Create a Customized Ugovor o delu

This template was prepared by: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instructions

Ovaj ugovor sadrži i posebne odredbe ako želite da angažujete programera ili drugog autora, kao i odredbe o poslovnoj tajni kako bi na najbolji način zaštitili svoje interese. Isto bi bilo preporučljivo da iskoristite odredbe o garanciji i odgovornosti za obavljen posao.

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović 

Ugovor o delu

Add Comment
Cancel
Zaključen u
dana
između:
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
( u daljem tekstu: Naručilac posla )
Add Comment
Cancel
i
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Add Comment
Cancel
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(u daljem tekstu: Poslenik )
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Add Comment
Cancel
Definisanje ključnih pojmova ugovora
Add Comment
Cancel
U ovom ugovoru “Delo” predstavlja
.
Add Comment
Cancel
Delo kao predmet ugovora je bliže opisan u posebnom dokumentu koji se nalazi u prilogu ugovora.
Add Comment
Cancel
Predmet ugovora
Add Comment
Cancel
Poslenik se obavezuje da obavi posao za Naručioca, a Naručilac se obavezuje da preuzme obavljen posao i da plati Posleniku cenu u skladu sa ugovorom.
Add Comment
Cancel
Obavljanje posla
Add Comment
Cancel
Poslenik
da zahteva isplatu dela cene dok traje obavljanje posla, koja će kasnije biti uračunata prilikom plaćanja.
Add Comment
Cancel
Ako je Naručilac u docnji sa plaćanjem bilo koje novčane obaveze prema Posleniku, Poslenik
da uslovi nastavak izvršenja svoje obaveze prethodnim plaćanjem dospele zadocnele obaveze Naručioca radova.
Add Comment
Cancel
Poslenik
da angažuje podizvođače radova za obavljanje predmetnog posla.
Add Comment
Cancel
Ukoliko Poslenik ima nedoumicu u vezi obavljanjem ugovorenog posla, ima pravo da zatraži od Naručioca dodatna uputstva, a Naručilac ima obavezu da, bez odglaganja pruži Posleniku potrebna uputstva.
Add Comment
Cancel
Naručilac je saglasan da omogući Posleniku i/ili trećim licima koje je Poslenik angažovao neophodne uslove i potreban pristup za obavljanje predmetnog posla.
Add Comment
Cancel
Cena ugovorenog posla
Add Comment
Cancel
Naručilac se obavezuje da plati Posleniku na ime cene za izvršene usluge iznos od
+ rečima
, PDV:
, ukupno za uplatu:
.
Add Comment
Cancel
Uslovi plaćanja
Add Comment
Cancel
Cena obavljenog posla će biti plaćena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost cena za dílo?
Poslenik ima pravo da ispostavi fakturu odmah po izvršenju svoje ugovorne obaveze.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Predaja obavljenog posla
Add Comment
Cancel
Poslenik ima obavezu da završi ugovoren posao do
.
Add Comment
Cancel
Poslenik je obavezan da obavesti Naručiocia da je obavljeni posao završen u skladu sa ugovorom.
Add Comment
Cancel
Poslenik je dužan predati Naručiocu izvršenje obaveze koja je predmet ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Naručilac je dužan primiti ispunjenje obaveze, odnosno obavljen posao, prema odredbama ugovora i pravilima posla.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati dokument kojim se potvrđuje isporuka i preuzimanje isporuke obavljenog posla.
Add Comment
Cancel
Nedostaci obavljenog posla
Add Comment
Cancel
Poslenik će biti odgovoran za sve nedostatke u obavljenom poslu koji postoje u trenutku isporuke Naručiocu.
Add Comment
Cancel
Naručilac je obavezan da pregleda isporučen posao čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima , bez odlaganja, da obavesti Poslenika. Ako naručilac, na poziv Poslenika da pregleda i primi isporučen posao, to ne uradi bez opravdanog razloga, smatra se da je rad primljen. Posle pregleda i primanja isporučenog posla Poslenik više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom.
Add Comment
Cancel
Nedostaci isporučenog posla će se smatrati utvrđenim čak i ako budu konstatovani u dokumentu kojim je potvrđen prijem isporuke.
Add Comment
Cancel
Poslenik je obavezan da otkloni sve nedostatke u isporučenom poslu u roku od
dana od saznanja o utvrđenim nedostacima.
Add Comment
Cancel
Ako Poslenik ne ukloni nedostatke u ugovorenom roku, Naručilac može sam da da otkloni nedostatke uz angažovanje trećeg lica, a na račun Poslenika.
Add Comment
Cancel
Garancija
Add Comment
Cancel
Izvođač radova garantuje za kvalitet obavljenog posla u roku od
meseci od isporuke ugovorenog posla Naručiocu.
Add Comment
Cancel
Garancija Poslenika se odnosi na celokupan posao.
Add Comment
Cancel
Pribavljanje stvari za izvršenje ugovorenog posla
Add Comment
Cancel
