Napravi svoj Príkaznú zmluvu na mieru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instrukcije

Ak potrebujete obstarať alebo obstarávate pre niekoho určité záležitosti.

Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Aj napriek tomu, že je úprava príkaznej zmluvy dispozitívna a strany si väčšinu vecí môže voľne dojednať, dbajte ma to, aby si Vami zvolené ustanovenia neodporovali, prípadne, aby neboli vo vzťahu k predmetu zmluvy neprimerane prísne (napr. príliš vysoká zmluvná pokuta, atď.), inak môžu byť také ustanovenia posúdené ako neplatné.

Pre účely riadneho obstarania dohodnutej záležitosti bude v mnohých prípadoch nutné vystaviť ešte plnomocenstvo (najmä na zastupovanie pred úradmi alebo súdmi).

Ak je pre splnenie príkazu potrebné odovzdať nejaké veci, či listiny, odporúčame o takej skutočnosti vyhotoviť odovzdávací protokol; tým predídete  problémom pri riešení otázky, či mal Príkazník dostatočné informácie a podklady ku konaniu za Príkazcu.

Vystavujte si aspoň jednoduché doklady o odovzdaní finančných prostriedkov medzi stranami.

Jednotlivé pokyny po podpise zmluvy sa snažte formulovať aspoň do emailov, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť.

Ak pre niekoho poskytujete služby sústavne (tzv. na paušál), môžete použiť Zmluvu o poskytovaní služieb.

Ak niečo vyrábate/vytvárate, môžete použiť Zmluvu o dielo.

V prípade, že vyrábate diela pre jedného klienta opakovane, môžete použiť Rámcovú zmluvu o dielo.

Ak sa Vám nehodí ani jedna z vyššie spomínaných zmlúv, vyskúšajte Zmluvu o spolupráci.

