Napravi svoj Ugovor o delu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor sadrži i posebne odredbe ako želite da angažujete programera ili drugog autora, kao i odredbe o poslovnoj tajni kako bi na najbolji način zaštitili svoje interese. Isto bi bilo preporučljivo da iskoristite odredbe o garanciji i odgovornosti za obavljen posao.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović 

Ugovor o delu

Zaključen u dana između:
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
JMBG:
Adresa:
( u daljem tekstu: Naručilac posla )
i
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
JMBG:
Adresa:
(u daljem tekstu: Poslenik )
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
1
Definisanje ključnih pojmova ugovora
1.1
U ovom ugovoru “Delo” predstavlja .
1.2
Delo kao predmet ugovora je bliže opisan u posebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ugovora.
2
Predmet ugovora
2.1
Poslenik se obavezuje da obavi posao za Naručioca, a Naručilac se obavezuje da preuzme obavljen posao i da plati Posleniku cenu u skladu sa ugovorom.
3
Obavljanje posla
3.1
Poslenik da zahteva isplatu dela cene dok traje obavljanje posla, koja će kasnije biti uračunata prilikom plaćanja.
3.2
Ako je Naručilac u docnji sa plaćanjem bilo koje novčane obaveze prema Posleniku, Poslenik da uslovi nastavak izvršenja svoje obaveze prethodnim plaćanjem dospele zadocnele obaveze Naručioca radova.
3.3
Poslenik da angažuje podizvođače radova za obavljanje predmetnog posla.
3.4
Ukoliko Poslenik ima nedoumicu u vezi obavljanjem ugovorenog posla, ima pravo da zatraži od Naručioca dodatna uputstva, a Naručilac ima obavezu da, bez odglaganja pruži Posleniku potrebna uputstva.
3.5
Naručilac je saglasan da omogući Posleniku i/ili trećim licima koje je Poslenik angažovao neophodne uslove i potreban pristup za obavljanje predmetnog posla.
4
Cena ugovorenog posla
4.1
Naručilac se obavezuje da plati Posleniku na ime cene za izvršene usluge iznos od + rečima , PDV: , ukupno za uplatu: .
Cena obavljenog posla će biti plaćena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
5
Uslovi plaćanja
5.1
Poslenik ima pravo da ispostavi fakturu odmah po izvršenju svoje ugovorne obaveze.
5.2
6
Predaja obavljenog posla
6.1
Poslenik ima obavezu da završi ugovoren posao do .
6.2
Poslenik je obavezan da obavesti Naručiocia da je obavljeni posao završen u skladu sa ugovorom.
6.3
Poslenik je dužan predati Naručiocu izvršenje obaveze koja je predmet ovog ugovora.
6.4
Naručilac je dužan primiti ispunjenje obaveze, odnosno obavljen posao, prema odredbama ugovora i pravilima posla.
6.5
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati dokument kojim se potvrđuje isporuka i preuzimanje isporuke obavljenog posla.
7
Nedostaci obavljenog posla
7.1
Poslenik će biti odgovoran za sve nedostatke u obavljenom poslu koji postoje u trenutku isporuke Naručiocu.
7.2
Naručilac je obavezan da pregleda isporučen posao čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima , bez odlaganja, da obavesti Poslenika. Ako naručilac, na poziv Poslenika da pregleda i primi isporučen posao, to ne uradi bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen. Posle pregleda i primanja isporučenog posla Poslenik više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom.
7.3
Nedostaci isporučenog posla će se smatrati utvrđenim čak i ako budu konstatovani u dokumentu kojim je potvrđen prijem isporuke.
7.4
Poslenik je obavezan da otkloni sve nedostatke u isporučenom poslu u roku od dana od saznanja o utvrđenim nedostacima.
7.5
Ako Poslenik ne ukloni nedostatke u ugovorenom roku, Naručilac može sam da da otkloni nedostatke uz angažovanje trećeg lica, a na račun Poslenika.
