Napravi svoj Příkazní smlouvu na míru

Ovaj šablon je sastavio/la : Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukcije

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

Dodaj komentar
Otkaži
TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dodaj komentar
Otkaži
Příkazníkem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Příkazník“)
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
Příkazcem je
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno:
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození:
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo:
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště:
Dodaj komentar
Otkaži
Telefon:
Dodaj komentar
Otkaži
E-mail:
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Příkazce“)
Dodaj komentar
Otkaži
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Dodaj komentar
Otkaži
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Dodaj komentar
Otkaži
1
Předmět Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
1.1
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat
následující záležitosti:
Dodaj komentar
Otkaži
1.1.1
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Příkaz“).
Dodaj komentar
Otkaži
1.2
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Dodaj komentar
Otkaži
2
Práva a povinnosti při plnění příkazu
Dodaj komentar
Otkaži
2.1
Příkazník
právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to
Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
Dodaj komentar
Otkaži
2.2
Příkazník
povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Dodaj komentar
Otkaži
2.3
Příkazník
provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
Dodaj komentar
Otkaži
2.4
Příkazník
právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
Dodaj komentar
Otkaži
3
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
Dodaj komentar
Otkaži
3.1
Příkazník
právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
3.2
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
Dodaj komentar
Otkaži
3.3
Příkazník
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
3.4
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do
dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
Dodaj komentar
Otkaži
3.5
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
+ slovy
.
Dodaj komentar
Otkaži
4
Záloha na náklady a hotové výdaje
Dodaj komentar
Otkaži
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
4.1
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce
+ slovy
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě
dnů od
.
Dodaj komentar
Otkaži
5
Lhůta pro provedení Příkazu
Dodaj komentar
Otkaži
5.1
Příkazník se zavazuje provést Příkaz
s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
6
Odměna
Dodaj komentar
Otkaži
6.1
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Dodaj komentar
Otkaži
6.2
Odměna je uvedena
DPH.
Dodaj komentar
Otkaži
6.3
Příkazník
právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
7
Platební podmínky
Dodaj komentar
Otkaži
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
7.1
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi
na výše uvedené adrese
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.2
Odměna je splatná
.
Dodaj komentar
Otkaži
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Dodaj komentar
Otkaži
8
Právní jednání za Příkazce
Dodaj komentar
Otkaži
8.1
Příkazník
právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
Dodaj komentar
Otkaži
8.2
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
9
Trvání a ukončení této Smlouvy
Dodaj komentar
Otkaži
9.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
9.2
Příkazce
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
9.3
Příkazník
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Dodaj komentar
Otkaži
9.4
Výpovědní doba činí
dnů a počíná běžet
po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
Dodaj komentar
Otkaži
10
Odpovědnost za škodu
Dodaj komentar
Otkaži
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Příkazník
povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
Dodaj komentar
Otkaži
11
Důvěrnost
Dodaj komentar
Otkaži
11.1
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.2
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.3
cenovou politiku Příkazce,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.4
marketingovou strategii Příkazce,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.6
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
Dodaj komentar
Otkaži
11.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jen „Důvěrná informace“).
Dodaj komentar
Otkaži
11.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Dodaj komentar
Otkaži
11.2.1
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Dodaj komentar
Otkaži
11.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Dodaj komentar
Otkaži
11.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Dodaj komentar
Otkaži
11.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Dodaj komentar
Otkaži
11.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
11.4
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
Dodaj komentar
Otkaži
11.5
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
Dodaj komentar
Otkaži
12
Smluvní pokuta
Dodaj komentar
Otkaži
12.1
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Dodaj komentar
Otkaži
12.2
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Dodaj komentar
Otkaži
12.3
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Dodaj komentar
Otkaži
12.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Dodaj komentar
Otkaži
13
Vyšší moc
Dodaj komentar
Otkaži
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Dodaj komentar
Otkaži
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Dodaj komentar
Otkaži
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Dodaj komentar
Otkaži
14
Rozhodné právo
Dodaj komentar
Otkaži
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Dodaj komentar
Otkaži
15
Závěrečná ustanovení
Dodaj komentar
Otkaži
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Dodaj komentar
Otkaži
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Dodaj komentar
Otkaži
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Dodaj komentar
Otkaži
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži

Plná moc

Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
a
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Příkazce“)
Dodaj komentar
Otkaži
tímto zmocňuje
Dodaj komentar
Otkaži
Jméno: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Datum narození: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Rodné číslo: _____
Dodaj komentar
Otkaži
Trvalé bydliště: _____
Dodaj komentar
Otkaži
(dále jako „Příkazník“)
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
Dodaj komentar
Otkaži
;
Dodaj komentar
Otkaži
Dodaj komentar
Otkaži
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
V
dne
Dodaj komentar
Otkaži
_____________________________________
Dodaj komentar
Otkaži
_____
Dodaj komentar
Otkaži
Želim da moj ugovor proveri advokatska kancelarija
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Prikaži više Sakriti
Želim da me obaveštavaju o rokovima BESPLATNO
Sistem će vas automatski obavestiti o dolazećim rokovima iz vaših ugovora

Uzmite ovaj dokument u PDF-u i Wordu

Cena ovog ugovora 199 Kč (199,00 Kč sa PIB)

Molimo sačekajte ,dokument se generiše.