Napravi svoj Rámcovou kupní smlouvu na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instrukcije

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Prodávajícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Prodávající“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Kupujícím je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Kupující“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Dodaj komentar
Otkaži
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Dodaj komentar
Otkaži
1.3
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Dodaj komentar
Otkaži
1.4
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Dodaj komentar
Otkaži
1.5
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Objednávka
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.1
informaci, že se jedná o objednávku,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.2
označení Kupujícího,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.3
specifikaci Zboží,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.4
požadované množství Zboží,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.5
jednotkovou cenu Zboží,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.6
způsob a místo dodání Zboží,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.7
termín dodání Zboží,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.8
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Dodaj komentar
Otkaži
2.4.9
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Objednávka“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.5
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.1
písemně na adresu
,
Dodaj komentar
Otkaži
2.5.2
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Dodaj komentar
Otkaži
2.6
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Dodaj komentar
Otkaži
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
3
Vznik dílčí kupní smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
3.6
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Dodací podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
4.1
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.2
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Dodaj komentar
Otkaži
4.2.1
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Dodaj komentar
Otkaži
4.2.2
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
4.3
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Dodaj komentar
Otkaži
4.4
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
4.5
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Dodaj komentar
Otkaži
4.6
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.1
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.2
datum dodání;
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.3
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.4
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Dodaj komentar
Otkaži
4.6.5
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Dodaj komentar
Otkaži
4.7
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.8
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.9
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Dodaj komentar
Otkaži
4.10
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Dodaj komentar
Otkaži
4.11
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Dodaj komentar
Otkaži
4.12
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Dodaj komentar
Otkaži
4.13
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Dodaj komentar
Otkaži
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
5.2
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Dodaj komentar
Otkaži
5.3
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
5.4
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
5.5
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Dodaj komentar
Otkaži
5.6
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Dodaj komentar
Otkaži
5.7
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Dodaj komentar
Otkaži
5.8
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
6.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Dodaj komentar
Otkaži
7.1
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Dodaj komentar
Otkaži
7.4
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Dodaj komentar
Otkaži
7.5
Za zjevné vady se považují zejména:
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.1
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.2
zjevné senzorické vady;
Dodaj komentar
Otkaži
7.5.3
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
7.6
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.1
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.2
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.3
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.4
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Dodaj komentar
Otkaži
7.6.5
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Trvání Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Dodaj komentar
Otkaži
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Dodaj komentar
Otkaži
9
Automatické prodloužení
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Ostatní práva a povinnosti stran
Dodaj komentar
Otkaži
10.1
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Dodaj komentar
Otkaži
10.2
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Dodaj komentar
Otkaži
10.3
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Dodaj komentar
Otkaži
10.4
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Dodaj komentar
Otkaži
10.5
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Dodaj komentar
Otkaži
10.6
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
12
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
, dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.