Napravi svoj Rámcovú kúpnu zmluvu na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

  • Zmluva vhodná najmä pre podnikateľov, ak chcete opakovane dodávať alebo odoberať tovar.
  • V prípade ak chcete jednorázovo predať vec, môžete použiť Kúpnu zmluvu.
  • Pre plnenie zmluvy sa Vám môže hodiť aj Preberací protokol.

Rámcová kúpna zmluva

TÁTO RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Predávajúci“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Kupujúci“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Predmet zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V tejto Zmluve „Tovar“ znamená
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava právnych vzťahov Zmluvných strán vznikajúcich pri predaji Tovaru Predávajúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v tejto Zmluve a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Táto Zmluva má povahu rámcovej zmluvy, ktorá upravuje podmienky dojednávania dielčích kúpnych zmlúv uzatváraných na základe objednávok Kupujúceho, ktoré budu medzi Zmluvnými stranami v budúcnosti uzatvárané na jednotlivé dodávky Tovarov, ako aj ďalšie podmienky ako napr. dodanie Tovaru, platobné podmienky, a iné. Ak nebude v jednotlivých dielčích kúpnych zmluvách dohodnuté inak, budú sa tieto dielčie kúpne zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce riadiť touto Rámcovou kúpnou zmluvou.
Dodaj komentar
Otkaži
1.5
V tejto Zmluve „Obaly“ znamenajú
a ďalšie predmety slúžiace k zabezpečeniu Tovaru pri skladovaní a preprave.
Dodaj komentar
Otkaži
1.6
Nevratné Obaly Predávajúci fakturuje Kupujúcemu spoločne s dodávakami Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Objednávka
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Kupujúci objednáva Tovar
objednávkou. Za písomnú formu sa
e-mail.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Osobou oprávnenou urobiť za Kupujúceho objednávku je
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Kupujúci môže písomne dodatočne oznámiť Predávajúcemu zoznam osôb, ktoré sú oprávnené za neho urobiť objednávku.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Objednávka Kupujúceho musí obsahovat aspoň:
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.1
informáciu, že ide o objednávku.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.2
označenie Kupujúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.3
špecifikáciu Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.4
požadované množstvo Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.5
jednotkovú cenu Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.6
spôsob a miesto dodania Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.7
termín dodania Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.8
meno a priezvisko zamestnanca Kupujúceho povereného k preberaniu Tovaru a/alebo EČV vozidla Kupujúceho určeného pre preberanie Tovaru zo skladu Predávajúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.9
meno, priezvisko a funkciu povereného zamestnanca Kupujúceho alebo inej osoby na strane Kupujúceho, ktorá objednávku vyhotovila.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Objednávka“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.1
písomne na adrese:
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.2
elektronicky na emailovú adresu:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Doručenie Objednávky“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky e-mailovou správou, že Objednávka bola prijatá a odovzdaná ku spracovaniu, ktorá slúži ako dôkaz o doručení Objednávky.
Dodaj komentar
Otkaži
Proces vzniku dielčej kúpnej zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
3
Vznik dielčej kúpnej zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Dielčia kúpna zmluva vzniká potvrdením Objednávky
Predávajúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Ak Predávajúci potvrdí Objednávku iba čo do časti objednaného množstva alebo len niektorých položiek Tovaru, má sa za to, že
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Potvrdenie Objednávky Predávajúcim s uvedením inej ceny Tovaru
považované za protinávrh a nemá teda za následok vznik dielčej kúpnej zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Potvrdenie Objednávky s inou nepodstatnou zmenou
považované za protinávrh a za splnenia prípadných ďalších podmienok nebráni vzniku dielčej kúpnej zmluvy už týmto Potvrdením Objednávky.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
V prípade sporu o cene sú rozhodujúce údaje podľa
zasielaného Kupujúcemu a platného v deň
Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Doručenie písomností zaslaných e-mailom v zmysle tohto článku druhá Zmluvná strana potvrdí e-mailovou správou. Ak nebude toto potvrdenie zaslané do
dní od odoslania e-mailovej správy, má sa za to, že správa
doručená.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Dodacie podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete stanoviť podmienky dodania Tovaru pomocou pravidiel Incoterms ?
