Napravi svoj Ugovor o radu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor sadrži i posebne odredbe ako želite da zaposlite programera ili drugog autora, kao i odredbe o zaštiti podataka o ličnosti i o poslovnoj tajni kako bi na najbolji način zaštitili interese svoje kompanije.

S poštovanjem, 

Advokatska kancelarija Dejanović

1
Na osnovu člana 30, 31. stav 1, 32. stav 1, člana 33 Zakona o radu (,,Sl. glasnik RS'', broj: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014- u daljem tekstu: Zakon) ugovorne strane zaključuju:

Ugovor o radu

Vrste ugovornih strana:
Ime:
Matični broj preduzetnika:
Adresa sedišta preduzetnika:
( u daljem tekstu: Poslodavac )
i
Vrste ugovornih strana:
Ime:
JMBG:
Adresa:
(u daljem tekstu: Zaposleni )
zaključuju u dana
UGOVOR O RADU
Da li ugovarate probni rad?
0.1
Ovim ugovorom Zaposleni zasniva radni odnos kod Poslodavca meseci.
0.2
Zaposleni je dužan da stupi na rad dana .
0.3
Zaposleni ima stepen stručne spreme i po zanimanju je .
1
Vrsta posla koji je predmet ugovora
1.1
Zaposleni će obavljati posao .
1.2
Zaposleni će posao iz člana 1.1 obavljati prema sledećem opisu: .
2
Probni rad
2.1
Poslodavac i Zaposleni ugovaraju probni rad u trajanju od meseci od dana stupanja na rad.
2.2
Po isteku probnog rada proveriće se stručne i radne sposobnosti Zaposlenog od strane komisije od tri člana, koju imenuje Poslodavac. Komisija mora biti sastavljena od članova koji imaju najmanje isti stepen stručne spreme koju ima Zaposleni na probnom radu.
2.3
U slučaju da se oceni da Zaposleni na probnom radu nije pokazao odgovarajuće stručne i radne sposobnosti Poslodavac će na osnovu mišljenja komisije o rezultatima probnog rada, otkazati ugovor o radu po kome radni odnos Zaposlenom prestaje danom isteka roka na koji je ugovoren probni rad.
2.4
Za vreme probnog rada Poslodavac i Zaposleni mogu otkazati ugovor o radu, sa otkaznim rokom od pet radnih dana.
3
Mesto obavljanja posla
3.1
Zaposleni obavlja poslove u prostorijama Poslodavca, a zavisno od potrebe posla, mesto rada može biti i u drugom mestu ili na terenu, što će odrediti Poslodavac u skladu sa zakonom i opštim aktom.
4
Radno vreme
4.1
Zaposleni zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom.
4.2
Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. Radna nedelja po pravilu traje pet radnih dana, a radni dan po pravilu osam časova.
5
Zarada
5.1
Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, opštim aktom Poslodavca i ovim ugovorom.
5.2
Zaposleni ima pravo na zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zaradu po osnovu radnog učinka, odnosno doprinosa Zaposlenog poslovnom uspehu Poslodavca ( nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom, opštim aktom Poslodavca i ovim ugovorom. Radni učinak određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa Zaposlenog prema radnim obavezama. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade i dela zarade za radni učinak i uvećane zarade.
5.3
Osnovna zarada zaposlenog utvrđuje se u novčamom iznosu za poslove za koje je zaključen ovaj ugovor, u neto iznosu od + rečima , odnosno u bruto iznosu od + rečima na dan zaključenja ovog ugovora.
5.4
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla, kao i naknadu troškova za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Poslodavca.
5.5
Zaposleni ima pravo na druga primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarnu pomoć, jubilarnu nagradu i druga primanja) u skladu sa zakonom i opštim aktom Poslodavca.
5.6
Za prekovremeni rad Zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za od osnovice % .
5.7
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan u iznosu koji je % od osnovice.
5.8
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu i za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade u iznosu % od osnovice.
5.9
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod Poslodavca (minuli rad) u iznosu od % od osnovice.
6
Korišćenje imovine poslodavca
6.1
Zaposleni može, u skladu sa ugovorom, a u svrhu obavljanja delatnosti Poslodavca, da koristi sledeću imovinu zaposlenog:
6.1.1
Automobil Poslodavca;
6.1.2
Telefon Poslodavca;
6.1.3
Kompijuter Poslodavca;
6.2
Pravila o korišćenju imovine Poslodavca su bliže regulisana opštim aktom Poslodavca.
7
Obaveza isplate zarade
7.1