Da li će izvođač radova imati potrebu da pribavi stvari potrebne za obavljenje posla?
Cena stvari koju će Poslenik pribaviti
uključena u cenu ugovorenog posla.
Add Comment
Cancel
Naručilac je saglasan da pribavi
(u daljem tekstu: Stvari).
Add Comment
Cancel
Prenos prava svojine
Add Comment
Cancel
Ukoliko je rezultat obavljenog posla opipljiva imovina, pravo svojine na toj stvari će se preneti na Naručioca
.
Add Comment
Cancel
Odgovornost
Add Comment
Cancel
Izvođač radova će biti odgovoran za svaku štetu.
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
Poslenik je neograničeno odgovoran Naručiocu za svaku štetu prouzrokovanu od strane Poslenika Naručiocu kao posledica neispunjenja obaveza Poslenika predviđenih ugovorom.
Add Comment
Cancel
Rizik od oštećenja ili slučajne propasti stvari
Add Comment
Cancel
Rizik od oštećenja ili propasti stvari će preći sa Poslenika na Naručioca
.
Add Comment
Cancel
Autorsko pravo
Add Comment
Cancel
Predmet ovog ugovora je da se proizvede
autorským díle je např. počítačový program, dílo fotografické, malířské, grafické, dále dílo literární, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické, dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem(literární), dílo hudební, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, dílo dramatické, databáze
Ugovorne stane su saglasne da je računarski program , kao predmet ugovora o delu (u daljem tekstu: Računarski program), bio razvijen po nalogu Naručioca i on polaže pravo na vlasništvo nad autorskim pravom koji je bio predmet obavljenog posla u ime i za račun Naručioca posla.
Add Comment
Cancel
Ukoliko se sporazum iz člana 13.1 ispostavi da je nevažeći ili neprimenjiv, Poslenik će preneti svojinu na autorskom pravu, u celosti, na Naručioca.
Add Comment
Cancel
Poslenik ovim ugovorom daje Naručiocu izričitu saglasnost da prenese imovinska pravna ovlašćenja na Računarskom programu, kao autorskom delu, koji je predmet ovog ugovora, trećim licima, bez ograničenja.
Add Comment
Cancel
Poslenik ovim ugovorom daje izričitu saglasnost za objavljivanje, prilagođavanje (adaptaciju), preradu, prevođenje i druge izmene Računarskog programa, za integraciju sa drugim delom/delima, kao i saglasnost za javno saopštavanje dela, uključujući i pravo na interaktivno činjenje dostupnim javnosti pod imenom Naručioca.
Add Comment
Cancel
Poslenik, ovim ugovorom, daje izričitu saglasnosti da Naručilac dovrši kreiranje i razvoj Računarskog programa ukoliko posao nije izveden do kraja, u skladu sa ugovorom.
Add Comment
Cancel
Poslenik ovim ugovorom prenosi na Naručioca pravo proizvođača baze podataka koja predstavlja deo obavljenog posla, koji je predmet ovog ugovora, kao i pravo Naručioca da ovlasti treće lice na korišćenje, ili da prenese na treće lice pravo proizvođača ove baze podataka.
Add Comment
Cancel
Poslenik daje Naručiocu, uz naknadu koja je uračunata u cenu ugovorenog posla, licencu na korišćenje i svih ostalih delova ugovorenog posla (uključujući korišćenje Računarskog programa i Baze podataka), a naročito grafički sadržaj. Poslenik ustupa
pravo iskorišćavanja predmeta licence,
,
(u daljem tekstu :"Licenca").
Add Comment
Cancel
Pravo iskorišćavanja licence obuhvata
predmeta licence.
Add Comment
Cancel
Naručilac
podlicencu. Naručilac odobrava podlicencu
.
Add Comment
Cancel
Poslenik daje izričitu saglasnosti Naručiocu da može, u potpunosti ili delimično, ustupiti pravo korišćenja predmeta licence trećem licu koje takođe može ovo pravo dalje ustupati, bez ograničenja.
Add Comment
Cancel
Poslenik jemči Naručiocu da pravo intelektualne svojine koje je predmet ovog ugovora pripada njemu, da na ovom pravu nema tereta i da nije ograničeno u korist trećeg lica.
Add Comment
Cancel
Poslenik, po ovom ugovoru nema pravo na posebnu naknadu u vezi sa prenosom prava intelektualne svojine, sem naknade koja je uračunata u cenu za obavljanje posla koji predmet ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Odustanak od ugovora (raskid)
Add Comment
Cancel
Naručilac ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
Add Comment
Cancel
- je Poslenik u docnji sa izvšenjem ugovorene obaveze više od
dana.
Add Comment
Cancel
- je Poslenik u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Poslenika.
Add Comment
Cancel
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od
dana i Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
Add Comment
Cancel
- se ispostavi da su navodi Poslenika iz člana 13.11 neistiniti.
Add Comment
Cancel
Poslenik ima pravo da odustane od ugovora, odnosno da ga jednostrano raskine, u slučaju kada:
Add Comment
Cancel
