Napravi svoj Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instrukcije

  • Chcete podnikať v oblasti, v ktorej sa vyznáte, ale nespĺňate zákonom stanovené podmienky pre získanie príslušnej živnosti, napríklad z dôvodu chýbajúceho odborného vzdelania? Podnikať môžete aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
  • Zodpovedného zástupcu musí mať podnikateľ aj v prípade, že má k podnikaniu zriadených viacero prevádzkarní. Ak totiž aj sám spĺňa odbornú spôsobilosť, môže ako zodpovedný zástupca zodpovedať len za jednu prevádzkareň. Živnostenský úrad však z tohto môže povoliť výnimku, napríklad vtedy, ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe.
  • Práve v remeselných a viazaných živnostiach preto nemôže samostatne podnikať ktokoľvek, kto spĺňa len všeobecné podmienky získania živnosti, na podnikaní sa aktívne musí podieľať osoba, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť. Ak takúto odbornú spôsobilosť nemá sám podnikateľ, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu.
  • Použijete pokiaľ potrebujete prevádzkovať živnosť, ktorá vyžaduje, aby ste mali zodpovedného zástupcu, napr. bary, reštaurácie, remeselné živnosti.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto dohody nájdete tu.

Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

TÁTO DOHODA, KTOREJ SÚČASŤOU JE SÚHLAS ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU S USTANOVENÍM DO FUNKCIE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
IČO:
Dodaj komentar
Otkaži
Miesto podnikania:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Podnikateľ“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Zodpovedný zástupca“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Podnikateľ a Zodpovedný zástupca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Spôsobilosť
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že je osobou, ktorá spĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa ustanovenia § 6 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „živnostenský zákon“), a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa ustanovenia § 7 v spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborne spôsobilou na výkon živnosti „
“ v zmysle živnostenského zákona a jeho príloh (ďalej ako „Živnosť“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Predmet Dohody
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zodpovedný zástupca sa na základe tejto Dohody zaväzuje vykonávať pre Podnikateľa činnosť zodpovedného zástupcu pre Živnosť podľa ustanovenia § 11 živnostenského zákona a stáva sa tak garantom riadneho prevádzkovania živnosti a dodržiavania živnostenských právnych predpisov.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Zodpovedný zástupca súhlasí s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 živnostenského zákona, u Podnikateľa pre Živnosť.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Odmena
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Zodpovedný zástupca bude pre Podnikateľa vykonávať činnosť podľa tejto Súhlasu
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť zodpovednému zástupcovi za činnosť podľa tejto Dohody sumu
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť zodpovednému zástupcovi
na vyššie uvedenej adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Odmena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Trvanie a ukončenie Dohody
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Táto Dohoda je uzavretá na dobu
, a to do
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Túto Dohodu je vždy možné ukončiť dohodou Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Táto dohoda sa ďalej končí uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Práva a povinnosti zodpovedného zástupcu
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Zodpovedný zástupca je povinný vykonávať činnosť podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Podnikateľ je povinný do
odovzdať Zodpovednému zástupcovi všetky doklady, podklady a dokumentáciu týkajúcu sa jeho činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby mohol Zodpovedný zástupca vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Zodpovedný zástupca nezodpovedá ani neručí za záväzky Podnikateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Zodpovednosť za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Zodpovedný zástupca má zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Podnikateľovi

Ako bude Zodpovedný zástupca zodpovedať za škodu?

8.1
Zodpovedný zástupca plne zodpovedá Podnikateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zodpovedným zástupcom Podnikateľovi, akýmkoľvek porušením povinnosti Zodpovedného zástupcu uvedenej v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Dôverné informácie
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Zodpovedný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.2
databázu zákazníkov Podnikateľa ani kontakty na nich,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.3
cenovú politiku Podnikateľa,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.4
marketingovú stratégiu Podnikateľa,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Podnikateľa,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.6
spôsob fungovania podniku (závodu) Podnikateľa,
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.7
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Podnikateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 9.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadov, kedy:
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.1
Podnikateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Dohody,
Dodaj komentar
Otkaži
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Zodpovedný zástupca berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Podnikateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Vyššia moc
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich povinností z tejto Dohody, po dobu trvania vyššej moci, pokiaľ nebolo možné povinnosti z tejto Dohody objektívne splniť.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Dohody považovaná každá udalosť, nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov, a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Dohody. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Dohody považujú najmä prírodné katastrofy, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Dohody pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami, podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.5
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
12.6
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.7
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.