Napravi svoj Reklamační řád

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukcije

Bližší informace o vyřizování reklamací naleznete na http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží
IČO:
, se sídlem
(dále jako „prodávající“).
Dodaj komentar
Otkaži
1
Záruka za jakost
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.3
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.4
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Způsob uplatnění reklamace
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Zaruční lhůta pro
činí pro nové zboží
měsíců.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Dodaj komentar
Otkaži
3.7
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
Dodaj komentar
Otkaži
3.8
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
Dodaj komentar
Otkaži
3.9
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Dodaj komentar
Otkaži
3.10
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Výjimky z odpovědnosti za vady
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.5
mechanické poškození zboží;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
Dodaj komentar
Otkaži
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
5
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Dodaj komentar
Otkaži
Účinnost
Dodaj komentar
Otkaži
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.