Napravi svoj Zmluvu o tichom spoločenstve

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Ondrej Petrán, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instrukcije

  • Použite, ak chcete podnikateĺovi prispieť vkladom do jeho podnikania a mať z jeho podnikania podiel na zisku.
  • Vhodné v prípade, ak chcete investora, ktorý však nechce byť zapísaný v obchodnom registri.
  • Ak potrebujete previesť podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, použite Zmluvu o prevode obchodného podielu.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o tichom spoločenstve

Táto zmluva o tichom spoločenstve (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku podľa ustanovenia § 673 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník medzi týmito zmluvnými stranami:
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany - tichý spoločník:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Tichý spoločník“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany - podnikateľ:
Dodaj komentar
Otkaži
Obchodné meno:
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
Dodaj komentar
Otkaži
Sídlo:
Dodaj komentar
Otkaži
Za ktorú koná:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej spoločne ako „Podnikateľ“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Tichý spoločník a Podnikateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Tichý spoločník sa uzavretím tejto Zmluvy o tichom spoločenstve zaväzuje podieľať sa vkladom vo výške
+ slovami
(ďalej len „Vklad“) na podnikaní Podnikateľa. Tichý spoločník je povinný Vklad Podnikateľovi poskytnúť. Podnikateľ uzavretím tejto Zmluvy o tichom spoločenstve vyhlasuje, že Vklad od Tichého spoločníka prijíma a zaväzuje sa platiť Tichému spoločníkovi podiel vo výške
% z čistého zisku Podnikateľa dosiahnutého v každom jednom kalendárnom roku (ďalej len „Podiel“), a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve (ďalej všetko len „Tichá spoločnosť“).
Dodaj komentar
Otkaži
Vklad
Dodaj komentar
Otkaži
Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť Podnikateľovi Vklad
.
Dodaj komentar
Otkaži
Splatnosť Podielu
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli, že Podnikateľ vyplatí Tichému spoločníkovi Podiel v lehote do
kalendárnych dní od vyhotovenia riadnej, alebo mimoriadnej účtovnej závierky Podnikateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Tichému spoločníkovi Podiel
.
Dodaj komentar
Otkaži
Právo nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov
Dodaj komentar
Otkaži
Tichý spoločník má právo nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov Podnikateľa. Podnikateľ sa zaväzuje umožniť Tichému spoločníkovi nahliadať do obchodných dokumentov a účtovných dokladov podľa tohto odstavca v primeranej lehote po doručení žiadosti Tichého spoločníka o nahliadnutie, vzhľadom na rozsah a náročnosť administratívnej prípravy vyžiadaných dokumentov.
Dodaj komentar
Otkaži
Podnikateľ sa zaväzuje odovzdať rovnopis účtovnej závierky Tichému spoločníkovi za každý kalendárny rok bez zbytočného odkladu po jej schválení valným zhromaždením Podnikateľa a jej vyhotovení. Podnikateľ odovzdá účtovnú závierku v sídle Podnikateľa Tichému spoločníkovi, alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.
Dodaj komentar
Otkaži
Rozsah tiché spoločnosti
Dodaj komentar
Otkaži
Tichá spoločnosť je riadená
Podnikateľa , teda pre všetky prevádzky a závody Podnikateľa a Tichý spoločník má právo na Podiel zo všetkých prevádzok a závodov Podnikateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
Na strate Podnikateľa sa Tichý spoločník
rovnakou mierou ako na jeho zisku.
Dodaj komentar
Otkaži
O čiastku zodpovedajúcu povinnosti Tichého spoločníka podieľať sa na strate Podnikateľa sa jeho Vklad znižuje, avšak Tichý spoločník nie je povinný svoj Vklad o podiel na strate doplniť. Na doplnenie Vkladu má Tichý spoločník právo, nie je to však jeho povinnosť.
Dodaj komentar
Otkaži
Zo všetkých právnych skutočností vzniknutých z podnikania Podnikateľa je zaviazaný len podnikateľ, Tichý spoločník nenesie žiadnu zodpovednosť z právnych skutočností vzniknutých z podnikania Podnikateľa, okrem prípadu, ak tak ustanoví zákon.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvanie o zánik Tichej spoločnosti
Dodaj komentar
Otkaži
Tichá spoločnosť je uzavretá na dobu
, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
Tichá spoločnosť zaniká na základe tohto ustanovenia v prípade, že.
Dodaj komentar
Otkaži
dosiahne podiel Tichého spoločníka na strate Podnikateľa sumu vo výške jeho vkladu, okrem prípadu, ak Tichý spoločník uhradí podiel na strate, alebo doplní Vklad v lehote stanovenej Podnikateľom, ktorá nebude kratšia ako
dní, odo dňa doručenia výzvy Podnikateľa Tichému spoločníkovi.
Dodaj komentar
Otkaži
sa skončí podnikanie Podnikateľa, alebo.
Dodaj komentar
Otkaži
bolo rozhodnuté o vyhlásení konkurzu na Podnikateľa, zrušením konkurzu po splnení rozvrhového konania, zrušením konkurzu preto, že majetok Podnikateľa nestačí ani na úhradu odmeny správcovi konkurznej podstaty.
Dodaj komentar
Otkaži
Vo výzve podľa odstavca 6.2.1 tejto zmluvy bude uvedená výška straty Podnikateľa, minimálna čiastka o ktorú je Tichý spoločník povinný svoj Vklad doplniť, aby bola zachovaná Tichá spoločnosť a bankový účet, na ktorý je možné Vklad vykonať.
Dodaj komentar
Otkaži
Podnikateľ odovzdá Tichému spoločníkovi bez zbytočného odkladu Vklad Tichého spoločníka upravený o podiel na výsledku podnikania podľa stavu ku dňu zániku Tichej spoločnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Vyššia moc
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Dodaj komentar
Otkaži
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Dodaj komentar
Otkaži
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dodaj komentar
Otkaži
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____ _____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Ondrej Petrán | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.