Create a Customized Ugovor o poklonu

This template was prepared by: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instructions

Poštovani,

Smatramo da je važno napomenuti da ukoliko je supružnik ili potomak (deca, unuci itd.) Poklonoprimac, po zakonu je oslobođen od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Isto, važno je napomenuti da kada su ugovorne strane brat i sestra, porez na prenos apsolutnih prava je umanjen na 1,5 % od vrednosti poklona.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o poklonu

Add Comment
Cancel
Zaključen u
dana
između:
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
( u daljem tekstu: Poklonodavac )
Add Comment
Cancel
i
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i Prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(u daljem tekstu: Poklonoprimac )
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Add Comment
Cancel
Da li želite da poklonite Stvar supružniku/potomku?
Add Comment
Cancel
Želim da poklonim
Add Comment
Cancel
Želim da poklonim
Add Comment
Cancel
Želim da poklonim
Add Comment
Cancel
Predmet ugovora
Add Comment
Cancel
Predmet ovog ugovora je
broj
koji se nalazi u
u ulici
br.
, ukupne površine
m2, na
, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj
upisanoj u list nepokretnosti broj
K.O.
Add Comment
Cancel
Poklonodavac poklanja
predmetnu nekretninu, a Poklonoprimac, _____ prima sa zahvalnošću ovaj poklon.
Add Comment
Cancel
Poklonodavac garantuje da na predmetnoj nepokretnosti ne postoje nikakvi tereti.
Add Comment
Cancel
Konstituisanje Plodouživanja
Add Comment
Cancel
Pokloprimac ovim ugovorom, istovremeno, konstituiše doživotno plodouživanje (u daljem tekstu: Plodouživanje) u korist Poklonodavca i Poklonodavac prihvata pravo plodouživanja.
Add Comment
Cancel
Poklonoprimac je saglasan, kao davalac plodouživanja, da se, bez njegovog daljeg pitanja i saglasnosti, Poklonodavac uknjiži u katastru nepokretnosti kao plodouživalac.
Add Comment
Cancel
Obaveza Poklonodavca
Add Comment
Cancel
Uknjižba vlasništva na neporektnosti
Add Comment
Cancel
Poklonodavac daje bezuslovnu saglasanost i dozvolu da se Poklonoprimac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg pitanja i odobrenja, uknjiži kao vlasnik na poklonjenoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
Add Comment
Cancel
Porez i troškovi
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su se saglasile da će porez na prenos apsolutnih prava biti plaćen od strane
.
Add Comment
Cancel
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi
.
Add Comment
Cancel
Prelazne i završne odredbe
Add Comment
Cancel
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Add Comment
Cancel
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti obe ugovorne strane.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Add Comment
Cancel
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Add Comment
Cancel
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Add Comment
Cancel
U
, dana
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 249.00 din (249.00 din with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.