Napravi svoj Ugovor o zajmu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Poštovani,

Smatramo da je važno da napomenemo da je formalno pravno korektno da izdavalac menice bude fizičko lice, ALI je sudska praksa zauzela stav da samo pravna lica mogu da izdaju menicu. Iako u zakonodavstvu Republike Srbije sudska praksa nije izvor prava, nego zakon, smatramo da Vas je potrebno upozoriti da, ukoliko se odlučite da u ovom ugovoru obezbedite zajam menicom, imate u vidu mogućnost da sud neće prihvatiti Vašu menicu kao verodostojnu ispravu ako ste je izdali kao fizičko lice.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o zajmu

Dodaj komentar
Otkaži
Zaključen u
dana
između:
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
( u daljem tekstu: Zajmodavac )
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Zajmoprimac )
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Predmet ugovora
Dodaj komentar
Otkaži
Da li želite da drugo lice obezbedi vraćanje zajma?
1.1
Ovim ugovorom se Zajmodavac obavezuje da pozajmi Zajmoprimcu iznos od
+ rečima
(u daljem tekstu: "Zajam") ,a Zajmoprimac se obavezuje da pozajmljeni iznos vrati Zajmodavcu u roku, na način i pod uslovima predviđenim ovim ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Ugovorne strane su saglasne da se ispunjenje ugovorne obaveze obezbedi jemstvom, koje će biti regulisano posebnim ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Predaja zajma
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zajmodavac se obavezuje da, po zaključenju ovog ugovora, isplati Zajmoprimcu na ime pozajmice novčani iznos iz člana 1.1 ovog ugovora
,
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Po izvršenju ovog ugovora, ugovorne strane potvrđuju ispunjenje ugovorne obaveze Zajmodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Svrha zaključenja ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Ugovorne strane su saglasne da Zajmodavac predaje u svojinu određenu količinu novca na ime pozajmice Zajmoprimcu
.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Ugovorna kamata.
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Ugovorne strane sporazumno određuju da ovaj ugovor
.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Vraćanje iznosa zajma.
Dodaj komentar
Otkaži
Zajam će biti otplaćen:
Vyberte jednu z možností.
5.1
Zajmoprimac se obavezuje da plati novčani iznos na ime pozajmice Zajmodavcu do
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu, ili neki drugi pisani dokaz koji potvrđuje prijem ispunjenja novčane obaveze.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Zakonska zatezna kamata
Kolika je stopa zakonske zatezne kamate možete videti na sajtu Narodne Bankse Srbije (https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_8/index.html)
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Ako Zajmoprimac zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Ako je stopa ugovorne kamate viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle dužnikove docnje.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Obezbeđivanje zajma menicom.
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Zajmoprimac izdaje menicu koja će biti isplaćena
, od strane Zajmoprimčevog jemca kao avala , sa klauzulom 'bez protesta' i bez označavanja dospelosti potraživanja, kao i bez datuma isplate. Da bi otklonili sve sumnje, u ovom ugovoru Blanko menicom se podrazumeva menica koja će postati važeća popunjavanjem bitnih meničnih elemenata koji nedostaju.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Dužnik je izdao blanko menicu kao sredstvo obezbeđenja urednog ispunjenja svoje obaveze precizirane u paragrafu 1.1 (na način objašnjen u članu 5 ) I u članu 6 (u daljem tekstu: obezbeđenja potraživanja).
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Zajmoprimac ovlašćuje Zajmodavca da u slučaju da Zajmoprimac ne ispuni svoju obavezu ili deo obaveze u roku predviđenom ovim ugovorom, Zajmodavac popuni blanko menicu tako što će uneti istinite podatke, npr. datum izdavanja blanko menice i menični iznos (u daljem tekstu: pravo na popunjavanje menice).
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Potpisivanjem ovog ugovora Zajmodavac potvrđuje da je preuzeo blanko menicu. Zajmodavac je u obavezi da vrati blanko menicu Zajmoprimcu kada obaveza, preuzeta ovim ugovorom, u celosti bude izvršena.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Prelazne i završne odredbe
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u
Dodaj komentar
Otkaži
8.6
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Dodaj komentar
Otkaži
8.7
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
8.8
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana.
Dodaj komentar
Otkaži
8.9
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.