Create a Customized Ugovor o kupoprodaji

This template was prepared by: Srđan Dejanović, Advokatska kancelarija Dejanović

Instructions

Imate predviđen širok spektar mogućnosti kupovine i prodaje stvari. Obratite pažnju kada birate opciju ''dve tačke'' ('':'') u specifikaciji broja sprata, unošenja razlomka udela u nekretnini koja se kupuje/ prodaje itd. Unošenje podataka u poglavlju ''Predmet ugovora'' je izuzetno bitno, da bi se prihvatila registracija nekretnina i vozila koju kupujete/ prodajete. 

S poštovanjem,

Advokatska kancelarija Dejanović

Ugovor o kupoprodaji

Add Comment
Cancel
Zaključen u
dana
između:
Add Comment
Cancel
Prodavac
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
( u daljem tekstu: Prodavac )
Add Comment
Cancel
i
Add Comment
Cancel
Kupac
Add Comment
Cancel
Vrste ugovornih strana:
Ime i prezime:
Add Comment
Cancel
JMBG:
Add Comment
Cancel
Adresa:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(u daljem tekstu: Kupac )
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:
Add Comment
Cancel
Želim da izvršim kupoprodaju
Add Comment
Cancel
Želim da izvršim kupoprodaju
Add Comment
Cancel
Želim da izvršim kupoprodaju
Add Comment
Cancel
Predmet ugovora
Add Comment
Cancel
Predmet ovog ugovora je
broj
koji se nalazi u
u ulici
br.
, ukupne površine
m2, na
, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje izgrađenoj na parceli broj
upisanoj u list nepokretnosti broj
K.O.
Add Comment
Cancel
Prodavac ovim ugovorom prodaje Kupcu neopozivo, na večito, bez tereta, nepokretnost bliže opisanu u članu 1 , a Kupac tako od prodavca kupuje predmetnu nepokretnost u viđenom stanju.
Add Comment
Cancel
Zaštita od evikcije
Add Comment
Cancel
Prodavac garantuje pod punom zakonskom odgovornošću da treća lica ne polažu nikakva stvarna, ili obligaciona prava na predmetnoj nepokretnosti, kao ni da se povodom iste ne vodi nikakav sudski, upravni ili bilo kakav drugi postupak.
Add Comment
Cancel
Cena
Add Comment
Cancel
Kupoprodajna cena će biti plaćena
Ugovorne strane saglasno dogovaraju kupoprodajnu cenu u iznosu od
+ rečima
.
Add Comment
Cancel
Kupac je obavezan da plati kupoprodajnu cenu Prodavcu
.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane će sačiniti i potpisati priznanicu kojom će potvrditi da je isplata izvršena u celosti ili delimično, ili neki drugi pisani dokument kojim se potvrđuje da je cena isplaćena.
Add Comment
Cancel
Predaja poseda
Add Comment
Cancel
Prodavac se ovim ugovorom obavezuje da preda u posed predmetnu nekretninu slobodnu od lica i stvari Kupcu
.
Add Comment
Cancel
Uknjižba vlasništva na nepokretnosti
Add Comment
Cancel
Prodavac je saglasan da se Kupac na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg prisustva i saglasnosti, uknjiži kao vlasnik na predmetnoj nekretnini u Katastru nepokretnosti.
Add Comment
Cancel
Naknada štete u slučaju raskida ugovora
Add Comment
Cancel
Kada je kupoprodaja raskinuta zbog povrede ugovora od strane jednog ugovorača druga strana ima pravno na naknadu štete koju zbog toga pretrpi, prema opštim pravilima o naknadi štete nastale povredom ugovora.
Add Comment
Cancel
U slučaju sporazumnog raskida ugovora ili raskida zbog povrede ugovora od strane jednog ugovarača obe Ugovorne strane su dužne da vrate ono što su primile, po osnovu ovog ugovora, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).
Add Comment
Cancel
Porez i troškovi
Add Comment
Cancel
Troškovi overe ugovora i administrativni troškovi vezani za uknjižbu u Katastar nepokretnosti snosi Kupac.
Add Comment
Cancel
Prelazne i završne odredbe
Add Comment
Cancel
Odredbe ovog ugovora se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u smislu zajedničke namere ugovarača, a u skladu sa načelima obligacionog prava.
Add Comment
Cancel
Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi ugovora, ako ugovor može opstati bez ništave odredbe i ako ona nije bila ni uslov ugovora, ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. Ugovor će ostati na snazi čak iako je ništava odredba bila uslov ili odlučujuća pobuda ugovora u slučaju kada je ništavost ustanovljena upravo da bi ugovor bio oslobođen te odredbe i važio bez nje.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor se može menjati ili dopuniti posebnim aneksom koji će zaključiti ove ugovorne strane.
Add Comment
Cancel
Ovaj ugovor je sačinjen u 4 originalna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primerka.
Add Comment
Cancel
Svaka ugovorna strana će snositi svoje troškove nastale u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem ovog ugovora.
Add Comment
Cancel
Ugovor stupa na snagu danom njegovog zaključenja, odnosno overom potpisa ugovornih strana u skladu sa zakonom.
Add Comment
Cancel
Ugovorne strane su pročitale ovaj ugovor i konstatuju da je isti izraz njihove slobodne izražene volje , što potvrđuju svojim potpisom.
Add Comment
Cancel
Što ugovorne strane svojeručnim potpisom potvrđuju:
Add Comment
Cancel
U
, dana
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Srđan Dejanović | Advokatska kancelarija Dejanović
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 249.00 din (249.00 din with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.