8
Garancija
8.1
Izvođač radova garantuje za kvalitet obavljenog posla u roku od meseci od isporuke ugovorenog posla Naručiocu.
8.2
Garancija Poslenika se odnosi na celokupan posao.
Da li će izvođač radova imati potrebu da pribavi stvari potrebne za obavljenje posla?
9
Pribavljanje stvari za izvršenje ugovorenog posla
9.1
Cena stvari koju će Poslenik pribaviti uključena u cenu ugovorenog posla.
9.2
Naručilac je saglasan da pribavi (u daljem tekstu: Stvari).
10
Prenos prava svojine
10.1
Ukoliko je rezultat obavljenog posla opipljiva imovina, pravo svojine na toj stvari će se preneti na Naručioca .
Izvođač radova će biti odgovoran za svaku štetu.
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
11
Odgovornost
11.1
Poslenik je neograničeno odgovoran Naručiocu za svaku štetu prouzrokovanu od strane Poslenika Naručiocu kao posledica neispunjenja obaveza Poslenika predviđenih ugovorom.
12
Rizik od oštećenja ili slučajne propasti stvari
12.1
Rizik od oštećenja ili propasti stvari će preći sa Poslenika na Naručioca .
Predmet ovog ugovora je da se proizvede
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
13
Autorsko pravo
13.1
Ugovorne stane su saglasne da je računarski program , kao predmet ugovora o delu (u daljem tekstu: Računarski program), bio razvijen po nalogu Naručioca i on polaže pravo na vlasništvo nad autorskim pravom koji je bio predmet obavljenog posla u ime i za račun Naručioca posla.
13.2
Ukoliko se sporazum iz člana 13.1 ispostavi da je nevažeći ili neprimenjiv, Poslenik će preneti svojinu na autorskom pravu, u celosti, na Naručioca.
13.3
Poslenik ovim ugovorom daje Naručiocu izričitu saglasnost da prenese imovinska pravna ovlašćenja na Računarskom programu, kao autorskom delu, koji je predmet ovog ugovora, trećim licima, bez ograničenja.
13.4
Poslenik ovim ugovorom daje izričitu saglasnost za objavljivanje, prilagođavanje (adaptaciju), preradu, prevođenje i druge izmene Računarskog programa, za integraciju sa drugim delom/delima, kao i saglasnost za javno saopštavanje dela, uključujući i pravo na interaktivno činjenje dostupnim javnosti pod imenom Naručioca.
13.5
Poslenik, ovim ugovorom, daje izričitu saglasnosti da Naručilac dovrši kreiranje i razvoj Računarskog programa ukoliko posao nije izveden do kraja, u skladu sa ugovorom.
13.6
Poslenik ovim ugovorom prenosi na Naručioca pravo proizvođača baze podataka koja predstavlja deo obavljenog posla, koji je predmet ovog ugovora, kao i pravo Naručioca da ovlasti treće lice na korišćenje, ili da prenese na treće lice pravo proizvođača ove baze podataka.
13.7
Poslenik daje Naručiocu, uz naknadu koja je uračunata u cenu ugovorenog posla, licencu na korišćenje i svih ostalih delova ugovorenog posla (uključujući korišćenje Računarskog programa i Baze podataka), a naročito grafički sadržaj. Poslenik ustupa pravo iskorišćavanja predmeta licence, , (u daljem tekstu :"Licenca").
13.8
Pravo iskorišćavanja licence obuhvata predmeta licence.
13.9
Naručilac podlicencu. Naručilac odobrava podlicencu .
13.10
Poslenik daje izričitu saglasnosti Naručiocu da može, u potpunosti ili delimično, ustupiti pravo korišćenja predmeta licence trećem licu koje takođe može ovo pravo dalje ustupati, bez ograničenja.
13.11
Poslenik jemči Naručiocu da pravo intelektualne svojine koje je predmet ovog ugovora pripada njemu, da na ovom pravu nema tereta i da nije ograničeno u korist trećeg lica.
13.12
Poslenik, po ovom ugovoru nema pravo na posebnu naknadu u vezi sa prenosom prava intelektualne svojine, sem naknade koja je uračunata u cenu za obavljanje posla koji predmet ovog ugovora.
