Create a Customized Ugovor o zajmu

This template was prepared by: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instructions

Poštovani,

Smatramo da je važno da napomenemo da je formalno pravno korektno da izdavalac menice bude fizičko lice, ALI je sudska praksa zauzela stav da samo pravna lica mogu da izdaju menicu. Iako u zakonodavstvu Republike Srbije sudska praksa nije izvor prava, nego zakon, smatramo da Vas je potrebno upozoriti da, ukoliko se odlučite da u ovom ugovoru obezbedite zajam menicom, imate u vidu mogućnost da sud neće prihvatiti Vašu menicu kao verodostojnu ispravu ako ste je izdali kao fizičko lice.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o zajmu

Add Comment
Cancel
Zaključen u
dana
između:
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
( u daljem tekstu: Zajmodavac )
Add Comment
Cancel
i
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(u daljem tekstu: Zajmoprimac )
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Add Comment
Cancel
1
Predmet ugovora
Add Comment
Cancel
Da li želite da drugo lice obezbedi vraćanje zajma?
1.1
Ovim ugovorom se Zajmodavac obavezuje da pozajmi Zajmoprimcu iznos od
+ rečima
(u daljem tekstu: "Zajam") ,a Zajmoprimac se obavezuje da pozajmljeni iznos vrati Zajmodavcu u roku, na način i pod uslovima predviđenim ovim ugovorom.
Add Comment
Cancel
1.2
Ugovorne strane su saglasne da se ispunjenje ugovorne obaveze obezbedi jemstvom, koje će biti regulisano posebnim ugovorom.
Add Comment
Cancel
2
Predaja zajma
Add Comment
Cancel
2.1
Zajmodavac se obavezuje da, po zaključenju ovog ugovora, isplati Zajmoprimcu na ime pozajmice novčani iznos iz člana 1.1 ovog ugovora
,
.
Add Comment
Cancel
2.2
Po izvršenju ovog ugovora, ugovorne strane potvrđuju ispunjenje ugovorne obaveze Zajmodavca.
Add Comment
Cancel
3
Svrha zaključenja ugovora.
Add Comment
Cancel
3.1
Ugovorne strane su saglasne da Zajmodavac predaje u svojinu određenu količinu novca na ime pozajmice Zajmoprimcu
.
Add Comment
Cancel
4
Ugovorna kamata.
Add Comment
Cancel
4.1
Ugovorne strane sporazumno određuju da ovaj ugovor
.
Add Comment
Cancel
5
Vraćanje iznosa zajma.
Add Comment
Cancel
Zajam će biti otplaćen:
Vyberte jednu z možností.
5.1
Zajmoprimac se obavezuje da plati novčani iznos na ime pozajmice Zajmodavcu do
.
Add Comment
Cancel
5.2
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu, ili neki drugi pisani dokaz koji potvrđuje prijem ispunjenja novčane obaveze.
Add Comment
Cancel
6
Zakonska zatezna kamata
Kolika je stopa zakonske zatezne kamate možete videti na sajtu Narodne Bankse Srbije (https://www.nbs.rs/internet/latinica/33/33_8/index.html)
Add Comment
Cancel
6.1
Ako Zajmoprimac zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.
Add Comment
Cancel
6.2
Ako je stopa ugovorne kamate viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle dužnikove docnje.
Add Comment
Cancel
7
Obezbeđivanje zajma menicom.
Add Comment
Cancel
7.1
Zajmoprimac izdaje menicu koja će biti isplaćena
, od strane Zajmoprimčevog jemca kao avala , sa klauzulom 'bez protesta' i bez označavanja dospelosti potraživanja, kao i bez datuma isplate. Da bi otklonili sve sumnje, u ovom ugovoru Blanko menicom se podrazumeva menica koja će postati važeća popunjavanjem bitnih meničnih elemenata koji nedostaju.
Add Comment
Cancel
7.2
Dužnik je izdao blanko menicu kao sredstvo obezbeđenja urednog ispunjenja svoje obaveze precizirane u paragrafu 1.1 (na način objašnjen u članu 5 ) I u članu 6 (u daljem tekstu: obezbeđenja potraživanja).
Add Comment
Cancel
7.3
Zajmoprimac ovlašćuje Zajmodavca da u slučaju da Zajmoprimac ne ispuni svoju obavezu ili deo obaveze u roku predviđenom ovim ugovorom, Zajmodavac popuni blanko menicu tako što će uneti istinite podatke, npr. datum izdavanja blanko menice i menični iznos (u daljem tekstu: pravo na popunjavanje menice).
Add Comment
Cancel
7.4
Potpisivanjem ovog ugovora Zajmodavac potvrđuje da je preuzeo blanko menicu. Zajmodavac je u obavezi da vrati blanko menicu Zajmoprimcu kada obaveza, preuzeta ovim ugovorom, u celosti bude izvršena.
Add Comment
Cancel
8
Prelazne i završne odredbe
Add Comment
Cancel
8.1
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Add Comment
Cancel
8.2
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Add Comment
Cancel
8.3
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
Add Comment
Cancel
8.4
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Add Comment
Cancel
8.5
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u
Add Comment
Cancel
8.6
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Add Comment
Cancel
8.7
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
8.8
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana.
Add Comment
Cancel
8.9
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Add Comment
Cancel
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Add Comment
Cancel
U
, dana
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 249.00 din (249.00 din with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.