Napravi svoj Ugovor o delu

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor sadrži i posebne odredbe ako želite da angažujete programera ili drugog autora, kao i odredbe o poslovnoj tajni kako bi na najbolji način zaštitili svoje interese. Isto bi bilo preporučljivo da iskoristite odredbe o garanciji i odgovornosti za obavljen posao.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović 

Ugovor o delu

Dodaj komentar
Otkaži
Zaključen u
dana
između:
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
( u daljem tekstu: Naručilac posla )
Dodaj komentar
Otkaži
i
Dodaj komentar
Otkaži
Vrste ugovornih strana:
Dodaj komentar
Otkaži
Ime i prezime:
Dodaj komentar
Otkaži
JMBG:
Dodaj komentar
Otkaži
Adresa:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Poslenik )
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Dodaj komentar
Otkaži
Definisanje ključnih pojmova ugovora
Dodaj komentar
Otkaži
U ovom ugovoru “Delo” predstavlja
.
Dodaj komentar
Otkaži
Delo kao predmet ugovora je bliže opisan u posebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ugovora
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik se obavezuje da obavi posao za Naručioca, a Naručilac se obavezuje da preuzme obavljen posao i da plati Posleniku cenu u skladu sa ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
Obavljanje posla
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik
da zahteva isplatu dela cene dok traje obavljanje posla, koja će kasnije biti uračunata prilikom plaćanja.
Dodaj komentar
Otkaži
Ako je Naručilac u docnji sa plaćanjem bilo koje novčane obaveze prema Posleniku, Poslenik
da uslovi nastavak izvršenja svoje obaveze prethodnim plaćanjem dospele zadocnele obaveze Naručioca radova.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik
da angažuje podizvođače radova za obavljanje predmetnog posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Ukoliko Poslenik ima nedoumicu u vezi obavljanjem ugovorenog posla, ima pravo da zatraži od Naručioca dodatna uputstva, a Naručilac ima obavezu da, bez odglaganja pruži Posleniku potrebna uputstva.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac je saglasan da omogući Posleniku i/ili trećim licima koje je Poslenik angažovao neophodne uslove i potreban pristup za obavljanje predmetnog posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Cena ugovorenog posla
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac se obavezuje da plati Posleniku na ime cene za izvršene usluge iznos od
+ rečima
, PDV:
, ukupno za uplatu:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Uslovi plaćanja
Dodaj komentar
Otkaži
Cena obavljenog posla će biti plaćena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Poslenik ima pravo da ispostavi fakturu odmah po izvršenju svoje ugovorne obaveze.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Predaja obavljenog posla
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik ima obavezu da završi ugovoren posao do
.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik je obavezan da obavesti Naručiocia da je obavljeni posao završen u skladu sa ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik je dužan predati Naručiocu izvršenje obaveze koja je predmet ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac je dužan primiti ispunjenje obaveze, odnosno obavljen posao, prema odredbama ugovora i pravilima posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati dokument kojim se potvrđuje isporuka i preuzimanje isporuke obavljenog posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Nedostaci obavljenog posla
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik će biti odgovoran za sve nedostatke u obavljenom poslu koji postoje u trenutku isporuke Naručiocu.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac je obavezan da pregleda isporučen posao čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima , bez odlaganja, da obavesti Poslenika. Ako naručilac, na poziv Poslenika da pregleda i primi isporučen posao, to ne uradi bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen. Posle pregleda i primanja isporučenog posla Poslenik više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom.
Dodaj komentar
Otkaži
Nedostaci isporučenog posla će se smatrati utvrđenim čak i ako budu konstatovani u dokumentu kojim je potvrđen prijem isporuke.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik je obavezan da otkloni sve nedostatke u isporučenom poslu u roku od
dana od saznanja o utvrđenim nedostacima.
Dodaj komentar
Otkaži
Ako Poslenik ne ukloni nedostatke u ugovorenom roku, Naručilac može sam da da otkloni nedostatke uz angažovanje trećeg lica, a na račun Poslenika.
Dodaj komentar
Otkaži
Garancija
Dodaj komentar
Otkaži
Izvođač radova garantuje za kvalitet obavljenog posla u roku od
meseci od isporuke ugovorenog posla Naručiocu.
Dodaj komentar
Otkaži
Garancija Poslenika se odnosi na celokupan posao.