14
Odustanak od ugovora (raskid)
14.1
Naručilac ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
- je Poslenik u docnji sa izvšenjem ugovorene obaveze više od dana.
- je Poslenik u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Poslenika.
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od dana i Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
- se ispostavi da su navodi Poslenika iz člana 13.11 neistiniti.
14.2
Poslenik ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
- je Naručilac u docnji sa isplatom avansa, ili neke od ugovorenih rata duže od dana;
- je Naručilac u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Naručioca.
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od dana, a Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
- se bilo koja od Ugovornih strana može povući iz ugovora, ili ga jednostrano raskinuti po bilo kom zakonskom osnovu.
14.3
Odustanak od ugovora proizvodi pravno dejstvo dostavljanjem pisane izjave o odustanku drugoj Ugovornoj strani.
14.4
U slučaju odustanka od ugovora, svaka Ugovorna strana ima obavezu vratiti ono što je primila po osnovu ovog ugovora.
15
Čuvanje poslovne tajne
15.1
Poslenik je dužan da sve podatke i dokumentaciju Naručioca koje koristi prilikom izvršenja obaveze iz ovog ugovora, koristi isključivo u svrhu realizacije ovog ugovora , uz striktno poštovanje tajnosti i poverljivosti ovih podataka, a naročito :
- Bilo kakve informacije sadržane u ovom ugovoru,
- Baze podataka klijenata Naručioca, ili njihovi kontakt podaci,
- Metodologiju određivanja cena Naručioca,
- Marketinšku politiku Naručioca,
- Informacije o već postojećim ugovorima sa Poslenicima Naručioca,
- Glavne principe funkcionisanja poslovanja Naručioca.
- Strateške odluke i poslovne planove Naručioca.
(u daljem tekstu: Poverljive informacije).
15.2
Obaveza čuvanja poslovne tajne iz člana 15.1 primenjvaće se, osim u slučajevima:
- kada je druga ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak za objavljivanje ili upotrebu poverljivih informacija,
- kada po zakonu ili po naredbi nadležnog organa ima obavezu da omogući uvid ili otkrije poverljivu informaciju,
- Kada je otkrivanje ili upotreba poverljive informacije neophodno da bi se sledila uputstva Poslodavca,
- kada postoji ugovorena saglasnost između dve ugovorne strane.
15.3
Poverljive informacije ne uključuju podatke koji su javno dostupni u trenutku otkrivanja i saopštavanja.
15.4
Naručilac ovim ugovorom daje svoj pristanak da Poslenik navede Naručioca kao svog klijenta.
15.5
Poslenik je saglasan da poverljive informacije predstavljaju poslovnu tajnu.
16
Viša sila
16.1
Ugovorne strane oslobađaju jedna drugu od odgovornosti za nemogućnost ispunjenje ugovorne obaveze u slučaju više sile .
16.2
Za potrebe ovog ugovora viša sila će predstavljati okolnost koja se nije mogla predvideti, niti izbeći i koja je nastupila mimo volje Ugovornih strana, a koja ih je onemogućila da ispune svoje ugovorne obaveze. Za potrebe ovog ugovora viša sila podrazumeva, ali ne isključivo, prirodne nepogode, požare, eksplozije, poplave, zemljotrese, ratove i druge događaje koji su nastupili mimo volje stranaka.
16.3
Dokle god traju posledice više sile obaveze ugovora neće obavezivati ugovorne strane do momenta kada posledice prestanu.
17
Merodavno pravo
17.1
Na ovaj ugovor će se primenjivati pravo Republike Srbije, uključujući i, bez ograničenja, odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) .
1
Prelazne i završne odredbe
1.1
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
1.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
1.3
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
1.4
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
1.5
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u .
1.6
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
1.7
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
1.8
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana, ukoliko nešto drugo nije ovim ugovorom predviđeno.
1.9
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
U , dana
_____
_____________________________________
_____
_____________________________________
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.