Napravi svoj Smlouvu o společnosti

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

  • Použijte, pokud si nepřejete zakládat právnickou osobu se samostatnou právní osobností. 
  • Podstatou je dohoda několika osob o společném sdružení ke společné činnosti nebo ke sdružení majetku. 
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o společnosti

TATO SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Typ smluvní strany:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Účel společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Smluvní strany se zavazují sdružit jako společníci za společným účelem činnosti a věci dále uvedené v této Smlouvě. Tím vzniká společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku. Společnost nemá právní osobnost. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Činností společnosti je
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
K dosažení účelu, který je uveden v tomto článku Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Název společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Smluvní strany se dohodly, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat název „
.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Způsob výkonu společné činnosti
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle nebo o příkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Smluvní strany se dohodly, že _____ se bude zabývat činností (bude vykonávat)
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Smluvní strany se mohou v průběhu společné činnosti dohodnout na způsobu jejího výkonu jiným způsobem.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Účet společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Smluvní strany se zavazují schraňovat finanční prostředky na jediném bankovním účtu (dále jen „bankovní účet“). Prostřednictvím bankovního účtu budou prováděny veškeré bezhotovostní platby související se společnou činností společnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Bankovní účet Smluvní strany
u
, č. ú.
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
S peněžními prostředky na bankovním účtu jsou oprávněny nakládat všechny Smluvní strany
. Z toho důvodu bylo k bankovnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění všech Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Ke zřízení dispozičního práva k bankovnímu účtu další třetí osobě je třeba souhlasu všech Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
Bankovní účet je možné zrušit jen na základě souhlasu všech Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Vložení majetkových hodnot
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Společník _____ vkládá.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
6
Výše spoluvlastnických podílů společníků
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Podle § 2719 občanského zákona platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného používání.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci používat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Aby se předešlo případným neshodám společníků, tak společníci v souladu s výše uvedeným uvádí, že jejich spoluvlastnické podíly jsou následující:
Dodaj komentar
Otkaži
6.3.1
spoluvlastnický podíl společníka _____ na peněžních prostředcích činí
%; pokud jde o věci, tak podíl společníka na konkrétních věcech je následující:
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7
Podíl na majetku, zisku a ztrátě společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
Podíly společníků jsou
7.1
Na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti se společníci podílejí stejnou měrou.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
V případě, že se některý ze společníků stane po dobu delší
měsíců neschopným společné činnosti nebo se z jiných důvodů nebude po tuto dobu osobně podílet na společné činnosti, bude účasten na nákladech, zisku a případné ztrátě sdružení v poměru stanoveném podle odpracovaných dní. Všichni společníci se mohou dohodnout jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Správa společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Podle § 2730 obč. zák. si společníci mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Správou společných věcí společníci pověřují ve smyslu § 2731 obč. zákona tohoto
správce:
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.1
.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Vyúčtování
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Podle § 2734 obč. zák. vede správce řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Vyúčtování nákladů, zisku a ztrát společnosti se provede zpětně vždy nejpozději k
dni následujícího měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Společníci se mohou do
kalendářních dnů od provedení vyúčtování dohodnout, že zisk či jeho část bude rozdělena mezi společníky v poměru dle čl. 7 této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, bude zisk jako nerozdělený ponechán na bankovním účtu společnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provedou společníci účetní závěrku společnosti za uplynulý kalendářní rok. Toto vyúčtování bude podkladem pro roční vypořádání zisků či ztrát společnosti podle podílů společníků v poměru dle čl. 7 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Z prostředků společnosti budou hrazeny přednostně všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Jednání společníků
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
K jednáním v záležitostech nikoliv běžných je třeba souhlasu
společníků.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Za záležitosti nikoliv běžné se považuje zejména:
Dodaj komentar
Otkaži
10.3.1
nákup a prodej věcí společnosti v pořizovací či prodejní ceně převyšující
+ slovy
;
Dodaj komentar
Otkaži
10.3.2
nakládání s finanční částkou společnosti převyšující
+ slovy
;
Dodaj komentar
Otkaži
10.3.3
přijetí či poskytnutí úvěru;
Dodaj komentar
Otkaži
10.3.4
záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů;
Dodaj komentar
Otkaži
10.3.5
sjednání nájmu, podnájmu či pachtu.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Informační právo
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Společník má právo požadovat po ostatních společnících informace o jejich činnosti a vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Společník má právo být v dostatečném předstihu pravdivě informován o zamýšlených jednáních souvisejících se společnou činností.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Zákaz konkurence
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
Jednal-li společník na vlastní účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li společník na cizí účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Namísto práv podle čl. 12.3 této Smlouvy mohou ostatní společníci požadovat náhradu škody.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Přistoupení společníka
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Přistoupení společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem všech společníků.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Přistoupení společníka se děje dodatkem k této Smlouvě nebo změnou stávajícího znění této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Vyloučení společníka
Viz § 2740 občanského zákoníku.
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Společník může být ze společnosti vyloučen, pokud:
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.1
závažně nebo opětovně (minimálně 3x) poruší některou povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo ze zákona;
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.2
společník přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.3
bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.4
bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka;
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.5
omezení společníka ve svéprávnosti je důvodem pro vyloučení společníka jen tehdy, je-li tento jeho stav na újmu společnosti;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
15
Vystoupení společníka
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Společník může ze společnosti vystoupit v těchto případech:
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.1
dohodnou-li se na tom písemně všichni společníci;
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.2
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Společník nesmí ze společnosti vystoupit v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Majetkové vypořádání po zániku členství
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.
Dodaj komentar
Otkaži
16.2
Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán.
Dodaj komentar
Otkaži
17
Dědění
Dodaj komentar
Otkaži
17.1
Společenská smlouva
i pro dědice.
Dodaj komentar
Otkaži
17.2
Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.
Dodaj komentar
Otkaži
18
Doba, na kterou je společnost ujednána
Dodaj komentar
Otkaži
18.1
Společnost je ujednána na dobu
.
Dodaj komentar
Otkaži
19
Zánik společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
19.1
Podle zákona společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.
Dodaj komentar
Otkaži
19.2
Společnost zaniká, nastane-li tato podmínka:
.
Dodaj komentar
Otkaži
20
Majetkové vypořádání po zániku společnosti
Dodaj komentar
Otkaži
20.1
Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.
Dodaj komentar
Otkaži
20.2
Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Dodaj komentar
Otkaži
21
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
21.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
22
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
22.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
22.5
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
22.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
22.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.