Napravi svoj Smlouvu o dílo na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukcije

  • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Vytvoření nebo oprava hmotné věci může být např. oprava střechy či vytvoření stroje; softwarem může být tvorba internetových stránek, e-shopu či aplikace; službou (konzultací) může být např. poradenství v oblasti marketingu nebo zhotovení analýzy trhu; jiné dílo je např. vytvoření grafického návrhu nebo loga.
Dodaj komentar
Otkaži
TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Zhotovitelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Objednatelem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Objednatel“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Zhotovení Díla
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Zhotovitel
právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Cena Díla
Dodaj komentar
Otkaži
Cena bude určena
Cena Díla je určena rozpočtem s nezaručenou úplností: Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, pokud došlo při provádění díla ke zjištění potřeby dalších činností do rozpočtu nezahrnutých, které ale nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku
+ slovy
(dále jako „Cena“).
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Cena je pevná a neměnná, tj. jsou v ní obsaženy i případné vícepráce či méněpráce.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Cena Díla má být zaplacena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
5.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Cena za dílo je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Předání Díla
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.5
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Vady Díla
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Záruka
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Zhotovitel poskytuje záruku
Dodaj komentar
Otkaži
9
Obstarání věci k provedení Díla
Dodaj komentar
Otkaži
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
9.1
Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla,
zahrnuta v Ceně Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat
č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Zhotovitel
záruku za jakost Věcí, a to v délce
měsíců od
.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Přechod vlastnického práva
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným Dílem?
11.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Přechod nebezpečí škody
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Dodaj komentar
Otkaži
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Dodaj komentar
Otkaži
13
Autorská práva
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Licence je udělena
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
13.4
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
13.5
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Dodaj komentar
Otkaži
13.6
Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.1
Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.2
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.3
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
14.1.4
Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 13.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
14.2
Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.1
Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než
dní.
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.2
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatel a/nebo Objednatel vstoupí do insolvence.
Dodaj komentar
Otkaži
14.2.3
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
14.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Dodaj komentar
Otkaži
14.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
14.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.3
cenovou politiku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
Dodaj komentar
Otkaži
15.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
15.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo s použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
15.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
15.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
15.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
15.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
15.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
15.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
16.2
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
Dodaj komentar
Otkaži
16.3
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
16.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
17
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
17.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
17.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
17.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
18
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
18.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
19
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
19.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
19.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
19.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
19.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
19.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
19.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
19.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
19.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.