Napravi svoj Ugovor o kupoprodaji

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Imate predviđen širok spektar mogućnosti kupovine i prodaje stvari. Obratite pažnju kada birate opciju ''dve tačke'' ('':'') u specifikaciji broja sprata, unošenja razlomka udela u nekretnini koja se kupuje/ prodaje itd. Unošenje podataka u poglavlju ''Predmet ugovora'' je izuzetno bitno, da bi se prihvatila registracija nekretnina i vozila koju kupujete/ prodajete. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o kupoprodaji

Zaključen u dana između:
Vrste ugovornih strana:
Prodavac
Ime i prezime:
JMBG:
Adresa:
( u daljem tekstu: Prodavac )
i
Vrste ugovornih strana:
Kupac
Ime i prezime:
JMBG:
Adresa:
(u daljem tekstu: Kupac )
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Želim da izvršim kupoprodaju
Želim da izvršim kupoprodaju
Želim da izvršim kupoprodaju
1
Predmet ugovora
1.1
Predmet ovog ugovora je broj koji se nalazi u u ulici br. , ukupne površine m2, na , u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj upisanoj u list nepokretnosti broj K.O.
1.2
Prodavac ovim ugovorom prodaje Kupcu neopozivo, na večito, bez tereta, nepokretnost bliže opisanu u članu 1 , a Kupac tako od prodavca kupuje predmetnu nepokretnost u viđenom stanju.
2
Zaštita od evikcije
2.1
Prodavac garantuje pod punom zakonskom odgovornošću da treća lica ne polažu nikakva stvarna, ili obligaciona prava na predmetnoj nepokretnosti, kao ni da se povodom iste ne vodi nikakav sudski, upravni ili bilo kakav drugi postupak.
Kupoprodajna cena će biti plaćena
3
Cena
3.1
Ugovorne strane saglasno dogovaraju kupoprodajnu cenu u iznosu od + rečima .
3.2
Kupac je obavezan da plati kupoprodajnu cenu Prodavcu .
3.3
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu kojom će potvrditi da je isplata izvršena u celosti ili delimično, ili neki drugi pisani dokument kojim se potvrđuje da je cena isplaćena.
4
Predaja poseda
4.1
Prodavac se ovim ugovorom obavezuje da preda u posed predmetnu nekretninu slobodnu od lica i stvari Kupcu .
5
Uknjižba vlasništva na nepokretnosti
5.1
Prodavac je saglasan da se Kupac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg prisustva i saglasnosti, uknjiži kao vlasnik na predmetnoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
6
Naknada štete u slučaju raskida ugovora
6.1
Kada je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovorača druga strana ima pravno na naknadu štete koju zbog toga pretrpi, prema opštim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora.
6.2
U slučaju sporazumnog raskida ugovora ili raskida zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača obe Ugovorne strane su dužne da vrate ono što su primile, po osnovu ovog ugovora, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).
7
Porez i troškovi
7.1
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi Kupac.
8
Prelazne i završne odredbe
8.1
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
8.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
8.3
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
8.4
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
8.5
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
8.6
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
8.7
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
U , dana
_____
_____________________________________
_____
_____________________________________
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.