Napravi svoj Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukcije

  • Použijte, pokud si potřebujete zajistit právo v budoucnu koupit nebo prodat nemovitosti, auta nebo jiné věci. Obsahuje i vzor samotné Kupní smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Dodaj komentar
Otkaži
TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Budoucím prodávajícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí prodávající“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Budoucím kupujícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Budoucí kupující“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
Je uzavření Kupní smlouvy vázáno na splnění podmínky?
1.1
V této Smlouvě
Dodaj komentar
Otkaži
Podmínka“ znamená
;
Dodaj komentar
Otkaži
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Předmět smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
Kdo má právo vyzvat k uzavření Kupní smlouvy?
2.1
Budoucí kupující má právo písemně vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí kupující dozví o splnění Podmínky.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Budoucí Prodávající je povinen vyhovět výzvě Budoucího kupujícího podle odst. 2.1 této Smlouvy, dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu uzavřít.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Další práva a povinnosti
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Budoucí Prodávající je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy Věc, jež je předmětem převodu podle Kupní smlouvy, nepřevádět na třetí osoby ani ji nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Kupní smlouvy bude určen ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Kupní smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Zánik Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká následujícím dnem tato Smlouva.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
V případě, že se Budoucí Prodávající i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Kupní smlouvy v místě a čase podle odst. 3.3 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu, zavazuje se Budoucí prodávající zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši
% z Kupní ceny podle Kupní smlouvy za každý den prodlení až do uzavření Kupní smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži

Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(dále společně jako „Prodávající“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(dále společně jako „Kupující“)
Dodaj komentar
Otkaži
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Definice
Dodaj komentar
Otkaži
Chci převést
Chci převést
Dodaj komentar
Otkaži
Jakou nemovitost chci převést?
Dodaj komentar
Otkaži
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Dodaj komentar
Otkaži
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Dodaj komentar
Otkaži
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
,
Dodaj komentar
Otkaži
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
, přidat parcelu
Dodaj komentar
Otkaži
přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Dodaj komentar
Otkaži
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Prohlášení
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Předání věci
Dodaj komentar
Otkaži
4.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Přechod nebezpečí škody
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Nebezpečí škody na Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem
.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Katastr nemovitostí
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Poplatky
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Odstoupení od Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Vady Věci
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
11
Kupní cena
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Dodaj komentar
Otkaži
12
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Kupní cena má být zaplacena
12.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
Kupní cena je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 4.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
14.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
14.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
16
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Dodaj komentar
Otkaži
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
PODPIS PŘÍLOHY SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (nikoli Kupní smlouvy samotné):
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.