Napravi svoj Domovní řád

Ovaj šablon je sastavio/la : Ilona Černochová, JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Instrukcije

  • Použijte, pokud chcete upravit pravidla chování a udržování pořádku v domě.
  • Nezapomeňte, že základní pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí domu by měla být upravena ve stanovách SVJ (viz (viz § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku). 
  • Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

Domovní řád

Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
se sídlem
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)
Dodaj komentar
Otkaži
1
Úvodní ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Tento domovní řád je vytvořen za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání
jednotek (dále společně jen jako „jednotky“) a společných prostor v domě tak, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující všem vlastníkům a nájemcům řádný výkon jejich práv.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Domovní řád konkrétně upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem bytu se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami společenství vlastníků.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tj.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Základní pravidla správy jsou v souladu s občanským zákoníkem obsažena ve stanovách SVJ.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Vymezení pojmů
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Bytovou jednotkou se rozumí samostatná jednotka, která je ohraničena vstupními dveřmi, přísluší k ní vlastní přívody teplé a studené vody, elektroměr a plynoměr. Konkrétně jde o soubor místnosti či místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Příslušenství bytové jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytovou jednotkou užívány
.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Společnými částmi domu jsou zejména: základy, střecha, rozvody tepla, rozvody studené a teplé vody, plynu, elektřiny, kanalizace, anténa aj.

např. sklepní kóje (box) jež přísluší k dané jednotce, spižírna umístěná mimo bytovou jednotku atd.

Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Společnými prostory domu jsou části určené pro společné užívání, zejména:
Dodaj komentar
Otkaži
Dům spravuje správce, či výbor SVJ?
Dodaj komentar
Otkaži
3
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Práva a povinnosti vlastníků a nájemců jednotek upravuje zejména občanský zákoník a stanovy společenství vlastníků.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Vlastníci jednotek jsou povinni řádně užívat předmětnou jednotku a společné prostory domu a současně odpovídají za správné užívání bytu i společných částí domu všemi osobami, které s nimi bydlí, které jsou u nich v bytě v pronájmu a které je navštěvují (dále jen „další osoby“).
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, další osoby nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Způsob a rozsah náhrady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Vlastníci/nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním vlastníkům či nájemcům nerušený výkon jejich práv, zejména udržování pořádku a čistoty. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického či nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
Vlastník/nájemce jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto, jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníky či nájemci jednotky, a umožní do nich přístup. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Ve výjimečných případech, jako je například havárie či ohrožení života a zdraví osob atp., bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez předchozího souhlasu vlastníka či nájemce bytové jednotky.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Vlastník, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tento domovní řád v celém jeho rozsahu. V případě, že by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady spojené s tímto domovním řádem, vyzve správce vlastníka k nápravě či náhradě vzniklých škod.
Dodaj komentar
Otkaži
3.7
Vlastník jednotky je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Rekonstrukce a stavební úpravy jednotek
Dodaj komentar
Otkaži
Je povoleno provádět stavební úpravy a udržovací práce v neděli a o svátcích?
4.1
Vlastník či nájemce je povinen oznámit ostatním vlastníkům či nájemcům jednotek rozsáhlejší stavební úpravy a udržovací práce v jednotce, a to takovým způsobem, aby vlastníci/nájemci ostatních jednotek měli možnost se s touto informací řádně seznámit.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
V případě, že
jednotky plánuje provádět hlučné práce trvající déle než
a déle než
, je povinen o svém záměru informovat písemně
a uvést předpokládaný časový rozsah hlučných a déletrvajících prací a kontakt na kompetentní osoby.
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Vlastník či nájemce je povinen tyto stavební úpravy a udržovací práce provádět takovým způsobem, aby neohrožovaly, nepoškozovaly či jakýmkoliv jiným způsobem nenarušovaly užívání společných částí domů a jednotek v domě.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Tyto práce je povoleno provádět v pracovní dny v době od
do
, v sobotu od
do
. V neděli a o svátcích je povoleno tyto práce provádět od
do
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
V případě, že jsou prováděny úpravy jednotky, je vlastník či nájemce jednotky povinen dbát na dodržování pořádku ve společných částech domu. V případě, že dojde ke znečištění společných částí domu, je vlastník či nájemce povinen neprodleně zajistit jejich úklid. V případě nedodržení pořádku může správce zajistit úklid na náklady vlastníka jednotky, který je odpovědný za znečištění společných prostor. Je zakázáno nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Užívání společných prostor
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Společné prostory domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Umisťování a odkládání jakýchkoliv předmětů není ve společných prostorách povoleno. Je nutné dbát na to, aby prostory, které vedou k východu z objektu a slouží jako únikové cesty, nebyly v případě vzniku požáru a jiné živelné katastrofy žádným způsobem zastavěny, nesmí na nich být ani omezený průchod. Těmito prostory se rozumí zejména
a jiné společné prostory s obdobným účelovým určením.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Je zakázáno skladovat v domě látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné. Je zakázáno používání otevřeného ohně ve společných prostorách. Není dovoleno ukládat ve společných prostorách věci, které by mohly být zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, a také je zakázáno ve společných prostorách uchovávat zvláštně aromatické látky vyžadující trvalé větrání.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Technické zařízení v domě (rozvody el., vody apod.) musí být udržováno v náležitém stavu. Bez vědomí správce s nimi nesmí být manipulováno. Stejným způsobem musí být zacházeno i se zařízením sloužícím k požární ochraně.
Dodaj komentar
Otkaži
5.5
Vlastník každého bytu má právo na
ke každé ze společných uzamykatelných prostor
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.6
Ve sklepech a chodbách je zakázáno odstavovat motorová vozidla.
Dodaj komentar
Otkaži
5.7
Každý vlastník dbá na to, aby ve společných prostorách byla uzavřená okna. Předchází tím prochladnutí prvních nadpodlažních jednotek a znemožňuje tak přístup do společných prostor divokým zvířatům, holubům a podobným nežádoucím tvorům.
Dodaj komentar
Otkaži
5.8
V době od
do
je každý vlastník a další osoby povinni uzamykat dům.
Dodaj komentar
Otkaži
5.9
Klíče od společných prostor, které jsou uzamčeny z rozhodnutí společenství vlastníků, budou uloženy u
.
Dodaj komentar
Otkaži
5.10
Ve všech společných prostorách je zakázáno kouřit.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Vyvěšování a umisťování věcí
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Vlastník či nájemce bytu nesmí bez souhlasu správce na vnější konstrukce
umísťovat jakákoli zařízení a předměty
.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Smetí a odpadky se vysypávají do popelnic nebo kontejnerů. Je přitom nutno dbát čistoty a vyhovět hygienickým a protipožárním opatřením.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Domácí zvířata
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Vlastník či nájemce bytové jednotky nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena, a je současně povinen dbát na to, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, zejména pachem, hlukem a znečišťováním společných částí domu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Chovatel domácích zvířat je povinen dbát na to, aby jeho zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a přilehlý chodník. Současně je povinen neprodleně odstranit nečistotu způsobenou na místě, kde může být znečištění na obtíž obyvatelům domu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Každý chovatel zvířete je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem ve společných prostorách domu, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí ani společný majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany (tzn. mít psa na vodítku atp.).
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
V bytové jednotce je výslovně zakázáno chovat jakákoliv
zvířata.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Zajišťování čistoty a pořádku
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Vlastníci jednotek či nájemci a osoby s nimi společně žijící/bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
za pravidelné zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří atd., a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Čištění chodníků, včetně odklizení sněhu
a to v rozsahu a termínech dle dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Zachovávání klidu v domě
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Vlastníci bytů či nájemci a další osoby s vlastníky bytů či nájemci žijící jsou povinni chovat se tak, aby bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem, zejména
.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, tj. od 22.00 do 6.00 hod., bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se chovat, používat vysavače a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost způsobující hluk.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Zejména v době nočního klidu je třeba ztlumit
, aby hluk nezaléhal do okolí. Ten, kdo poruší klid v domě, bude písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude doporučeno stěžovateli podat návrh na projednání přestupku.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Vznik požáru a mimořádných událostí
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Každý vlastník či nájemce a návštěvník domu je povinen si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Každý požár je nutno neodkladně ohlásit na telefonní číslo 150.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
V případě mimořádných událostí se použije příslušné tísňové volání: Záchranná služba 155, Policie ČR 158 a neprodleně se takový případ nahlásí správci na tel. číslo
.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Porušení ustanovení domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Tento domovní řád nabývá účinnosti dne
.
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
0.1
_____________________________________

podpis

Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Ilona Černochová | JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.