Napravi svoj Ugovor o radu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor sadrži i posebne odredbe ako želite da zaposlite programera ili drugog autora, kao i odredbe o zaštiti podataka o ličnosti i o poslovnoj tajni kako bi na najbolji način zaštitili interese svoje kompanije.

S poštovanjem, 

Advokatska kancelarija Dejanović

Dodaj komentar
Otkaži
Na osnovu člana 30, 31. stav 1, 32. stav 1, člana 33 Zakona o radu (,,Sl. glasnik RS'', broj: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014- u daljem tekstu: Zakon) ugovorne strane zaključuju:
Dodaj komentar
Otkaži

Ugovor o radu

Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime:
Dodaj komentar
Otkaži
Matični broj preduzetnika:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa sedišta preduzetnika:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
( u daljem tekstu: Poslodavac )
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Zaposleni )
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
zaključuju u
dana
Dodaj komentar
Otkaži
UGOVOR O RADU
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Da li ugovarate probni rad?
Ovim ugovorom Zaposleni zasniva radni odnos kod Poslodavca
meseci.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni je dužan da stupi na rad dana
.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima
stepen stručne spreme i po zanimanju je
.
Dodaj komentar
Otkaži
Vrsta posla koji je predmet ugovora
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni će obavljati posao
.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni će posao iz člana 1.1 obavljati prema sledećem opisu:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Probni rad
Dodaj komentar
Otkaži
Poslodavac i Zaposleni ugovaraju probni rad u trajanju od
meseci od dana stupanja na rad.
Dodaj komentar
Otkaži
Po isteku probnog rada proveriće se stručne i radne sposobnosti Zaposlenog od strane komisije od tri člana, koju imenuje Poslodavac. Komisija mora biti sastavljena od članova koji imaju najmanje isti stepen stručne spreme koju ima Zaposleni na probnom radu.
Dodaj komentar
Otkaži
U slučaju da se oceni da Zaposleni na probnom radu nije pokazao odgovarajuće stručne i radne sposobnosti Poslodavac će na osnovu mišljenja komisije o rezultatima probnog rada, otkazati ugovor o radu po kome radni odnos Zaposlenom prestaje danom isteka roka na koji je ugovoren probni rad.
Dodaj komentar
Otkaži
Za vreme probnog rada Poslodavac i Zaposleni mogu otkazati ugovor o radu, sa otkaznim rokom od pet radnih dana.
Dodaj komentar
Otkaži
Mesto obavljanja posla
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni obavlja poslove u prostorijama Poslodavca, a zavisno od potrebe posla, mesto rada može biti i u drugom mestu ili na terenu, što će odrediti Poslodavac u skladu sa zakonom i opštim aktom.
Dodaj komentar
Otkaži
Radno vreme
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom.
Dodaj komentar
Otkaži
Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. Radna nedelja po pravilu traje pet radnih dana, a radni dan po pravilu osam časova.
Dodaj komentar
Otkaži
Zarada
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, opštim aktom Poslodavca i ovim ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zaradu po osnovu radnog učinka, odnosno doprinosa Zaposlenog poslovnom uspehu Poslodavca ( nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom, opštim aktom Poslodavca i ovim ugovorom. Radni učinak određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa Zaposlenog prema radnim obavezama. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade i dela zarade za radni učinak i uvećane zarade.
Dodaj komentar
Otkaži
Osnovna zarada zaposlenog utvrđuje se u novčamom iznosu za poslove za koje je zaključen ovaj ugovor, u neto iznosu od
+ rečima
, odnosno u bruto iznosu od
+ rečima
na dan zaključenja ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla, kao i naknadu troškova za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, u skladu sa opštim aktom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na druga primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarnu pomoć, jubilarnu nagradu i druga primanja) u skladu sa zakonom i opštim aktom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Za prekovremeni rad Zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za
od osnovice % .
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan u iznosu koji je
% od osnovice.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu i za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade u iznosu
% od osnovice.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod Poslodavca (minuli rad) u iznosu od
% od osnovice.
Dodaj komentar
Otkaži
Korišćenje imovine poslodavca
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni može, u skladu sa ugovorom, a u svrhu obavljanja delatnosti Poslodavca, da koristi sledeću imovinu zaposlenog:
Dodaj komentar
