Napravi svoj Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Ovaj šablon je sastavio/la : Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukcije

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka budovy

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Dodaj komentar
Otkaži
Vlastník je:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako "Vlastník")
Dodaj komentar
Otkaži
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1066 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Dodaj komentar
Otkaži
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Dodaj komentar
Otkaži
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. vlastní rovněž budovu na pozemku ležící s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Dodaj komentar
Otkaži
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
bytových jednotek a 
nebytových jednotek.
Dodaj komentar
Otkaži
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Dodaj komentar
Otkaži
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Údaje o jednotce
Dodaj komentar
Otkaži
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Dodaj komentar
Otkaži
Vlastník tímto prohlášením určuje rozděluje práva k Domu specifikovanému v  čl. I. tohoto prohlášení na vlastnické právo k následujícím jednotkám.
Dodaj komentar
Otkaži
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Společné části
Dodaj komentar
Otkaži
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Podle § 1060 obč. zák. platí, že společnými částmi jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Společnou částí je tedy
podle čl. 1.1 tohoto prohlášení.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Společnými částmi Budovy jsou:
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Dodaj komentar
Otkaži
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Dodaj komentar
Otkaži
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech
Dodaj komentar
Otkaži
(§ 1166 odst. 1 písm. c) obč. zák.)
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Dodaj komentar
Otkaži
Přejdou na vlastníky jednotek práva z uzavřených dodavatelských smluv?
Dodaj komentar
Otkaži
6
Práva a závazky přecházející na vlastníky jednotek
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí práva a závady vyplývající z těchto smluv:
Dodaj komentar
Otkaži
6.1.1
Smlouva o
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Dodaj komentar
Otkaži
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Dodaj komentar
Otkaži
Vzniklo společenství vlastníků?
Dodaj komentar
Otkaži
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Dodaj komentar
Otkaži
Správce je
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Dodaj komentar
Otkaži
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Dodaj komentar
Otkaži
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Dodaj komentar
Otkaži
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Dodaj komentar
Otkaži
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.5
provoz výtahu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.6
čištění jímek.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Dodaj komentar
Otkaži
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Dodaj komentar
Otkaži
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Dodaj komentar
Otkaži
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Dodaj komentar
Otkaži
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Dodaj komentar
Otkaži
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Dodaj komentar
Otkaži
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Dodaj komentar
Otkaži
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Dodaj komentar
Otkaži
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Dodaj komentar
Otkaži
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Dodaj komentar
Otkaži
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Dodaj komentar
Otkaži
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si ji, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Tato dohoda je sepsána v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Dodaj komentar
Otkaži
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 -půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Dodaj komentar
Otkaži
Přílohy
Dodaj komentar
Otkaži
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_________________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Dodaj komentar
Otkaži
Budova má celkem podlaží.
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.