Zarada će se isplaćivati Zaposlenom , a najkasnije do dana u mesecu koji je sledeći po redu u odnosu na mesec za koji se zarada isplaćuje. Ako je dan isplate zarade neredan dan, onda se zarada isplaćuje sledećeg radnog dana.
7.2
Zaposleni je saglasan da mu Zarada bude isplaćena na tekući račun Zaposleng broj: , otvoren kod banke .
8
Odmori i odsustva sa rada
8.1
Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa Zakonom o radu i odredbama opšteg akta Poslodavca.
8.2
Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom u skladu sa opštim aktom Poslodavca. Zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa, u visini i na način utvrđen u skladu sa Zakonom.
8.3
Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju od 5 radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom.
8.4
Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo) u slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktom poslodavca. Za vreme neplaćenog odsustva Zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, odnosno opštim aktom nije drugačije određeno.
Zaposleni će u toku radnog odnosa stvoriti:
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
9
Autorsko pravo
9.1
Ukoliko prilikom obavljanja posla u toku radnog odnosa sa Poslodavcem doprinese poboljšanjima postojećih pronalazaka, otkrića, formula, procesa, dizajna, ili drugim korisnim tehničkim informacijama koji mogu da predstavljaju poslovnu tajnu, Zaposleni se odriče svih potencijalnih imovinskih prava za sve pronalaske, poboljšanja, otkrića, razvoje, računarski program (softver), dokumentaciju i druga autorska dela, bez obzira na to da li se zasebno mogu zaštititi patentom, ili drugim autorskim pravom, koja su proizvedena, osmišljena ili razvijena od strane Zaposlenog ili u njegovoj saradnji sa drugima za vreme trajanja radnog odnosa, a na sledeći način:
a. korišćenjem Poslodavčevog vremena, materijala ili prostorija;
b. u vezi sa bilo kojim proizvodom, uslugom, ili aktivnosti Poslodavca ;
c. po predlogu Zaposlenog ili proizvedenom u toku rada Zaposlenog za Poslodavca;
(sve gore navedeno u daljem tekstu zvaće se: ,,Razvoji'').
Zaposleni će, odmah po nastanku Razvoja obavestiti Poslodavca, koji je apsolutni i isključivi vlasnik nad svim Razvojima u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, o postojanju Razvoja.
9.2
Sva prava, interesi, i vlasništvo na Razvojima priznaju se Poslodavcu od strane Zaposlenog. Zaposleni će obezbediti Poslodavcu kopije svih papira, beleški, dokumenata i memoranduma koji su stvoreni, ili nabavljeni u vezi sa bilo kojim od Razvoja.
9.3
Ugovorne strane su saglasne da je Računarski program bio razvijen po nalogu Poslodavca u toku trajanja radnog odnosa koji polaže pravo vlasništva na autorskom pravu koji je bio predmet obavljenog posla u ime i za račun Poslodavca.
9.4
Ukoliko se odredba iz tačke 9.3 ispostavi da je nevažeća ili neprimenjiva, Zaposleni će preneti svojinu na autorskom pravu, u celosti, na Poslodavca.
9.5
Zaposleni, ovim ugovorom, daje Poslodavcu izričitu saglasnost da prenese imovinska pravna ovlašćenja na Računarskom programu, kao autorskom delu, stvorenom za vreme obavljanja rada za Poslodavca, trećim licima, bez ograničenja.
9.6
Zaposleni ovim ugovorom daje izričitu saglasnost za objavljivanje, prilagođavanje (adaptaciju), preradu, prevođenje i druge izmene Računarskog programa, za integraciju sa drugim delom/delima, kao i saglasnost za javno saopštavanje dela, uključujući i pravo na interaktivno činjenje dostupnim javnosti pod imenom Poslodavca.
9.7
Zaposleni, ovim ugovorom, daje izričitu saglasnosti da Poslodavac dovrši kreiranje i razvoj Računarskog programa ukoliko posao nije izveden do kraja u toku obavljanja posla za Poslodavca, za vreme trajanja radnog odnosa.
9.8
Zaposleni ovim ugovorom prenosi na Poslodavca pravo proizvođača baze podataka koja predstavlja deo obavljenog posla, koji je predmet ovog ugovora, kao i pravo Poslodavca da ovlasti treće lice na korišćenje, ili da prenese na treće lice pravo proizvođača ove baze podataka.
10
Poslovna tajna i poverljive informacije
10.1
Zaposleni se obavezuje da neće otkrivati ili saopštavati bilo koje informacije trećem licu, uključujući informacije vezane za prodaju i/ili vrednost proizvoda koju je Zaposleni saznao u vezi sa obavljanjem rada za Poslodavca. Obaveza čuvanja poslovne tajne Zaposlenog podrazumeva, potpuno uzdržavanje od otkrivanja, ili korišćenja (1)bilo koje informacije sadržane u bilo kom ugovoru ili sporazumu u kom je Poslodavac ugovorna strana,(2) bazu klijenata poslodavca, ili podatke u vezi sa klijentima, (3)metodologija određivanja cena Poslodavca,(4) marketinška strategija Poslodavca,(5) informacije o postojećim ugovorima, (6) način obavljanja delatnosti Poslodavca, (7) strateške odluke i planovi Poslodavca (u daljem tekstu: Poverljive informacije).