Otkaži
Automobil Poslodavca;
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon Poslodavca;
Dodaj komentar
Otkaži
Kompijuter Poslodavca;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Pravila o korišćenju imovine Poslodavca su bliže regulisana opštim aktom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Obaveza isplate zarade
Dodaj komentar
Otkaži
Zarada će se isplaćivati Zaposlenom
, a najkasnije do
dana u mesecu koji je sledeći po redu u odnosu na mesec za koji se zarada isplaćuje. Ako je dan isplate zarade neredan dan, onda se zarada isplaćuje sledećeg radnog dana.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni je saglasan da mu Zarada bude isplaćena
na tekući račun Zaposleng broj:
, otvoren kod banke
.
Dodaj komentar
Otkaži
Odmori i odsustva sa rada
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa Zakonom o radu i odredbama opšteg akta Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom u skladu sa opštim aktom Poslodavca. Zaposleni ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa, u visini i na način utvrđen u skladu sa Zakonom.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju od 5 radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo) u slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktom poslodavca. Za vreme neplaćenog odsustva Zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, odnosno opštim aktom nije drugačije određeno.
Dodaj komentar
Otkaži
Autorsko pravo
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni će u toku radnog odnosa stvoriti:
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Ukoliko prilikom obavljanja posla u toku radnog odnosa sa Poslodavcem doprinese poboljšanjima postojećih pronalazaka, otkrića, formula, procesa, dizajna, ili drugim korisnim tehničkim informacijama koji mogu da predstavljaju poslovnu tajnu, Zaposleni se odriče svih potencijalnih imovinskih prava za sve pronalaske, poboljšanja, otkrića, razvoje, računarski program (softver), dokumentaciju i druga autorska dela, bez obzira na to da li se zasebno mogu zaštititi patentom, ili drugim autorskim pravom, koja su proizvedena, osmišljena ili razvijena od strane Zaposlenog ili u njegovoj saradnji sa drugima za vreme trajanja radnog odnosa, a na sledeći način:
Dodaj komentar
Otkaži
a. korišćenjem Poslodavčevog vremena, materijala ili prostorija;
Dodaj komentar
Otkaži
b. u vezi sa bilo kojim proizvodom, uslugom, ili aktivnosti Poslodavca ;
Dodaj komentar
Otkaži
c. po predlogu Zaposlenog ili proizvedenom u toku rada Zaposlenog za Poslodavca;
Dodaj komentar
Otkaži
(sve gore navedeno u daljem tekstu zvaće se: ,,Razvoji'').
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni će, odmah po nastanku Razvoja obavestiti Poslodavca, koji je apsolutni i isključivi vlasnik nad svim Razvojima u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, o postojanju Razvoja.
Dodaj komentar
Otkaži
Sva prava, interesi, i vlasništvo na Razvojima priznaju se Poslodavcu od strane Zaposlenog. Zaposleni će obezbediti Poslodavcu kopije svih papira, beleški, dokumenata i memoranduma koji su stvoreni, ili nabavljeni u vezi sa bilo kojim od Razvoja.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su saglasne da je Računarski program bio razvijen po nalogu Poslodavca u toku trajanja radnog odnosa koji polaže pravo vlasništva na autorskom pravu koji je bio predmet obavljenog posla u ime i za račun Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Ukoliko se odredba iz tačke 9.3 ispostavi da je nevažeća ili neprimenjiva, Zaposleni će preneti svojinu na autorskom pravu, u celosti, na Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni, ovim ugovorom, daje Poslodavcu izričitu saglasnost da prenese imovinska pravna ovlašćenja na Računarskom programu, kao autorskom delu, stvorenom za vreme obavljanja rada za Poslodavca, trećim licima, bez ograničenja.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ovim ugovorom daje izričitu saglasnost za objavljivanje, prilagođavanje (adaptaciju), preradu, prevođenje i druge izmene Računarskog programa, za integraciju sa drugim delom/delima, kao i saglasnost za javno saopštavanje dela, uključujući i pravo na interaktivno činjenje dostupnim javnosti pod imenom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni, ovim ugovorom, daje izričitu saglasnosti da Poslodavac dovrši kreiranje i razvoj Računarskog programa ukoliko posao nije izveden do kraja u toku obavljanja posla za Poslodavca, za vreme trajanja radnog odnosa.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ovim ugovorom prenosi na Poslodavca pravo proizvođača baze podataka koja predstavlja deo obavljenog posla, koji je predmet ovog ugovora, kao i pravo Poslodavca da ovlasti treće lice na korišćenje, ili da prenese na treće lice pravo proizvođača ove baze podataka.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslovna tajna i poverljive informacije
