Create a Customized Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

This template was prepared by: Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Převodcem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Převodce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Nabyvatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Nabyvatel“)
Add Comment
Cancel
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
Touto smlouvou se převádí
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě
Add Comment
Cancel
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Add Comment
Cancel
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Add Comment
Cancel
2
Předmět smlouvy
Add Comment
Cancel
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Add Comment
Cancel
3
Kupní cena
Add Comment
Cancel
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Add Comment
Cancel
4
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Add Comment
Cancel
4.2
Kupní cena je splatná
.
Add Comment
Cancel
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
Add Comment
Cancel
5
Odkládací podmínky
Add Comment
Cancel
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Add Comment
Cancel
5.1.1
má povinnost
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Add Comment
Cancel
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Add Comment
Cancel
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Add Comment
Cancel
7
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
7.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
8
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
9
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
10
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Add Comment
Cancel
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.