4.1
Ak nebude v Objednávke uvedený spôsob dodania Tovaru, Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu za podmienok Incoterms
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar uvedený v Objednávke s toleranciou podľa nasledovných pravidiel:
Dodaj komentar
Otkaži
4.2.1
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou sa môže líšiť maximálne o
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2.2
množstvo skutočne dodaného Tovaru od množstva Tovaru dohodnutého kúpnou zmluvou, pokiaľ sa Tovar líši vo farebnom prevedení, sa môže líšiť maximálne o
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar nad uvedenou toleranciou.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Pri dodávke Tovaru do miesta Kupujúceho je Tovar dodávaný do
dní odo dňa uzavretia dielčej kúpnej zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
Všetky dodávky sa uskutočnia s výhradami a obmedzeniami, ktoré vyplývajú z udalostí mimo kontrolu Predávajúceho, najmä vzniknutými v cestnej doprave.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6
Dokladom o dodaní a prebratí Tovaru je Dodací list potvrdený zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. Dodací list obsahuje najmä tieto údaje:
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.1
obchodný názov spoločnosti, IČO a sídlo, resp. meno, priezvisko, IČO a miesto podnikania Predávajúceho a Kupujúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.2
dátum dodania.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.3
množstvo a druh vratných obalov dodaných s Tovarom.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.4
množstvo a druh vratných obalov vrátených Kupujúcim.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.5
meno, priezvisko, pozíciu a podpis povereného zamestnanca Kupujúceho, prípadne pečiatku Kupujúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
4.7
Zástupcom Predávajúceho pri prebratí Tovaru je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.8
Zástupcom Kupujúceho oprávneným k prebratiu v mieste prevádzkárne Kupujúceho je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.9
Zástupcom Kupujúceho pre prebratie v sklade Predávajúceho je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.10
Predávajúci môže odmietnuť Tovar vydať, pokiaľ totožnosť zástupcu Kupujúceho vhodným spôsobom neoverí.
Dodaj komentar
Otkaži
4.11
Kupujúci je pri prebratí povinný skontrolovať množstvo Tovaru. Pokiaľ zistí nedostatky v množstve Tovaru, je povinný ich vytknúť okamžite pri prebratí, pred podpisom dodacieho listu.
Dodaj komentar
Otkaži
4.12
V prípade rozporu medzi údajmi o netto hmotnosti na obaloch Tovaru a hmotnosti Tovaru uvedenej na dodacom liste je rozhodujúci/a
. V takom prípade sú zástupcovia Predávajúceho a Kupujúceho povinní skutočnú hmotnosť na dodacom liste vyznačiť, predtlačený údaj na dodacom liste preškrtnúť a túto zmenu potvrdiť svojimi podpismi.
Dodaj komentar
Otkaži
4.13
Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedený údaj o vrátených vratných obaloch, má sa za to, že žiadne obaly vrátené neboli.
Dodaj komentar
Otkaži
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Tovaru, počte dodaných vratných obalov a o počte vrátených vratných obalov potvrdené zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v dodacom liste, sú nesporným podkladom pre vyúčtovanie a fakturáciu kúpnej ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Všetky ceny sa vždy rozumejú v
, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Predávajúci Kúpnu cenu vyúčtuje faktúrou každú jednotlivú dodávku, a to vždy podľa údajov uvedených na dodacom liste, ktorý potvrdila strana Kupujúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Dátumom zdaniteľného plnenia sa rozumie deň dodania Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Faktúra za Tovar musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
5.5
K cenám Tovaru a služieb sa účtuje DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v deň uskutočneného zdaniteľného plnenia.
Dodaj komentar
Otkaži
5.6
Vratné obaly sú fakturované spoločne s Tovarom.
Dodaj komentar
Otkaži
5.7
Kupujúci môže počas kalendárneho roku vrátiť rovnaké množstvo a druh vratných obalov, ktoré mu boli dodané. Vrátené obaly sa zaúčtujú formou dobropisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci automaticky uskutoční zápočet dobropisovanej čiastky za vrátené obaly s príslušnou časťou pohľadávky za dodanie Tovaru v najbližšej faktúre.