10.2
Obaveza čuvanja poslovne tajne iz člana 10 će se primenjivati, osim u sučaju, (1) kada je druga ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak za objavljivanje ili upotrebu poverljivih informacija, (2) kada po zakonu ili po naredbi nadležnog organa ima obavezu da omogući uvid ili otkrije poverljivu informaciju, (3) Kada je otkrivanje ili upotreba poverljive informacije neophodno da bi se sledila uputstva Poslodavca i /ili postoji ugovorena saglasnost između dve ugovorne strane.
10.3
Poverljive informacije ne uključuju podatke koji su javno dostupni u trenutku otkrivanja i saopštavanja.
11
Podaci o ličnosti
11.1
Zaposleni, ovim ugovorom, daje saglasnost Poslodavcu za prikupljanje i obrađivanje njegovih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Poslodavac ima pravo da čuva podatke u elektronskim bazama i da ih elektronski obrađuje koristeći softver i/ili da ih koristi u procesima administracije. Kao deo gore navedene saglasnosti Zaposleni daje odobrenje Poslodavcu da prenese njegove lične podatke licima koji održavaju administraciju Poslodavca, uključujući, neograničeno, lica koja pružaju knjigovodstvene, pravne i finansijske usluge.
12
Prestanak radnog odnosa i otkazni rok
Zaposlenom prestaje radni odnos otkazom ovog ugovora od strane Poslodavca ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze, a posebno:
- ako je dao netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;
- ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
- ako ponašanje Zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv Zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;
- ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu, ili u vezi sa radom;
- ako se ne vrati na rad kod Poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka mirovanja radnog odnosa iz člana 79. Zakona o radu, odnosno neplaćenog odsustva iz člana 100. Zakona o radu;
- neblagovremeno, nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih dužnosti i obaveza;
- odbijanje Zaposlenog da obavlja poslove na kojima radi;
- ako ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u smislu člana 103. Zakona o radu;
- ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;
- zloupotreba datog ovlašćenja;
- ako necelishodno i neodgovorno koristi sredstva rada;
- ako ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu;
- odavanje poslovne, službene ili druge tajne;
- neprijavljivanje povrede radne obaveze;
- ako ne poštuje radnu disciplinu ili učini drugu povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom Poslodavca.
12.1
U slučaju otkaza ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada, odnosno nesposobnosti Zaposlenog, Zaposleni je dužan da ostane na radu 10 dana, počev od narednog dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu.
12.2
Otkazni rok u slučaju otkaza od strane Poslodavca je regulisan Zakonom o radu i opštim aktom Poslodavca.
12.3
Zaposleni ima pravo Poslodavcu da otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu Zaposleni dostavlja Poslodavcu u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre dana koji je Zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa (otkazni rok).
13
Prelazne i završne odredbe
13.1
Na prava, obaveze i odgovornosti Zaposlenog i Poslodavca koje nisu utvrđene ovim ugovorom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu i opšteg akta Poslodavca.
13.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
13.3
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
13.4
Ovaj ugovor je sačinjen u 3 originalna primerka od kojih jedan zadržava Zaposleni, a dva zadržava Poslodavac.
13.5
Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu Poslodavac i Zaposleni, a Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa zasnovanog ovim ugovorom, danom stupanja na rad.
13.6
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
U , dana
_____
_____________________________________
_____
_____________________________________
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.