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.