Napravi svoj Ugovor o osnivanju

Ovaj šablon je sastavio/la : Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instrukcije

Ovaj ugovor Vam daje mogućnost da Vaša firma koju želite da osnujete može da ima dvodomno i jednodomno upravljanje, da ima jednog ili više direktora,ali i mogućnost da birate kako će ti direktori upravljati firmom. Jako je bitno da ispunite ugovor u skladu sa sugestijama i predlozima koje smo Vam dali, jer je postupak registracije privrednog društva formalan i potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi kako bi se Vaša registracija prihvatila. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o osnivanju

Na osnovu člana 139.-244. Zakona o privrednim društvima (,,Sl. glasnik RS'' br. 36/2011, 99/11, 83/ 2014- dr. zakon i 5/2015) osnivači:
Koliko će privredno društvo imati članova?
Član privrednog društva je:
Ime i prezime: .
JMBG: .
Adresa: .
i
Član privrednog društva je:
Ime i prezime : .
JBMG: .
Adresa: .
zaključuju u dana između:
UGOVOR O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA
,, '' d.o.o. .
1
OPŠTE ODREDBE
Ovim ugovorom osnivači, u skladu sa zakonom, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću, ,, _____ '' (u daljem tekstu: Društvo), uređuju svoje odnose sa Društvom, međusobne odnose povodom osnivanja Društva, pitanja koja se tiču upravljanja i poslovanja Društva kao i pojedina druga pitanja od značaja za društvo, a naročito:
-Lično ime i prebivalište članova Društva;
-Poslovno ime i sedište Društva;
-Pretežna delatnost Društva;
-Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva;
-Iznos novčanog uloga svakog člana Društva;
-Vreme uplate novčanog uloga;
-Udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
-Vrsta i nadležnosti organa Društva,
-Zastupanje Društva;
-Trajanje i prestanak Društva;
-Ostala pitanja.
-Društvo se osniva na vreme do .
-Društvo se osniva radi sticanja dobiti.
2
POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
2.1
Poslovno ime društva glasi: ,, _____ '' d.o.o. _____.
2.2
Skraćeno poslovno ime društva glasi: '' _____ d.o.o.
2.3
Sedište društva je na adresi: .
3
PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA
3.1
Pečat je oblika, prečnika milimetara i sledećeg sadržaja: _____ d.o.o. _____ _____.
4
DELATNOST DRUŠTVA
4.1
Društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim osnivačkim aktom.
4.2
Pretežna delatnost Društva je: .
4.3
Društvo može da obavlja i delatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.
4.4
Društvo ima pravo da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane delatnosti u skladu sa zakonom.
4.5
Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi Skupština.
Da li neko od osnivača unosi i nenovčani ulog?
OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
Da li osnivači sporazumno dogovaraju vrednost nenovčanog uloga?
5
Da li je nenovčani ulog osnivača nekretnina?
6
6.1
Osnovni kapital Društva je novčani i nenovčani i iznosi + rečima (slovima: ).
6.2
Ukupan upisan i na dan zaključenja ovog ugovora uplaćen i unet osnovni kapital Društva iznosi + rečima (slovima: ).
Da li osnivači imaju jednake novčane osnivačke uloge?
7
ULOZI U DRUŠTVO
7.1
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora uplate osnivački ulog svaki, u iznosu od po + rečima (slovima: ).
7.2
Osnivači se obavezuju, da odmah po zaključenju ovog ugovora unesu nenovčani osnivački ulog koji čine stvari i prava bliže upisana u prilogu 1. koji je sastavni deo ovog ugovora.
7.3
Osnivači sporazumno utvrđuju vrednost nenovčanog uloga u iznosu od + rečima.
7.4
Osnivač, unosi u Društvo nenovčani ulog tako što ovim ugovorom prenosi Društvu u vlasništvo nekretninu upisanu u list neporetnosti br. , poslovni prostor ukupne površine m2, koji se nalazi na na adresi a, koja se nalazi na parceli br. ovog ugovora i istovremeno daje saglasnost da se bez njegovog naknadnog odobrenja Društvo nakon upisa u registar privrednih subjekata upiše u javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti kao vlasnik ove nekretnine.
8
TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA
8.1
Troškove osnivanja Društva osnivači snose srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu.
9
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA
9.1
U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, izuzev u slučaju zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti.
9.2
Smatra se da postoji zloupotreba pravila o ograničenoj odgovornosti, ako član Društva upotrebi Društvo za postizanje zabranjenog cilja, ako koristi imovinu Društva, ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina, koristi Društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca Društva, ili umanji imovinu društva radi sticanja koristi za sebe ili treća lica, iako je znao ili je morao znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.
10
UDEO U DRUŠTVU
10.1
Udeo u Društvu stiče se srazmerno vrednosti uloga u ukupnom osnovnom kapitalu Društva. Udeo članova u Društvu iznosi i to:
Člana, _____ , a što iznosi % udela u ukupnom kapitalu Društva;
Člana _____ ,a što iznosi % udela u ukupnom kapitalu Društva;
10.2
Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu. Ako član Društva naknadno stekne dva ili više udela, ti ulozi se spajaju sa postojećim udelom tog člana i zajedno čine jedan udeo.
11
PRAVA ČLANOVA:
Članovi Društva po osnovu svog udela imaju pravo:
-Upravljanja. Imaju pravo glasa u Skupštini,
-Na učešće u dobiti, u skladu sa zakonom,
-Na učešće u likvidacionom ostatku,
-Pravo prečeg sticanja udela u slučaju prenosa udela i
- druga prava predviđena zakonom.
12
PONIŠTAVANJE I POVLAČENJE UDELA
12.1
Društvo može povući i poništiti udeo člana u Društvu u slučaju:
-Isključenja člana iz Društva,
-Prinudnog izvršenja na udelu od strane trećeg lica.
12.2
Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi Skupština.
Odluka o povlačenju i poništenju udela člana Društva sadrži:
-Osnov povlačenja i poništenja;
-Činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništaju udela;
-Iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu Društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine.
-Dejstvo povlačenja i poništenja udela na osnovni kapital Društva.
12.3
Prilikom povlačenja i poništavanja udela na osnovni kapital Društva sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju osnovnog kapitala.