- je Naručilac u docnji sa isplatom avansa, ili neke od ugovorenih rata duže od
dana;
Add Comment
Cancel
- je Naručilac u postupku likvidacije ili je protiv njega pokrenut postupak stečaja, ili je proglašen bankrot Naručioca.
Add Comment
Cancel
- su okolnosti prouzrokovane usled više sile trajale duže od
dana, a Ugovorne strane nisu uspele da dogovore nešto drugo u međuvremenu.
Add Comment
Cancel
- se bilo koja od Ugovornih strana može povući iz ugovora, ili ga jednostrano raskinuti po bilo kom zakonskom osnovu.
Add Comment
Cancel
Odustanak od ugovora proizvodi pravno dejstvo dostavljanjem pisane izjave o odustanku drugoj Ugovornoj strani.
Add Comment
Cancel
U slučaju odustanka od ugovora, svaka Ugovorna strana ima obavezu vratiti ono što je primila po osnovu ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Čuvanje poslovne tajne
Add Comment
Cancel
Poslenik je dužan da sve podatke i dokumentaciju Naručioca koje koristi prilikom izvršenja obaveze iz ovog ugovora, koristi isključivo u svrhu realizacije ovog ugovora , uz striktno poštovanje tajnosti i poverljivosti ovih podataka, a naročito :
Add Comment
Cancel
- Bilo kakve informacije sadržane u ovom ugovoru,
Add Comment
Cancel
- Baze podataka klijenata Naručioca, ili njihovi kontakt podaci,
Add Comment
Cancel
- Metodologiju određivanja cena Naručioca,
Add Comment
Cancel
- Marketinšku politiku Naručioca,
Add Comment
Cancel
- Informacije o već postojećim ugovorima sa Poslenicima Naručioca,
Add Comment
Cancel
- Glavne principe funkcionisanja poslovanja Naručioca.
Add Comment
Cancel
- Strateške odluke i poslovne planove Naručioca.
Add Comment
Cancel
(u daljem tekstu: Poverljive informacije).
Add Comment
Cancel
Obaveza čuvanja poslovne tajne iz člana 15.1 primenjvaće se, osim u slučajevima:
Add Comment
Cancel
- kada je druga ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak za objavljivanje ili upotrebu poverljivih informacija,
Add Comment
Cancel
- kada po zakonu ili po naredbi nadležnog organa ima obavezu da omogući uvid ili otkrije poverljivu informaciju,
Add Comment
Cancel
- Kada je otkrivanje ili upotreba poverljive informacije neophodno da bi se sledila uputstva Poslodavca,
Add Comment
Cancel
- kada postoji ugovorena saglasnost između dve ugovorne strane.
Add Comment
Cancel
Poverljive informacije ne uključuju podatke koji su javno dostupni u trenutku otkrivanja i saopštavanja.
Add Comment
Cancel
Naručilac ovim ugovorom daje svoj pristanak da Poslenik navede Naručioca kao svog klijenta.
Add Comment
Cancel
Poslenik je saglasan da poverljive informacije predstavljaju poslovnu tajnu.
Add Comment
Cancel
Viša sila
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane oslobađaju jedna drugu od odgovornosti za nemogućnost ispunjenje ugovorne obaveze u slučaju više sile .
Add Comment
Cancel
Za potrebe ovog ugovora viša sila će predstavljati okolnost koja se nije mogla predvideti, niti izbeći i koja je nastupila mimo volje Ugovornih strana, a koja ih je onemogućila da ispune svoje ugovorne obaveze. Za potrebe ovog ugovora viša sila podrazumeva, ali ne isključivo, prirodne nepogode, požare, eksplozije, poplave, zemljotrese, ratove i druge događaje koji su nastupili mimo volje stranaka.
Add Comment
Cancel
Dokle god traju posledice više sile obaveze ugovora neće obavezivati ugovorne strane do momenta kada posledice prestanu.
Add Comment
Cancel
Merodavno pravo
Add Comment
Cancel
Na ovaj ugovor će se primenjivati pravo Republike Srbije, uključujući i, bez ograničenja, odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) .
Add Comment
Cancel
Prelazne i završne odredbe
Add Comment
Cancel
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Add Comment
Cancel
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Add Comment
Cancel
Ovim ugovorom se zamenjuju svi prethodni ugovori koji su zaključeni između ugovornih strana u vezi sa ovim predmetom.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane se dogovaraju da će sve eventualne sporove rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spora, ugovara se mesna nadležnost suda u
.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Add Comment
Cancel
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, u trenutku njegovog potpisivanja od strane ugovornih strana, ukoliko nešto drugo nije ovim ugovorom predviđeno.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Add Comment
Cancel
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Add Comment
Cancel
U
, dana
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 249.00 din (249.00 din with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.