Napravi svoj Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Instrukcije

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Dodaj komentar
Otkaži
Autorským dílem je
Dodaj komentar
Otkaži
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Autor A je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Autor A“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Autor B je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Autor B“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Autorské dílo
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Dodaj komentar
Otkaži
3
Tvůrčí přínosy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Dodaj komentar
Otkaži
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Dodaj komentar
Otkaži
4
Finanční příspěvek
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Dodaj komentar
Otkaži
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Tvůrčí podíly
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Dodaj komentar
Otkaži
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Dodaj komentar
Otkaži
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Práva a povinnosti spoluautorů
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.5
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.6
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.7
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
6.8
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Dodaj komentar
Otkaži
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Dodaj komentar
Otkaži
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Dodaj komentar
Otkaži
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Dodaj komentar
Otkaži
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Dodaj komentar
Otkaži
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Dodaj komentar
Otkaži
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Dodaj komentar
Otkaži
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Dodaj komentar
Otkaži
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Dodaj komentar
Otkaži
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Odměna za tvůrčí příspěvky
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Dodaj komentar
Otkaži
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Dodaj komentar
Otkaži
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Dodaj komentar
Otkaži
11.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Dodaj komentar
Otkaži
11.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.8
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Dodaj komentar
Otkaži
11.10
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.