Dodaj komentar
Otkaži
Pribavljanje stvari za izvršenje ugovorenog posla
Dodaj komentar
Otkaži
Da li će izvođač radova imati potrebu da pribavi stvari potrebne za obavljenje posla?
Cena stvari koju će Poslenik pribaviti
uključena u cenu ugovorenog posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac je saglasan da pribavi
(u daljem tekstu: Stvari).
Dodaj komentar
Otkaži
Prenos prava svojine
Dodaj komentar
Otkaži
Ukoliko je rezultat obavljenog posla opipljiva imovina, pravo svojine na toj stvari će se preneti na Naručioca
.
Dodaj komentar
Otkaži
Odgovornost
Dodaj komentar
Otkaži
Izvođač radova će biti odgovoran za svaku štetu.
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poslenik je neograničeno odgovoran Naručiocu za svaku štetu prouzrokovanu od strane Poslenika Naručiocu kao posledica neispunjenja obaveza Poslenika predviđenih ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
Rizik od oštećenja ili slučajne propasti stvari
Dodaj komentar
Otkaži
Rizik od oštećenja ili propasti stvari će preći sa Poslenika na Naručioca
.
Dodaj komentar
Otkaži
Autorsko pravo
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet ovog ugovora je da se proizvede
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Ugovorne stane su saglasne da je računarski program , kao predmet ugovora o delu (u daljem tekstu: Računarski program), bio razvijen po nalogu Naručioca i on polaže pravo na vlasništvo nad autorskim pravom koji je bio predmet obavljenog posla u ime i za račun Naručioca posla.
Dodaj komentar
Otkaži
Ukoliko se sporazum iz člana 13.1 ispostavi da je nevažeći ili neprimenjiv, Poslenik će preneti svojinu na autorskom pravu, u celosti, na Naručioca.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik ovim ugovorom daje Naručiocu izričitu saglasnost da prenese imovinska pravna ovlašćenja na Računarskom programu, kao autorskom delu, koji je predmet ovog ugovora, trećim licima, bez ograničenja.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik ovim ugovorom daje izričitu saglasnost za objavljivanje, prilagođavanje (adaptaciju), preradu, prevođenje i druge izmene Računarskog programa, za integraciju sa drugim delom/delima, kao i saglasnost za javno saopštavanje dela, uključujući i pravo na interaktivno činjenje dostupnim javnosti pod imenom Naručioca.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik, ovim ugovorom, daje izričitu saglasnosti da Naručilac dovrši kreiranje i razvoj Računarskog programa ukoliko posao nije izveden do kraja, u skladu sa ugovorom.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik ovim ugovorom prenosi na Naručioca pravo proizvođača baze podataka koja predstavlja deo obavljenog posla, koji je predmet ovog ugovora, kao i pravo Naručioca da ovlasti treće lice na korišćenje, ili da prenese na treće lice pravo proizvođača ove baze podataka.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik daje Naručiocu, uz naknadu koja je uračunata u cenu ugovorenog posla, licencu na korišćenje i svih ostalih delova ugovorenog posla (uključujući korišćenje Računarskog programa i Baze podataka), a naročito grafički sadržaj. Poslenik ustupa
pravo iskorišćavanja predmeta licence,
,
(u daljem tekstu :"Licenca").
Dodaj komentar
Otkaži
Pravo iskorišćavanja licence obuhvata
predmeta licence.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac
podlicencu. Naručilac odobrava podlicencu
.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik daje izričitu saglasnosti Naručiocu da može, u potpunosti ili delimično, ustupiti pravo korišćenja predmeta licence trećem licu koje takođe može ovo pravo dalje ustupati, bez ograničenja.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik jemči Naručiocu da pravo intelektualne svojine koje je predmet ovog ugovora pripada njemu, da na ovom pravu nema tereta i da nije ograničeno u korist trećeg lica.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik, po ovom ugovoru nema pravo na posebnu naknadu u vezi sa prenosom prava intelektualne svojine, sem naknade koja je uračunata u cenu za obavljanje posla koji predmet ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Odustanak od ugovora (raskid)
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
Dodaj komentar
Otkaži
- je Poslenik u docnji sa izvšenjem ugovorene obaveze više od
dana.
Dodaj komentar
Otkaži
- je Poslenik u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Poslenika.
Dodaj komentar
Otkaži
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od
dana i Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
Dodaj komentar
Otkaži
- se ispostavi da su navodi Poslenika iz člana 13.11 neistiniti.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
Dodaj komentar
Otkaži
- je Naručilac u docnji sa isplatom avansa, ili neke od ugovorenih rata duže od
dana;
Dodaj komentar
Otkaži
- je Naručilac u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Naručioca.
