Napravi svoj Zmluvu o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Instrukcije

  • Požite pokiaľ chcete zmluvne upraviť vzťahy s výkonnými umelcami - hercami, spevákmi, hudobníky, kapelami a pod.
  • Zmluva je vhodná napríklad pri zariadzovaní svadby, koncertu, plesu a podobne.
  • Pokiaľ sú činnosti umelca pravidelné, môžete použiť skôr Pracovnú zmluvu, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a o poskytnutí licencie

TÁTO ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Objednávateľ“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Typ zmluvnej strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Meno:
Dodaj komentar
Otkaži
Dátum narodenia:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydlisko:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefón:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(ďalej ako „Umelec“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Objednávateľ a Umelec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Vymedzenie pojmov
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Umeleckým výkonom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie v zmysle § 5 ods. 13 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve výkon
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Činnosť Umalca podľa tejto Zmluvy spočíva v podieľaní sa na vytvorení Diela. „Dielom“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie
s názvom
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Podrobnejšia identifikácia Diela:
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.1
autor:
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.2
réžia:
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.3
scenár:
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.4
výtvarník scény:
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.5
kostymér:
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3.6
hudobný doprovod/kapela/skupina:
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
pričom účelom vytvorenia Umeleckého výkonu je jeho zaradenie do Diela.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Umeleckým výkonom je teda presnejšie:
Dodaj komentar
Otkaži
1.4.1
v rámci Diela naštudovanie a opakované vytváranie (predvádzanie, stvárnenie a realizácia) hereckej role označenej
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
1.5
Šatňou“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie miestnosť/ priestor, ktorá slúži najmä k prezliekaniu. Šatňa musí byť čistá, osvetlená a uzamykateľná. Šatňa bude vybavená elektrickou prípojkou na 220 V, vešiakom, stoličkami, stolom, zrkadlom
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.6
Detailnejší popis Umeleckého výkonu, technické požiadavky a podmienky, za ktorých sa Umelec zaväzuje predviesť Umelecký výkon, prípadne ďalšie podmienky, tvorí prílohu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Predmet zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Umelec sa touto Zmluvou zaväzuje vytvoriť pre Objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo Umelecký výkon a Objednávateľ sa zaväzuje za Umelecký výkon zaplatiť/platiť Umelcovi odmenu, a to všetko za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Podmienky plnení
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Umelec sa zaväzuje Umelecký výkon vytvoriť a vykonať podľa svojich najlepších schopností, možností a dovedností.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Miesto vykonania Umeleckého výkonu
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Termín vykonania Umeleckého výkonu
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Umelec sa zaväzuje vykonať Umelecký výkon na dopredu dohodnutom mieste v predom dohodnutom termíne. Umelec sa zaväzuje dostaviť sa na dohodnuté miesto v stave, ktorý umožní vykonanie Umeleckého výkonu.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
Ak sa Umelec nemôže zúčastniť, zo závažných dôvodov, vykonávania Umeleckého výkonu alebo jeho skúšok a iných povinností s tým súvisiacich, je povinný o tom bez meškania informovať Objednávateľa a riadne doložiť dôvod svojej neprítomnosti. Závažným dôvodom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dôvod spôsobený vyššou mocou a dôvod, ktoré Umelec nemohol predvídať ani mu zabrániť napr./nielen choroba, úraz a pod. Prípadnú nemoc musí Umelec doložiť písomným potvrdením lekára.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Umelec je povinný vytvoriť a vykonať Umelecký výkon v spolupráci s prípadnými ďalšími výkonnými umelcami (ak budú súčaťou Umeleckého výkonu, Diela ako celku) a autormi Diela a na základe scénára k Dielu a podľa pokynov režiséra Diela a/alebo podľa pokynov Objednávateľa.
Dodaj komentar
Otkaži
3.7
Dielo bude vytvárané od
do
. Umelec je povinný zúčastniť sa vytvárania Diela podľa pokynov Objednávateľa, najmä je povinný dostaviť sa, v Objednávateľom určené časy a na Objednávateľom určené miesto. Objednávateľ je povinný rešpektovať už existujúce záväzky Umelca známe Objednávateľovi pri uzatváraní tejto Zmluvy. Umelec je povinný zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať na vytváraní Diela až do okamihu dokončenia Diela, aj v prípade keď budú prekročené vyššie uvedené termíny.
Dodaj komentar
Otkaži
3.8
Umelec sa zaväzuje, že až do dokončenia Umeleckého výkonu nezmení bez súhlasu Objednávateľa výrazným spôsobom svoj vzhľad.
Dodaj komentar
Otkaži
3.9
Náklady na výrobu Diela hradí Objednávateľ.
Dodaj komentar
Otkaži
3.10
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Umelca samostatnú Šatňu.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Autorské práva
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Umelec poskytuje Objednávateľovi za nasledujúcich podmienok nasledujúce oprávnenie k výkonu práv svojho duševného vlastníctva v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 34/2001 Z. z. Autorský zákon:
Dodaj komentar
Otkaži
právo použitia Umeleckého výkonu Umelca ako aj právo použitia Umeleckého výkonu dalších osôb zapojených na strane Umelca, zdieľaním Umeleckého výkonu verejnosti jeho živým prevádzkvaním.
Dodaj komentar
Otkaži
právo na zvukové zaznamenie Umeleckého výkonu.
Dodaj komentar
Otkaži
právo na zvukovo obrazové zaznamenanie Umeleckého výkonu.
