Napravi svoj Ugovor o poklonu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Poštovani,

Smatramo da je važno napomenuti da ukoliko je supružnik ili potomak (deca, unuci itd.) Poklonoprimac, po zakonu je oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Isto, važno je napomenuti da kada su ugovorne strane brat i sestra, porez na prenos apsolutnih prava je umanjen na 1,5 % od vrednosti poklona.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o poklonu

Dodaj komentar
Otkaži
Zaključen u
dana
između:
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
( u daljem tekstu: Poklonodavac )
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i Prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Poklonoprimac )
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Dodaj komentar
Otkaži
Da li želite da poklonite Stvar supružniku/potomku?
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da poklonim
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da poklonim
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da poklonim
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ugovora
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ovog ugovora je
broj
koji se nalazi u
u ulici
br.
, ukupne površine
m2, na
, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj
upisanoj u list nepokretnosti broj
K.O.
Dodaj komentar
Otkaži
Poklonodavac poklanja
predmetnu nekretninu, a Poklonoprimac, _____ prima sa zahvalnošću ovaj poklon.
Dodaj komentar
Otkaži
Poklonodavac garantuje da na predmetnoj nepokretnosti ne postoje nikakvi tereti.
Dodaj komentar
Otkaži
Konstituisanje Plodouživanja
Dodaj komentar
Otkaži
Pokloprimac ovim ugovorom, istovremeno, konstituiše doživotno plodouživanje (u daljem tekstu: Plodouživanje) u korist Poklonodavca i Poklonodavac prihvata pravo plodouživanja.
Dodaj komentar
Otkaži
Poklonoprimac je saglasan, kao davalac plodouživanja, da se, bez njegovog daljeg pitanja i saglasnosti, Poklonodavac uknjiži u katastru nepokretnosti kao plodouživalac.
Dodaj komentar
Otkaži
Obaveza Poklonodavca
Dodaj komentar
Otkaži
Uknjižba vlasništva na neporektnosti
Dodaj komentar
Otkaži
Poklonodavac daje bezuslovnu saglasanost i dozvolu da se Poklonoprimac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg pitanja i odobrenja, uknjiži kao vlasnik na poklonjenoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Porez i troškovi
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su se saglasile da će porez na prenos apsolutnih prava biti plaćen od strane
.
Dodaj komentar
Otkaži
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi
.
Dodaj komentar
Otkaži
Prelazne i završne odredbe
Dodaj komentar
Otkaži
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Dodaj komentar
Otkaži
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti obe ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Dodaj komentar
Otkaži
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.