Dodaj komentar
Otkaži
5.8
Splatnosť faktúry je
dní a počíta sa vždy od
a to aj v prípade nutnosti vystavenia opravnej alebo novej faktúry.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Zmluvná pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
V prípade, že Predávajúci poruší povinnosť dodať Tovar podľa dohodnutej tolerancie podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
z dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci v tomto prípade
právo od predmetnej Dielčej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať Tovar, zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do splnenia povinnosti riadne dodať Tovar.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
z kupnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Záruky, reklamácia a vrátenie Tovaru
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný Tovar je bez právnych vád.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný Tovar je v súlade s dielčou kúpnou zmluvou, má požadovanú akosť a vlastnosti (vyhotovenie) v zmysle dielčej kúpnej zmluvy, prípadne akosť a vlastnosti (vyhotovenie), ktoré sa hodia na dohodnutý účel alebo ak tento účel nie je dohodnutý, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a je dodaný v množstve podľa dielčej kúpnej zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Predávajúci poskytuje na Tovar záruku na akosť v trvaní
, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
V prípade, že výrobca príslušného Tovaru poskytne na Tovar dlhšiu záručnú dobu, poskytne ju aj Predávajúci Kupujúcemu. Túto predĺženú záručnú dobu deklaruje Predávajúci Kupujúcemu písomne na základe požiadavky Kupujúceho.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Za zjavné vady sa považujú najmä:
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.1
vady obalu brániace ďalšiemu zamýšľanému použitiu Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.2
zjavné senzorické vady.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.3
nezodpovedajúca teplota Tovaru pri dodaní(najmä v prípade dodania Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí).
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
S ohľadom na povahu dodávaného Tovaru Zmluvné strany dojednávajú, že Kupujúci je oprávnený reklamovať kvalitatívne vady Tovaru výhradne v nasledujúcich lehotách:
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.1
zjavné vady Tovaru musia byť vytknuté
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.2
Všetky vrátenia Tovaru musia byť Predávajúcemu vopred nahlásené e-mailom alebo telefonicky a to bez zbytočného odkladu po zistení vád.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.3
Vrátený Tovar musí spĺňať nasledujúce náležitosti a musí byť vrátený s nasledujúcimi dokladmi:
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.4
Kupujúci berie na vedomie, že žiadny zamestnanec alebo zástupca Predávajúceho nie je oprávnený prevziať vrátený Tovar, ktorý nespĺňa náležitosti vrátenia Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.5
V prípade, že vady dodaného Tovaru budú reklamované iným spôsobom, ako spôsobom stanoveným v čl. 7 tejto Zmluvy, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Trvanie zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Táto Zmluva je uzatvorená na dobu
, a to do
.
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete automatické predlženie tejto zmluvy?
Dodaj komentar
Otkaži
9
Automatické predlženie zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Doba trvania tejto zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalších
, pokiaľ aspoň jedna zo strán
na poštovú prepravu a/alebo doručí
, ktoré je uvedené v článku 8 tejto Zmluvy, písomné oznámenie, že trvá na jej predĺžení.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania s úhradou peňažnej pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy predstavuje
% z dlžnej sumy
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať technické pokyny Predávajúceho vo vzťahu k Tovaru a jeho použitiu, a umožniť tak Predávajúcemu kontrolu spoľahlivosti Tovaru.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Kupujúci sa zaväzuje viesť evidenciu reklamácií Tovaru, ktoré uplatnia jeho odberatelia, t.j. tretie osoby, ktoré zakúpili Tovar odoberaný Kupujúcim na základe tejto Zmluvy a ním ďalej distribuovaný. Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o prijatých reklamáciách a podniknúť všetky kroky, ktoré budú potrebné v súvislosti s účinným upozorňovaním svojich zákazníkov na prípadné riziká týkajúcich sa Tovaru a jeho spoľahlivosti, okrem iného ich vyzvať, aby sa s rizikovým Tovarom dostavili za účelom jeho opravy k Predávajúcemu, alebo v súvislosti s realizáciou opatrenia na stiahnutie Tovaru, ak vznikne taká potreba.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o poznatkoch, sťažnostiach alebo sporoch súvisiacich s Tovarom.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Kupujúci sa zaväzuje, že nebude na Tovar predávať žiadne úpravy s výnimkou takých úprav, ku ktorým dá Predávajúci predchádzajúci súhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
10.6
Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvorí obchodné či iné tajomstvo Predávajúceho a o ktorých sa zamestnanci Kupujúceho dozvedia pri výkone služby. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
12
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Táto zmluva vylučuje akékoľvek použitie všeobecných obchodných podmienok Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.5
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.6
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.7
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.8
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.9
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.