Napravi svoj Licenční smlouvu na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
Dodaj komentar
Otkaži
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Poskytovatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Poskytovatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Nabyvatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Nabyvatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem
, jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Licence
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Licence je poskytnuta
Předmětu licence.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Licence je udělena
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Nabyvatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Nabyvatel
právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Trvání Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Odměna za Licenci
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Odměna má být zaplacena
5.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Odměna je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Související služby
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
Dodaj komentar
Otkaži
6.1.1
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Dodaj komentar
Otkaži
6.1.2
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Dodaj komentar
Otkaži
6.1.3
Cestovní výdaje činí
+ slovy
za každý kilometr.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Výpověď
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Smluvní strany
právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.1
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.2
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.6 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.1
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.2
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.3
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.