Príkazná zmluva

TÁTO PRÍKAZNÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Príkazník“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno a priezvisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Príkazca“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Príkazník a Príkazca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
Predmet zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník sa týmto zaväzuje pre Príkazcu obstarať
nasledujúcu záležitosť:
Dodaj komentar
Otkaži
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Príkaz“).
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca sa zaväzuje za vykonanie Príkazu zaplatiť Príkazníkovi Odmenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
Práva a povinnosti pri plnení príkazu
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník je povinný konať pri plnení Príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Príkazník
právo odchýliť sa od pokynov Príkazcu
to Príkazca uzná za vhodné podľa svojho uváženia.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
povinný upozorniť Príkazcu na zrejme nesprávny pokyn, a to bez zbytočného odkladu a s jeho plnením je povinný počkať až do doby, kedy Príkazca potvrdí Príkazníkovi, že na splnení pokynu napriek tomu trvá.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
povinný vykonať Príkaz osobne. Ak zverí vykonanie Príkazu inému, zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
právo prerušiť vykonávanie Príkazu v prípade omeškania Príkazcu so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Príkazníkovi, a to až do momentu zaplatenia finančného plnenia, s ktorým je Príkazca v omeškaní.
Dodaj komentar
Otkaži
Náklady a hotové výdavky Príkazníka
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca
právo na úhradu hotových výdavkov a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s vykonaním Príkazu od Príkazcu popri Odmene.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca si vyhradzuje právo všetky náklady a hotové výdavky Príkazníka vopred schváliť. V prípade, že tak Príkazca neurobí a Príkazník napriek tomu náklady a hotové výdavky vynaloží, nemá Príkazca povinnosť také náklady a hotové výdavky Príkazníkovi nahradiť.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a hotových výdavkov aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník je povinný Príkazcovi všetky náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu riadne vyúčtovať a Príkazca je povinný Príkazníkovi všetky náklady a hotové výdavky uhradiť do
dní od doručenia vyúčtovania Príkazcovi.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu nesmú v súčte presiahnuť sumu
+ slovami
.
Dodaj komentar
Otkaži
Záloha na náklady a hotové výdavky
Dodaj komentar
Otkaži
Bude Príkazca dávať Príkazníkovi zálohu na jeho náklady a hotové výdavky (teda nie na odmenu) ?
Príkazca sa zaväzuje poskytnúť Príkazníkovi zálohu na účelne vynaložené náklady a hotové výdavky súvisiace s vykonávaním Príkazu, a to v sume
+ slovami
, ktorú sa Príkazca zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi v lehote
dní od
.
Dodaj komentar
Otkaži
Lehota na vykonanie Príkazu
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník sa zaväzuje vykonať Príkaz
s ohľadom na náročnosť a rozsah Príkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi za vykonanie Príkazu odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena je uvedená
DPH.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
právo na zaplatenie Odmeny aj v prípade, že sa výsledok Príkazu nedostavil. To však neplatí, ak sa výsledok Príkazu nedostavil v dôsledku porušenia povinností Príkazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena má byť Príkazníkovi zaplatená
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Príkazca sa zaväzuje zaplatiť Príkazníkovi akékoľvek finančné plnenie podľa tejto Zmluvy
na vyššie uvedenej adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Dodaj komentar
Otkaži
Oprávnenie konať za Príkazcu
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
pri plnení Príkazu oprávnený konať za Príkazcu v jeho mene, a v tejto súvislosti sa Príkazca zaväzuje pri uzatváraní tejto Zmluvy udeliť Príkazníkovi písomné plnomocenstvo a Príkazník sa zaväzuje ho prijať.
Dodaj komentar
Otkaži
Plnomocenstvo bez ďalšieho zaniká spolu so zánikom účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však spolu so splnením Príkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do splnenia Príkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca
právo túto Zmluvu vypovedať, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník
právo túto Zmluvy vypovedať, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
Výpovedná doba je
dní a začína plynúť
po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Dodaj komentar
Otkaži
Zodpovednosť za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník zodpovedá za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Príkazca v celom rozsahu zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve. Príkazca zodpovedá Príkazníkovi za akúkoľvek škodu spôsobenú akýmkoľvek porušením povinnosti Príkazcu uvedeným v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca
povinnosť nahradiť Príkazníkovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením Príkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
Mlčanlivosť
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník sa zaväzuje, že nesprístupní a ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní a ani nepoužije.
Dodaj komentar
Otkaži
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Dodaj komentar
Otkaži
databázy zákazníkov Príkazcu, ani kontakty na nich,
Dodaj komentar
Otkaži
cenovú politiku Príkazcu,
Dodaj komentar
Otkaži
marketingovú stratégiu Príkazcu,
Dodaj komentar
Otkaži
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Príkazcu,
Dodaj komentar
Otkaži
spôsobe fungovania podniku Príkazcu,
Dodaj komentar
Otkaži
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Príkazcu.
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Dodaj komentar
Otkaži
Povinnosť mlčanlivosti podľa ods. 11.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Dodaj komentar
Otkaži
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Dodaj komentar
Otkaži
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu Zmluvy,
Dodaj komentar
Otkaži
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Dodaj komentar
Otkaži
Medzi dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazca týmto dáva Príkazníkovi súhlas k tomu, aby ho Príkazník uvádzal ako svojho zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
Príkazník berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria Obchodné tajomstvo Príkazcu.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvná pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
V prípade, že sa Príkazca dostane do omeškania so zaplatením Odmeny alebo jej časti podľa ods. 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazníkovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej sumy.
Dodaj komentar
Otkaži
V prípade, že sa Príkazník dostane do omeškania s vykonaním Príkazu podľa ods. 5.1 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Odmeny za každý deň omeškania až do vykonania Príkazu, alebo do momentu skončenia účinnosti tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Dodaj komentar
Otkaži
V prípade, že Príkazník poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v ods. 11 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Príkazcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.
Dodaj komentar
Otkaži
Vyššia moc
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ po nich nebolo možné požadovať, aby neplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Dodaj komentar
Otkaži
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje hlavne prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, stávka, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akejkoľvek kontroly Zmluvných strán.
Dodaj komentar
Otkaži
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Dodaj komentar
Otkaži
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dodaj komentar
Otkaži
Prajete si do Zmluvy pridať rozhodcovskú doložku
Dodaj komentar
Otkaži
Rozhodcovská doložka
Dodaj komentar
Otkaži
Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní rozhodcovským súdom:
podľa jeho pravidiel a rokovacieho poriadku.
Dodaj komentar
Otkaži
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvedené iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu alebo z povahy takéhoto ustanovenia nevyplýva , že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto Zmluva je vyhotovená v
rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzavretia tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že je uzavretá slobodne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.