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni se obavezuje da neće otkrivati ili saopštavati bilo koje informacije trećem licu, uključujući informacije vezane za prodaju i/ili vrednost proizvoda koju je Zaposleni saznao u vezi sa obavljanjem rada za Poslodavca. Obaveza čuvanja poslovne tajne Zaposlenog podrazumeva, potpuno uzdržavanje od otkrivanja, ili korišćenja (1)bilo koje informacije sadržane u bilo kom ugovoru ili sporazumu u kom je Poslodavac ugovorna strana,(2) bazu klijenata poslodavca, ili podatke u vezi sa klijentima, (3)metodologija određivanja cena Poslodavca,(4) marketinška strategija Poslodavca,(5) informacije o postojećim ugovorima, (6) način obavljanja delatnosti Poslodavca, (7) strateške odluke i planovi Poslodavca (u daljem tekstu: Poverljive informacije).
Dodaj komentar
Otkaži
Obaveza čuvanja poslovne tajne iz člana 10 će se primenjivati, osim u sučaju, (1) kada je druga ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak za objavljivanje ili upotrebu poverljivih informacija, (2) kada po zakonu ili po naredbi nadležnog organa ima obavezu da omogući uvid ili otkrije poverljivu informaciju, (3) Kada je otkrivanje ili upotreba poverljive informacije neophodno da bi se sledila uputstva Poslodavca i /ili postoji ugovorena saglasnost između dve ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Poverljive informacije ne uključuju podatke koji su javno dostupni u trenutku otkrivanja i saopštavanja.
Dodaj komentar
Otkaži
Podaci o ličnosti
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni, ovim ugovorom, daje saglasnost Poslodavcu za prikupljanje i obrađivanje njegovih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Poslodavac ima pravo da čuva podatke u elektronskim bazama i da ih elektronski obrađuje koristeći softver i/ili da ih koristi u procesima administracije. Kao deo gore navedene saglasnosti Zaposleni daje odobrenje Poslodavcu da prenese njegove lične podatke licima koji održavaju administraciju Poslodavca, uključujući, neograničeno, lica koja pružaju knjigovodstvene, pravne i finansijske usluge.
Dodaj komentar
Otkaži
Prestanak radnog odnosa i otkazni rok
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposlenom prestaje radni odnos otkazom ovog ugovora od strane Poslodavca ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze, a posebno:
Dodaj komentar
Otkaži
- ako je dao netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako ponašanje Zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv Zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu, ili u vezi sa radom;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako se ne vrati na rad kod Poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka mirovanja radnog odnosa iz člana 79. Zakona o radu, odnosno neplaćenog odsustva iz člana 100. Zakona o radu;
Dodaj komentar
Otkaži
- neblagovremeno, nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih dužnosti i obaveza;
Dodaj komentar
Otkaži
- odbijanje Zaposlenog da obavlja poslove na kojima radi;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u smislu člana 103. Zakona o radu;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;
Dodaj komentar
Otkaži
- zloupotreba datog ovlašćenja;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako necelishodno i neodgovorno koristi sredstva rada;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu;
Dodaj komentar
Otkaži
- odavanje poslovne, službene ili druge tajne;
Dodaj komentar
Otkaži
- neprijavljivanje povrede radne obaveze;
Dodaj komentar
Otkaži
- ako ne poštuje radnu disciplinu ili učini drugu povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
U slučaju otkaza ugovora o radu zbog neostvarivanja potrebnih rezultata rada, odnosno nesposobnosti Zaposlenog, Zaposleni je dužan da ostane na radu 10 dana, počev od narednog dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu.
Dodaj komentar
Otkaži
Otkazni rok u slučaju otkaza od strane Poslodavca je regulisan Zakonom o radu i opštim aktom Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Zaposleni ima pravo Poslodavcu da otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu Zaposleni dostavlja Poslodavcu u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre dana koji je Zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa (otkazni rok).
Dodaj komentar
Otkaži
Prelazne i završne odredbe
Dodaj komentar
Otkaži
Na prava, obaveze i odgovornosti Zaposlenog i Poslodavca koje nisu utvrđene ovim ugovorom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o radu i opšteg akta Poslodavca.
Dodaj komentar
Otkaži
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor je sačinjen u 3 originalna primerka od kojih jedan zadržava Zaposleni, a dva zadržava Poslodavac.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu Poslodavac i Zaposleni, a Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa zasnovanog ovim ugovorom, danom stupanja na rad.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.