12.4
Članu Društva čiji je udeo povučen i poništen prestaju članska prava u Društvu danom donošenja odluke o povlačenju i poništenju udela.
13
PRENOS UDELA
13.1
Udeo člana Društva može se slobodno prenositi.
13.2
Pre prenosa udela trećem licu član Društva je dužan da svoj udeo ponudi drugim članovima Društva, koji imaju pravo preče kupovine. Ponuda drugim članovima Društva daje se u pisanoj formi i sadrži sve elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude i rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela.
13.3
Član Društva koji koristi pravo preče kupovine dužan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihavatanju ponude o prenosu udela u celosti, u roku od 30 dana od prijema ponude.
13.4
Ako nijedan član Društva ne iskoristi pravo preče kupovine udela, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvat ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem.
13.5
Uslovi prenosa udela trećem licu ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.
13.6
Ako se udeo prodaje putem javne prodaje, član Društva koji želi da koristi pravo preče kupovine to pravo može ostvariti u tom postupku.
13.7
Udeo u Društvu se može preneti na lice koje nije član Društva samo uz prethodnu saglasnost Društva. Prenosilac udela u obavezi je da Društvu podnese zahtev za saglasnost koji osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi. Ovu odluku donosi Skupština većinom glasova članova Društva.
13.8
Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti Društvo ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.
13.9
Član Društva može založiti udeo ili deo udela uz prethodnu saglasnost Društva u skladu sa odredbama ovog člana.
13.10
Povreda odredbi kojim se reguliše pravo preče kupovine, odnosno prenos udela uz saglasnost Društva daje definisano članom 163. Zakona o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
13.11
Prenos udela člana Društva vrši se ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, u skladu sa zakonom o overi potpisa, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.
14
ORGANI DRUŠTVA
14.1
Upravljanje Društvom je organizovano. Organi Društva su Skupština i Direktor.
14.2
Ovlašćenja i delokrug rada organa Društva utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
15
SKUPŠTINA
15.1
Skupština je organ vlasnika Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.
15.2
Skupština društva vrši sledeće poslove:
-Donosi izmene osnivačkog akta;
-Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
-Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
-Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
-Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujići i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
-Imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade u sučaju kada direktor radi uz naknadu;
-Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
-Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva.
-Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
-Odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
-Odlučuje o zahtevu za istupanje člana iz Društva;
-Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva.
-Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
-Daje prokuru;
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom kao i u sporu sa direktorom;
-Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
-Odobrava ugovor u pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u sučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
-Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
-Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015);
15.3
-Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju;
-Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova svih članova Društva o;
-Povećavanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
Statusnim promenama i promenama pravne forme;
-Donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
-Raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
-Sticanju sopstvenih udela Društva;
15.0.1
-Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti, u smislu člana 470. Zakona o privrednim Društvima;
-Donosi poslovnik o svom radu
-Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i drugim aktima Društva.
Društvo ima:
16
DIREKTOR
16.1
Društvo ima Direktora koji je zakonski zastupnik Društva. Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 i 83/2014).
16.1.1
Direktora imenuje i razrešava Skupština Društva i sa njim nakon imenovanja potpisuje ugovor o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornostima direktora i Društva.
16.1.2
Mandat direktora ograničen.
16.2
Za direktora Društva imenuje se: ,JMBG: , adresa: .
16.3
Direktor vodi poslove Društva u skladu sa zakonom, ovim osnivačkim aktom i odlukama Skupštine. Pored vođenja Društva, Direktor obavlja i sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.
16.4
Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva kao i za tačnost finansijskih izveštaja.
17
PRESTANAK DRUŠTVA
17.1
Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.
17.2
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
18
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
18.1
Ovaj osnivački akt se menja odlukom Skupštine u skladu sa zakonom. Odluku izmene osnivačkog akta potpisuju članovi Društva koji su za nju glasali. Ta odluka se ne overava u skladu sa zakonom o overi potpisa. Izmene osnivačkog akta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 61/2005 i 111/2009 - dr. zakoni).
18.2
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.
18.3
Umesto izmene osnivačkog akta, osnivači mogu doneti novi osnivački akt.
18.4
Ovaj osnivački akt overava se u skladu sa zakonom o overi potpisa i sastavljen je u istovetnih primeraka. Jedan je za javnog beležnika u svrhu postupka registracije, po jedan za svakog člana Društva i jedan za Društvo.
18.5
Ovaj akt stupa na snagu danom potpisivanja i overe u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Članovi Društva:
U , dana
_____
_____________________________________
_____
_____________________________________
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 249.00 din (249.00 din sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.