Dodaj komentar
Otkaži
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od
dana, a Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
Dodaj komentar
Otkaži
- se bilo koja od Ugovornih strana može povući iz ugovora, ili ga jednostrano raskinuti po bilo kom zakonskom osnovu.
Dodaj komentar
Otkaži
Odustanak od ugovora proizvodi pravno dejstvo dostavljanjem pisane izjave o odustanku drugoj Ugovornoj strani.
Dodaj komentar
Otkaži
U slučaju odustanka od ugovora, svaka Ugovorna strana ima obavezu vratiti ono što je primila po osnovu ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Čuvanje poslovne tajne
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik je dužan da sve podatke i dokumentaciju Naručioca koje koristi prilikom izvršenja obaveze iz ovog ugovora, koristi isključivo u svrhu realizacije ovog ugovora , uz striktno poštovanje tajnosti i poverljivosti ovih podataka, a naročito :
Dodaj komentar
Otkaži
- Bilo kakve informacije sadržane u ovom ugovoru,
Dodaj komentar
Otkaži
- Baze podataka klijenata Naručioca, ili njihovi kontakt podaci,
Dodaj komentar
Otkaži
- Metodologiju određivanja cena Naručioca,
Dodaj komentar
Otkaži
- Marketinšku politiku Naručioca,
Dodaj komentar
Otkaži
- Informacije o već postojećim ugovorima sa Poslenicima Naručioca,
Dodaj komentar
Otkaži
- Glavne principe funkcionisanja poslovanja Naručioca.
Dodaj komentar
Otkaži
- Strateške odluke i poslovne planove Naručioca.
Dodaj komentar
Otkaži
(u daljem tekstu: Poverljive informacije).
Dodaj komentar
Otkaži
Obaveza čuvanja poslovne tajne iz člana 15.1 primenjvaće se, osim u slučajevima:
Dodaj komentar
Otkaži
- kada je druga ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak za objavljivanje ili upotrebu poverljivih informacija,
Dodaj komentar
Otkaži
- kada po zakonu ili po naredbi nadležnog organa ima obavezu da omogući uvid ili otkrije poverljivu informaciju,
Dodaj komentar
Otkaži
- Kada je otkrivanje ili upotreba poverljive informacije neophodno da bi se sledila uputstva Poslodavca,
Dodaj komentar
Otkaži
- kada postoji ugovorena saglasnost između dve ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Poverljive informacije ne uključuju podatke koji su javno dostupni u trenutku otkrivanja i saopštavanja.
Dodaj komentar
Otkaži
Naručilac ovim ugovorom daje svoj pristanak da Poslenik navede Naručioca kao svog klijenta.
Dodaj komentar
Otkaži
Poslenik je saglasan da poverljive informacije predstavljaju poslovnu tajnu.
Dodaj komentar
Otkaži
Viša sila
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane oslobađaju jedna drugu od odgovornosti za nemogućnost ispunjenje ugovorne obaveze u slučaju više sile .
Dodaj komentar
Otkaži
Za potrebe ovog ugovora viša sila će predstavljati okolnost koja se nije mogla predvideti, niti izbeći i koja je nastupila mimo volje Ugovornih strana, a koja ih je onemogućila da ispune svoje ugovorne obaveze. Za potrebe ovog ugovora viša sila podrazumeva, ali ne isključivo, prirodne nepogode, požare, eksplozije, poplave, zemljotrese, ratove i druge događaje koji su nastupili mimo volje stranaka.
Dodaj komentar
Otkaži
Dokle god traju posledice više sile obaveze ugovora neće obavezivati ugovorne strane do momenta kada posledice prestanu.
Dodaj komentar
Otkaži
Merodavno pravo
Dodaj komentar
Otkaži
Na ovaj ugovor će se primenjivati pravo Republike Srbije, uključujući i, bez ograničenja, odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) .
Dodaj komentar
Otkaži
Prelazne i završne odredbe
Dodaj komentar
Otkaži
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Dodaj komentar
Otkaži
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u
.
Dodaj komentar
Otkaži
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Dodaj komentar
Otkaži
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana, ukoliko nešto drugo nije ovim ugovorom predviđeno.
Dodaj komentar
Otkaži
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Dodaj komentar
Otkaži
U
, dana
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.