Napravi svoj Ugovor o poklonu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Poštovani,

Smatramo da je važno napomenuti da ukoliko je supružnik ili potomak (deca, unuci itd.) Poklonoprimac, po zakonu je oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Isto, važno je napomenuti da kada su ugovorne strane brat i sestra, porez na prenos apsolutnih prava je umanjen na 1,5 % od vrednosti poklona.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o poklonu

Zaključen u dana između:
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
JMBG:
Adresa:
( u daljem tekstu: Poklonodavac )
i
Vrste ugovornih strana:
Ime i Prezime:
JMBG:
Adresa:
(u daljem tekstu: Poklonoprimac )
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Da li želite da poklonite Stvar supružniku/potomku?
1
Želim da poklonim
Želim da poklonim
Želim da poklonim
2
Predmet ugovora
2.1
Predmet ovog ugovora je broj koji se nalazi u u ulici br. , ukupne površine m2, na , u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj upisanoj u list nepokretnosti broj K.O.
2.2
Poklonodavac poklanja predmetnu nekretninu, a Poklonoprimac, _____ prima sa zahvalnošću ovaj poklon.
2.3
Poklonodavac garantuje da na predmetnoj nepokretnosti ne postoje nikakvi tereti.
3
Konstituisanje Plodouživanja
3.1
Pokloprimac ovim ugovorom, istovremeno, konstituiše doživotno plodouživanje (u daljem tekstu: Plodouživanje) u korist Poklonodavca i Poklonodavac prihvata pravo plodouživanja.
3.2
Poklonoprimac je saglasan, kao davalac plodouživanja, da se, bez njegovog daljeg pitanja i saglasnosti, Poklonodavac uknjiži u katastru nepokretnosti kao plodouživalac.
4
Obaveza Poklonodavca
5
Uknjižba vlasništva na neporektnosti
5.1
Poklonodavac daje bezuslovnu saglasanost i dozvolu da se Poklonoprimac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg pitanja i odobrenja, uknjiži kao vlasnik na poklonjenoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
6
Porez i troškovi
6.1
Ugovorne strane su se saglasile da će porez na prenos apsolutnih prava biti plaćen od strane .
6.2
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi .
7
Prelazne i završne odredbe
7.1
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
7.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
7.3
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti obe ugovorne strane.
7.4
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
7.5
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
7.6
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
7.7
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
U , dana
_____
_____________________________________
_____
_____________________________________
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.