Dodaj komentar
Otkaži
obrazový alebo zvukovo - obrazový záznam ani využitie mien, podobizní alebo iných prejavou osobnej povahy Umelca nesmie slúžiť pre iné účely, než pre priamu propagáciu Umeleckého výkonu. Propagácia Umeleckého výkonu nesmie byť priamou alebo nepriamou propagáciou tretej osoby, ani jej výrobkov alebo služieb.
Dodaj komentar
Otkaži
právo k zaradeniu Umeleckého výkonu do Diela.
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia na používanie Umeleckého výkonu sa poskytuje ako výhradná.
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia je poskytovaná na dobu
Umelca k Umeleckému výkonu.
Dodaj komentar
Otkaži
Licencia je
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Súčasťou Licencie sú taktiež následujúce oprávnenia:
Dodaj komentar
Otkaži
použitie fotografií z Umeleckého výkonu a/alebo Diela v neobmedzenom rozsahu;
Dodaj komentar
Otkaži
Umelecký výkon a/alebo Dielo spracovať, upraviť či inak zmeniť, pozmeniť a/alebo spojiť s iným dielom alebo ho zaradiť do diela súborného;
Dodaj komentar
Otkaži
pridať k Umeleckému výkonu a/alebo Dielo titulky a/alebo dabing v cudzom jazyku;
Dodaj komentar
Otkaži
použiť len časť Umeleckého výkonu a/alebo Diela alebo niektorej jeho časti vrátane oprávnenia použiť oddelene zvukovú a obrazovú zložku Umeleckého výkonu a/alebo Diela;
Dodaj komentar
Otkaži
použiť zvukový a/alebo zvukovo - obrazový materiál nasnímaný pri natáčaní Umeleckého výkonu a/alebo Diela pre účely dokumentov o vzniku Diela a neobmedzene ho následne použiť;
Dodaj komentar
Otkaži
zaradiť časti Umeleckého výkonu a/alebo Diela do iného audiovizuálneho diela a použiť ho v jeho rámci v neobmedzenom rozsahu;
Dodaj komentar
Otkaži
pri televíznom, internetovom alebo inom spôsobe vysielania Umeleckého výkonu a/alebo Diela ho prerušovať reklamou;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Objednávateľ
povinný Licenciu využiť.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Objednávateľ
oprávnený práva z Licencie poskytnúť podlicenciou/podlicenciami (v neobmedzenom rozsahu čo do počtu podlicencií) alebo postúpiť Licenciu/Licencie tretím osobám bez obmedzenia, k čomu týmto Umelec udeľuje súhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
Umelec súhlasí so zverejnením Umeleckého výkonu a/alebo Diela za podmienok podľa tejto Zmluvy s tým, aby bol Umelecký výkon použitý aj bez uvedenia jeho mena, alebo ak je to pre daný účel použitia Diela obvyklé. Objednávateľ má právo uvádzať meno Umelca v súvislosti s Dielom, ak to pokladá za vhodné.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Odmena
Dodaj komentar
Otkaži
Chcem dohodnúť
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za vykonaie Umeleckého výkonu Umelcovi uhradiť odmenu vo výške
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Umelec má právo na Odmenu v plnej výške aj v prípade ak Objednávateľ nevyužije plný rozsah služieb poskytovaných Umelcom a nemá právo na navýšenie Odmeny, pokiaľ daný rozsah prekročí.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Všetky sumy uvedené v tejto Zmluve sú uvádzané
DPH.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Platobné podmienky
Dodaj komentar
Otkaži
Odmena má byť zaplatená
6.1
Objednávateľ
Umelcovi Odmenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Odmena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude medzi Zmluvnými stranami spísaná a podpísaná Kvitancia alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Odstúpenie od zmluvy
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Umelec poruší svoju povinnosť v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Objednávateľ je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Umelec je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ využije Licenciu/Licencie v rozpore s touto Zmluvou alebo nad rámec tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Umelec je ďalej oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že nebolo započaté s plnením tejto Zmluvy a to najneskôr v lehote
kalendárnych dní pred dohodnutým termínom konania Umeleckého výkonu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.7
Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté prípadné právo na náhradu škody alebo právo na zaplatenie zmluvných pokút.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Smluvná pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Odmeny.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
V prípade, že Objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť, špecifikovanú v tomto odstavci zaväzuje sa Umelcovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Dodaj komentar
Otkaži
8.2.1
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
V prípade, že Umelec poruší niektorú svoju povinnosť špecifikovanú v tomto odstavci, zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu:
Dodaj komentar
Otkaži
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.4 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
vo výške
+ slovami
pre porušenie povinnosti v zmysle odst. 3.8 tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.1
Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu platí za každé jednotlivé porušenie vyššie uvedených povinností.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Neodvrátiteľná udalosť
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Táto Zmluva zaniká a Zmluvné strany voči sebe nebudú mať žiadne vzájomné nároky v prípade, že vykonaniu Umeleckého výkonu bude zabránené v dôsledku nepredvídateľnej alebo neodvrátiteľnej udalosti mimo vplyvu Zmluvných strán, napr. v dôsledku prírodnej katastrofy, epidemie, úradného zákazu, choroby alebo úrazu Umelca, úmrtím v jeho rodine a pod. Zmluvná strana, na ktorej strane nepredvídateľná alebo neodvrátiteľná okolnosť nastala, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Záverečné ustanovenia
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba a len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden (1) rovnopis tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v súvislosti s uzatváraním tejto Zmluvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
11.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je dohodnutá slobodne a vážne.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dňa
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 6.90 € (6.90 € sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.